| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/54/2011 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu

Na podstawie art.12 ust.11,art.40 ust.2 pkt.1,art.42 ust.1 art.44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1592 z póź. zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Statut Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIII/430/06 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 maja 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Oświaty w Żywcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr V/54/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Statut Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu

§ 1.

Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu, zwany dalej PZO, jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania Powiatu z zakresu edukacji publicznej.

§ 2.

PZO jest jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką budżetową Powiatu Żywieckiego.

§ 3.

Siedzibą PZO jest miasto Żywiec.

§ 4.

Obszarem działania PZO jest teren Powiatu Żywieckiego.

§ 5.

1) Pracą PZO kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd Powiatu.

2) Dyrektor podlega Zarządowi Powiatu, który sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością PZO, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości Wojewody Śląskiego, działającego za pośrednictwem Kuratora Oświaty, lub innych organów administracji publicznej.

3) Zakres umocowania Dyrektora do dokonywania czynności w imieniu Powiatu określa odrębne pełnomocnictwo.

4) Starosta Żywiecki może upoważnić Dyrektora PZO do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z zakresem działalności PZO.

§ 6.

1) Dyrektor może powołać zastępcę lub zastępców, określając ich uprawnienia i obowiązki na wypadek swojej nieobecności.

2) Dyrektor może powierzyć zastępcy prowadzenie określonych spraw lub pewnych kategorii spraw.

3) Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników PZO .

§ 7.

1) Zakres odpowiedzialności Dyrektora PZO wynika z zakresu jego umocowania.

2) Dyrektor składa Zarządowi Powiatu okresowe sprawozdania z działalności PZO.

3) Zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników PZO wynika z ich zakresu umocowania, treści stosunku pracy oraz przydzielonego zakresu czynności.

4) Prowadzący daną sprawę jest odpowiedzialny za jej terminowe załatwienie oraz merytoryczną i formalną prawidłowość.

§ 8.

Pracownicy PZO są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw nr 223, pozycja 1458, z późniejszymi zmianami). Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa wymieniona ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 9.

Szczegółową organizację i zasady działania PZO określa odrębny regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 10.

1) PZO wykonuje zadania Powiatu związane z prowadzeniem księgowości szkół oraz placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych.

2) PZO wykonuje również inne zadania Powiatu z zakresu edukacji publicznej, zlecone przez Zarząd Powiatu.

3) Wykonując zadania określone w ust. 1 i 2 PZO współpracuje z samorządem województwa oraz organami i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z edukacją publiczną, a ponadto z organizacjami społecznymi, w tym związkami zawodowymi.

§ 11.

1) PZO wykonuje trwały zarząd składnikami mienia przekazanymi przez Powiat.

2) Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do mienia nabytego w ramach działalności PZO.

3) Dyrektor PZO odpowiada za prawidłową gospodarkę składnikami majątkowymi określonymi w ust. 1 i 2.

§ 12.

Skarbnik Powiatu może przekazać określone uprawnienia Głównemu Księgowemu PZO.

§ 13.

1) Działalność PZO jest finansowana z budżetu Powiatu oraz ze środków pochodzących z instytucji Unii Europejskiej.

2) PZO prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, sporządzony przez Głównego Księgowego PZO i zatwierdzony przez Dyrektora PZO.

3) Podstawą sporządzenia planu finansowego są uchwały budżetowe Rady Powiatu Żywieckiego oraz uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania budżetu, określające wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność PZO w danym roku budżetowym.

4) Gospodarka finansowo – księgowa PZO jest prowadzona stosownie do przepisów prawa dotyczących rachunkowości.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych w treści Statutu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15.

Organem właściwym do zmian Statutu oraz do dokonywania jego wykładni jest Rada Powiatu Żywieckiego

§ 16.

Niniejszy statut stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2011r. Nr V/54/2011 i wchodzi w życie w terminie określonym w treści tej uchwały.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »