| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsze uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów oraz lokali wynajmowanych od innych właścicieli w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Skoczów.

§ 2. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy są oddawane w najem osobom o niskich dochodach prowadzącym gospodarstwo domowe i nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§ 3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samodzielnie zajmującą lokal lub osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Rozdział 2.
Kryteria dochodowe uprawniające do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 4. Kryterium dochodowe w przypadku ubiegania się o najem lokalu na czas nieoznaczony uznaje się za spełnione wówczas, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, a 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

§ 5. O lokale socjalne mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 80 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

§ 6. Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto uzyskane w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku pomniejszone o koszt ich uzyskania oraz pomniejszone o koszt ubezpieczeń społecznych. Od dochodu odlicza się wysokość alimentów płaconych na dzieci nie przebywające w gospodarstwie domowym.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 7. O najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się osoby:

1. zamieszkujące w lokalu, w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, i nie więcej niż 10 m2 ogólnej powierzchni pokoi w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

2. przebywające w miejscach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

3. zamieszkujące w budynkach własności gminy przeznaczonych do gruntowego remontu lub rozbiórki.

Rozdział 4.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje osobom , które:

1. utraciły mieszkanie wskutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,

2. podlegają wykwaterowaniu z budynków, w których występuje zagrożenie dla życia i mienia potwierdzone decyzją inspektora nadzoru budowlanego,

3. podlegają wykwaterowaniu z budynków własności gminy przeznaczonych do remontu,

4. podlegają wykwaterowaniu z budynków własności gminy przeznaczonych do rozbiórki,

5. podlegają przekwaterowaniu z lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub z lokali socjalnych,

6. opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności,

7. nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu,

8. pozostałe osoby.

Rozdział 5.
Zamiany lokali mieszkalnych

§ 9. Zamiana lokali pomiędzy najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wymaga pisemnej zgody wynajmującego.

§ 10. Zamiana lokalu może nastąpić w sytuacji uzasadnionej względami społecznymi, jak stan zdrowia najemcy lub współlokatora w celu poprawy warunków życia.

§ 11. Zamiana lokalu może nastąpić w celu ograniczenia ponoszenia kosztów utrzymania aktualnie najmowanego lokalu i dostosowania do realnych możliwości finansowych najemcy.

§ 12. Zamiana lokali pomiędzy najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu gminy a najemcami lokali w innych zasobach wymaga zgody Burmistrza oraz wynajmującego lokal z innych zasobów.

Rozdział 6.
Zasady postępowania wobec osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 13. W przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego, lokal ten może być wynajęty na rzecz osób:

1. małżonka niebędącego współnajemcą lokalu,

2. dzieci najemcy,

3. wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

4. osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą i nie posiadających tytułu prawnego do innego lokalu.

§ 14. W stosunku do osób nieuprawnionych do zawarcia umowy najmu wynajmujący występuje o dobrowolne wydanie lokalu, a w przypadku odmowy wszczyna postępowanie sądowe.

Rozdział 7.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 15. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem na zasadach określonych w niniejszej uchwale rodzinom wielodzietnym lub rodzinom wielopokoleniowym liczącymi nie mniej niż 6 osób.

§ 16. Lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem w drodze zamiany lokali rodzinie liczącej nie mniej niż 6 osób.

Rozdział 8.
Tryb rozpatrywania wniosków

§ 17. Składanie wniosków:

1. Osoby ubiegające się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy składają wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Zarządu Budynków Miejskich,

2. Złożone wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję Mieszkaniową w oparciu o obowiązujące kryteria, określone w § 4, § 5 oraz § 7,

3. W przypadku nie spełnienia kryterium określonego w § 4 lub § 5 i kryterium określonego w § 7 następuje negatywna kwalifikacja wniosku,

4. Wniosek o najem z mieszkaniowego zasobu gminy powinien być rozpatrzony w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po zakończeniu kwalifikacji wniosków, osoby które złożyły wnioski są informowane o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

5. Wnioskodawcy ubiegający się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy obowiązani są corocznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada bieżącego roku złożyć w siedzibie Zarządu Budynków Miejskich zaświadczenie o wysokości dochodów za okres ostatnich 6 miesięcy tj. od maja do października,

6. Niedostarczenie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 spowoduje skreślenie osoby z listy,

7. Przekroczenie kryterium dochodowego określonego w § 4 spowoduje skreślenie osoby z listy,

8. Po zakończeniu kwalifikacji wniosków Zarząd Budynków Miejskich w IV kwartale każdego roku sporządza listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy. Listę zatwierdza Burmistrz,

9. Listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w siedzibie Zarządu Budynków Miejskich.

§ 18. Zawarcie umowy najmu:

1. Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, przed podpisaniem umowy powinna spełniać kryteria określone w § 4 lub w § 5 i w § 7. Komisja Mieszkaniowa ponownie sprawdza czy wnioskodawca spełnia obowiązujące kryteria i przedstawia propozycje zasiedlenia lokalu do zatwierdzenia Burmistrzowi,

2. Osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu, przedstawiana jest oferta najmu lokalu,

3. Brak odpowiedzi pisemnej na przedstawioną ofertę w terminie podanym w tej ofercie lub odrzucenie oferty powoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy,

4. W przypadku, gdy osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny na podstawie wyroku sądu odmówiła zawarcia umowy na wskazany lokal, Burmistrz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie wierzyciela. Burmistrz w terminie 14 dni licząc od daty przyjęcia zawiadomienia przez wierzyciela oczekiwać będzie na informację wierzyciela co do sposobu dalszego wykonania wyroku, przy czym wierzyciel powinien zakończyć egzekucję wyroku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uzyskania klauzuli wykonalności pod rygorem wskazania przedmiotowego lokalu socjalnego innej osobie uprawnionej,

5. Jeżeli wierzyciel nie dostarczy informacji, o której mowa w ust. 4 lub nie rozpocznie postępowania w okresie 30 dni gmina jest zwolniona z obowiązku dostarczania lokalu socjalnego osobie wskazanej w wyroku sądu,

6. Z datą złożenia, osobie uprawnionej, oferty zawarcia umowy najmu na wskazany lokal w niej lokal socjalny przyjmuje się, że został spełniony obowiązek dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

7. W przypadkach szczególnych podyktowanych względami społecznymi Burmistrz może wskazać osobę do zawarcia umowy najmu, z listy uprawnionych, po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej,

8. Przekazanie lokalu w najem następuje protokolarnie.

§ 19. 1. Wynajmujący może na wniosek najemcy lokalu, z którym została zawarta umowa na czas nieoznaczony i posiadający niski dochód zastosować obniżkę czynszu,

2. Obniżki czynszu mogą być udzielone najemcom, których średni dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 100 % najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego i kwoty 75 % najniższej emerytury dla gospodarstwa wieloosobowego.

§ 20. W celu weryfikacji wniosków Burmistrz powołuje Komisję Mieszkaniową.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXX/367/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowa”.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »