| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.: Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

Rada Gminy Goleszów uchwala :

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/280/05 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec


Załącznik do Uchwały Nr 14/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów

§ 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią akty prawne:

1) ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3) ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

4) Kodeks postępowania administracyjnego

§ 2. 1) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Goleszów, zwany dalej „regulaminem”, określa sposób ustalania wysokości oraz formy, w jakich jest udzielane stypendium szkolne, oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2) Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS) w Goleszowie, a warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Wójt Gminy.

3) Osobami uprawnionymi do składania wniosku są:

a) uczeń lub w przypadku, kiedy jest to uczeń niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie,

b) dyrektor szkoły.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) Kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. 1) W zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:

Dochód na członka rodziny

Wysokość stypendium

do 65% kryterium dochodowego

od 101% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego

powyżej 65% kryterium dochodowego

od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego

2) Z zastrzeżeniem art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego ustalonego według zasad określonych w ust. 1 może ulec zwiększeniu odpowiednio o 10%, 20%, 30%, jeżeli w rodzinie występują jedna, dwie lub trzy i więcej okoliczności takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, jak również, gdy sytuacja rodziny jest wynikiem zdarzenia losowego.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach z zastrzeżeniem pkt 2) wysokość stypendium szkolnego może być dodatkowo podniesiona.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: zajęcia z logopedą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:

a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,

c) dojazdu do szkoły, kolegium,

d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,

e) innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, kolegium,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik GOPS uzna, iż zachodzą warunki określone w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1) Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w GOPS w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29.

2) Stypendia szkolne będą wypłacane w wysokości ustalonej w decyzji.

3) Podstawą refundacji wydatków wymienionych w § 5 pkt 1,2 i 3 regulaminu stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku: rachunki i faktury imienne, dowody wpłaty wystawione na wnioskodawcę, a w przypadku zakupu używanych podręczników szkolnych refundacja następować bedzie na podstawie oświadczeń sprzedającego i kupującego.

§ 7. 1) Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2) Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności:

a) całkowitą lub częściową utratę mienia przez rodzinę ucznia, słuchacza wskutek: m.in. powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,

b) wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej osoby,

c) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, słuchacza.

3) Formę i wysokość zasiłku szkolnego ustala Kierownik GOPS z zastrzeżeniem art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4) Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w GOPS w Goleszowie, ul Cieszyńska 29.

§ 8. Świadczenia pieniężne z tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wypłacane są:

a) w drodze przelewu na rachunek bankowy,

b) gotówką w kasie GOPS w Goleszowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »