| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLI/285/09 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna,

Rada Gminy Ciasna uchwala,
co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowego stypendium w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego stypendium określa corocznie Rada Gminy w Ciasnej w uchwale budżetowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/286/09 Rady Gminy Ciasna z dnia 29.12.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik do Uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 marca 2011 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna

I. Cele i kryteria przyznawania jednorazowego stypendium:

§ 1.

W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna zwanego dalej programem, może być przyznane jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w szczególności uczniowi, który musi spełniać warunek opisany w punkcie 1 lub 2 i jednocześnie musi spełniać warunek z punktu 3:

1) laureatowi olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej rejonu organizowanego między innymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty,

2) uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 5,0) i reprezentującemu szkołę, gminę (wieś) co najmniej na szczeblu gminnym, powiatowym w olimpiadach, konkursach, przeglądach, wystawach itp.,

3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

4) poza kryteriami określonymi w pkt 1 lub 2 i 3 uczeń musi spełnić przynajmniej dwa z poniżej określonych wymagań:

a) jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów,

b) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w środowisku lokalnym lub szerszym w konkursach artystycznych, konkursach wiedzy lub zawodach sportowych,

c) jest aktywny w pracy organizacji szkolnych lub kołach zainteresowań,

d) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły lub lokalnego środowiska, angażuje się w przygotowanie apeli, uroczystości itp.,

5) który osiąga szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności:

- osiąga najwyższe miejsce w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej powiatu,

- poprawia ustanowione rekordy szkoły, gminy powiatu w swojej kategorii wiekowej,

- został powołany do kadry gminy, powiatu, województwa,

a) osiąga dobre wyniki w nauce,

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 2.

1. Jednorazowe stypendium otrzymują uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-III gimnazjum.

2. Liczba uczniów otrzymujących jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w danym roku szkolnym nie może przekroczyć liczby oddziałów klas IV-VI w szkole podstawowej.

3. Liczba uczniów otrzymujących jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w danym roku szkolnym nie może przekroczyć liczby oddziałów klas I-III gimnazjum plus jeden uczeń.

4. Wysokość jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna wynosi dla:

- każdego ucznia szkoły podstawowej 250,00 zł

- każdego ucznia gimnazjum 350,00 zł.

II. Zasady zgłaszania kandydatów

§ 3.

Wnioski o jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna w ramach Programu mogą zgłosić:

1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych, wychowawcy klasy,

2) radni Rady Gminy w Ciasnej,

3) organizacje pozarządowe,

4) sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

§ 4.

Wnioskujący o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna powinien złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o treści określonej zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna,

2) zaświadczenie o średniej ocen za rok szkolny, w którym otrzymuje jednorazowe stypendium Wójta Gminy Ciasna, wystawione przez dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą,

3) opinię dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 5.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Ciasna w następnym dniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły.

III. Przyznawanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna w ramach Programu

§ 6.

W celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Wójt Gminy Ciasna powołuje Komisję w składzie:

1. Wójt Gminy Ciasna,

2. Sekretarz Gminy Ciasna,

3. Czterech przedstawicieli Rady Gminy: dwóch przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych oraz dwóch przedstawicieli Komisji Budżetowej.

§ 7.

Komisja opiniuje wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu i rekomenduje wnioski Wójtowi Gminy.

§ 8.

Komisja opiniuje przed rekomendacją zgłoszone wnioski, w następnym dniu po otrzymaniu wniosków.

§ 9.

W przypadku przyznania w ramach Programu Wójt Gminy Ciasna przekazuje pisemną informację o przyznaniu jednorazowego stypendium Wójta Gminy Ciasna dyrekcji szkoły, do której uczęszcza nagrodzony uczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »