| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 9 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Milówka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

Część I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejsza uchwała określa: zasady i tryb przyznawania nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, oraz ich trenerów .

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) zawodniku – należy przez to rozumieć sportowca posiadającego lub nieposiadającego licencji, nie zrzeszonego – zamieszkałego w Gminie Milówka lub zrzeszonego w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Milówka,

2) trenerze – rozumie się przez to osobę posiadającą odpowiedni tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu,

3) nagrodzie sportowej - należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę finansową lub rzeczową przyznaną za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz za szczególne zasługi trenerów sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników,

4) wyróżnieniu sportowym - należy przez to rozumieć dyplom, list gratulacyjny, puchar, medal, statuetkę lub inne trofeum sportowe przyznane za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz za szczególne zasługi trenerów sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników.

Część II.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 3.

1. Gmina Milówka przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń sportowych, których siedzibą jest Gmina Milówka oraz zawodników nie zrzeszonych na stałe zamieszkałych w Gminie Milówka.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, który:

1) jest zawodnikiem posiadającym lub nieposiadającym licencji, niezrzeszonym – zamieszkałym w Gminy Milówka lub zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Milówka,

2) godnie reprezentuje Gminę Milówka.

§ 5.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody, są:

1) Komisja Rady Gminy Milówka właściwa do spraw sportu,

2) kluby i stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę o sporcie,

3) zawodnik,

4) inne zainteresowane osoby.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika lub trenera,

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub trenera do klubu sportowego,

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika lub trenera, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (np. protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów),

4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Milówka o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofniecie nagrody.

3. Termin zgłaszania kandydatów ustala się do końca kwartału roku następującego po roku, za który nabył prawo przyznania nagrody.

§ 6.

1. Do oceny prawidłowości wniosków, o których mowa w § 5 Wójt Gminy powołuje 5 osobową Komisję w drodze Zarządzenia.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,

2) przedstawiciel komisji rady gminy właściwej ds. sportu,

3) dwóch przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych

3. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji przyznawania, wstrzymywania nagród sportowych.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

5. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia pracownik ds. obsługi kancelarii Wójta.

§ 7.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są podmioty określone w § 5 ust. 1.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika, trenera sportowego,

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika, trenera sportowego do klubu sportowego – dotyczy zawodników, trenerów sportowych zrzeszonych w klubach,

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika, trenera sportowego, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów).

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do końca kwartału roku następującego po roku, w którym zawodnik lub trener osiągnął wynik sportowy.

4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do mniejszej uchwały.

§ 8.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Milówka z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1, po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej przez Wójta Gminy Milówka.

§ 9.

1. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika, trenera sportowego nie może przekroczyć 1000, 00 zł.

2. nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 1000, 00 zł.

3. Wysokość oraz ilość nagród i wyróżnień uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy Milówka.

§ 10.

W jednym roku zawodnik, trener sportowy może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 11.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się jedną nagrodę.

§ 12.

Traci moc Uchwała XII-65-2007 Rady Gminy Milówka z dnia 7.09.2007 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawaia.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz


Załącznik do Uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 9 marca 2011 r.

WNIOSEK o przyznanie nagród i wyróżnień

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia1:
Panu/Pani .................................................................................................................................................
/nazwisko, imiona/
Imię ojca .......................................... Imię matki……………………………....................................................
Data urodzenia ................................. Miejsce urodzenia ….…………………..…………...........................
Adres zamieszkania ..................................................................................................................................
Trener 2...................................................................................................................................................... /wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy trenerskiej/


Dyscyplina sportowa …............................................................................................................................. ………………………………….....…………………………………………………………………………………….
Za następujące osiągnięcia sportowe: (nazwa imprezy, jej miejsce, termin, uzyskane miejsce w klasyfikacji, kategoria wiekowa) ……........................................................................................ …………………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………….…………………….…………….. ………………………………………………………………………………….…………………….…………….. ………………………………………………………………………………….…………………….…………….. ………………………………………………………………………………….…………………….……………..
1/ właściwe podkreślić
2/ dotyczy wniosku dla zawodnika
/podpis wnioskodawcy/
………………………………….
/telefon kontaktowy wnioskodawcy/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »