| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLI/285/09 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna,

Rada Gminy Ciasna uchwala,
co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowego stypendium w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego stypendium określa corocznie Rada Gminy w Ciasnej w uchwale budżetowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/286/09 Rady Gminy Ciasna z dnia 29.12.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik do Uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 marca 2011 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna

I. Cele i kryteria przyznawania jednorazowego stypendium:

§ 1.

W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna zwanego dalej programem, może być przyznane jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w szczególności uczniowi, który musi spełniać warunek opisany w punkcie 1 lub 2 i jednocześnie musi spełniać warunek z punktu 3:

1) laureatowi olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej rejonu organizowanego między innymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty,

2) uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 5,0) i reprezentującemu szkołę, gminę (wieś) co najmniej na szczeblu gminnym, powiatowym w olimpiadach, konkursach, przeglądach, wystawach itp.,

3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

4) poza kryteriami określonymi w pkt 1 lub 2 i 3 uczeń musi spełnić przynajmniej dwa z poniżej określonych wymagań:

a) jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów,

b) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w środowisku lokalnym lub szerszym w konkursach artystycznych, konkursach wiedzy lub zawodach sportowych,

c) jest aktywny w pracy organizacji szkolnych lub kołach zainteresowań,

d) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły lub lokalnego środowiska, angażuje się w przygotowanie apeli, uroczystości itp.,

5) który osiąga szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności:

- osiąga najwyższe miejsce w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej powiatu,

- poprawia ustanowione rekordy szkoły, gminy powiatu w swojej kategorii wiekowej,

- został powołany do kadry gminy, powiatu, województwa,

a) osiąga dobre wyniki w nauce,

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 2.

1. Jednorazowe stypendium otrzymują uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-III gimnazjum.

2. Liczba uczniów otrzymujących jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w danym roku szkolnym nie może przekroczyć liczby oddziałów klas IV-VI w szkole podstawowej.

3. Liczba uczniów otrzymujących jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w danym roku szkolnym nie może przekroczyć liczby oddziałów klas I-III gimnazjum plus jeden uczeń.

4. Wysokość jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna wynosi dla:

- każdego ucznia szkoły podstawowej 250,00 zł

- każdego ucznia gimnazjum 350,00 zł.

II. Zasady zgłaszania kandydatów

§ 3.

Wnioski o jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w ramach Programu mogą zgłosić:

1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych, wychowawcy klasy,

2) radni Rady Gminy w Ciasnej,

3) organizacje pozarządowe,

4) sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

§ 4.

Wnioskujący o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna powinien złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o treści określonej zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna,

2) zaświadczenie o średniej ocen za rok szkolny, w którym otrzymuje jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna, wystawione przez dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą,

3) opinię dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 5.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Ciasna w następnym dniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły.

III. Przyznawanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna w ramach Programu

§ 6.

W celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Wójt Gminy Ciasna powołuje Komisję w składzie:

1. Wójt Gminy Ciasna,

2. Sekretarz Gminy Ciasna,

3. Czterech przedstawicieli Rady Gminy: dwóch przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych oraz dwóch przedstawicieli Komisji Budżetowej.

§ 7.

Komisja opiniuje wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu i rekomenduje wnioski Wójtowi Gminy.

§ 8.

Komisja opiniuje przed rekomendacją zgłoszone wnioski, w następnym dniu po otrzymaniu wniosków.

§ 9.

W przypadku przyznania w ramach Programu Wójt Gminy Ciasna przekazuje pisemną informację o przyznaniu jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna dyrekcji szkoły, do której uczęszcza nagrodzony uczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »