| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Rajczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536), Rada Gminy Rajcza uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2003r. Nr 234 poz.1536),

2) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy,

4) delegatach - należy przez to rozumieć przedstawicieli organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy, działających na terenie Gminy Rajcza, zaproszonych na specjalne zebranie zwołane w celu wyłonienia kandydatów na członków Rady Pożytku z ramienia tych organizacji.

§ 2.

1. Radę Pożytku - jako organ konsultacyjny i opiniodawczy - powołuje zarządzeniem Wójt Gminy.

2. Rada Pożytku składa się z:

1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy,

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,

3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rajcza.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są na zebraniu delegatów organizowanym przez Wójta Gminy.

§ 3.

1. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku,

2. Rada Pożytku na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Wójta Gminy, wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Z każdego posiedzenia sekretarz sporządza protokół, który podpisuje również przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności członków obecnych na posiedzeniu.

4. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Pożytku podejmuje w formie uchwał.

5. Uchwały Rady Pożytku podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadkach równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały podpisuje przewodniczący.

§ 4.

Członkowie Rady Pożytku wykonują swój mandat nieodpłatnie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »