| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Irządze

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póz. zm.) –

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Irządze , zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1) W skład Zespołu wchodzą:

a) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach,

b) przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Irządzach,

c) przedstawiciel Komisariatu Policji w Szczekocinach,

d) przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu,

e) przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia,

f) przedstawiciel organizacji pozarządowych,

g) kurator sądowy.

2) W celu powołania Zespołu Wójt zwraca się do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3) Skład Zespołu ustala imiennie Wójt w drodze zarządzenia.

4) Kadencja Zespołu wynosi trzy lata.

5) Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. 1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu.

§ 3. 1) Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2) Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem albo inny sposób, tak aby członek o terminie posiedzenia wiedział, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten można skrócić do trzech dni.

3) Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4) Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia,

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Na koniec kadencji Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa Radzie Gminy Irządze sprawozdanie z prac Zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »