| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 92/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w § 1 Załącznika do Uchwały Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych w następujący sposób:

1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Prezydent Miasta Sosnowca, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Sosnowiec, może przyznać w danym roku budżetowym Miejskie Stypendia Sportowe I lub II stopnia zawodnikom, którzy:

1) są mieszkańcami Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks cywilny z dn. 23.04.1964r. (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

2) trenują określoną dyscyplinę sportu na terenie Sosnowca lub na terenie innej gminy trenują dyscyplinę sportu, której sekcja nie istnieje na obszarze Sosnowca;

3) odnotowali wyniki sportowe określone w tabelach nr 1, 2 i 3 będących integralną częścią niniejszego Regulaminu (w ramach dyscyplin indywidualnych przy uczestnictwie co najmniej 12 zawodników w danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników lub w przypadku wystąpienia naturalnej niższej frekwencji).”

2. Wprowadzić zmiany w § 2 Załącznika, o którym mowa powyżej w następujący sposób:

1) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

1) osoba prawna prowadząca działalność w obszarze sportu;

2) zawodnik;

3) opiekun prawny małoletniego zawodnika.”

2) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Do wniosku należy załączyć w szczególności:

1) opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;

2) uwierzytelnioną informację na temat odnotowanych wyników sportowych oraz liczbie zawodników, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3).”

3. Wprowadzić zmiany w § 4 Załącznika, o którym mowa powyżej w następujący sposób:

1) w ust. 1 zdaniu:

„Na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta Sosnowca może pozbawić zawodnika stypendium, jeżeli:”

nadać nowe brzmienie:

„Prezydent Miasta Sosnowca z urzędu lub na wniosek podmiotu zrzeszającego stypendystę lub właściwego związku sportowego może pozbawić zawodnika stypendium, jeżeli:”

2) pkt 5) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„5) odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;”

3) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Podmiot zrzeszający zawodnika lub właściwy związek sportowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Sosnowca o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium.”

4. dodać § 5 o następującym brzmieniu:

„1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

2. Bieg terminu do zwrotu nienależnego stypendium następuje z upływem 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania.

3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ust. 2 § 5 zobowiązany do zwrotu obciążany będzie odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.”

5. Tabelę nr 3 zastąpić tabelą, będącą Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 92/VI/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 31 marca 2011 r.

Tabela nr 3
Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego stopnia II

RANGA ZAWODÓW

MIESIĘCZNA KWOTA STYPENDIUM (PLN)

JUNIORZY MŁODSI

KADECI

MŁODZICY

DYSCYPLINY INDYWIDUALNE

Mistrzostwa Polski:
I-III miejsce:
IV-VI miejsce:


300
250


250
200


200
150

Mistrzostwa Śląska:
I-III miejsce:
IV-VI miejsce:


250
200


200
150


150
120

DYSCYPLINY ZESPOŁOWE

powołanie do Kadry Narodowej

150

powołanie do Kadry Śląska

100

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »