| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Irządze

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póz. zm.) –

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Irządze , zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1) W skład Zespołu wchodzą:

a) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach,

b) przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Irządzach,

c) przedstawiciel Komisariatu Policji w Szczekocinach,

d) przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu,

e) przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia,

f) przedstawiciel organizacji pozarządowych,

g) kurator sądowy.

2) W celu powołania Zespołu Wójt zwraca się do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3) Skład Zespołu ustala imiennie Wójt w drodze zarządzenia.

4) Kadencja Zespołu wynosi trzy lata.

5) Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. 1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu.

§ 3. 1) Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2) Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem albo inny sposób, tak aby członek o terminie posiedzenia wiedział, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten można skrócić do trzech dni.

3) Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4) Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia,

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Na koniec kadencji Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa Radzie Gminy Irządze sprawozdanie z prac Zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »