| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.: Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

Rada Gminy Goleszów uchwala :

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/280/05 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec


Załącznik do Uchwały Nr 14/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów

§ 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią akty prawne:

1) ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3) ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

4) Kodeks postępowania administracyjnego

§ 2. 1) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Goleszów, zwany dalej „regulaminem”, określa sposób ustalania wysokości oraz formy, w jakich jest udzielane stypendium szkolne, oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2) Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS) w Goleszowie, a warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Wójt Gminy.

3) Osobami uprawnionymi do składania wniosku są:

a) uczeń lub w przypadku, kiedy jest to uczeń niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie,

b) dyrektor szkoły.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) Kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. 1) W zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:

Dochód na członka rodziny

Wysokość stypendium

do 65% kryterium dochodowego

od 101% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego

powyżej 65% kryterium dochodowego

od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego

2) Z zastrzeżeniem art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego ustalonego według zasad określonych w ust. 1 może ulec zwiększeniu odpowiednio o 10%, 20%, 30%, jeżeli w rodzinie występują jedna, dwie lub trzy i więcej okoliczności takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, jak również, gdy sytuacja rodziny jest wynikiem zdarzenia losowego.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach z zastrzeżeniem pkt 2) wysokość stypendium szkolnego może być dodatkowo podniesiona.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: zajęcia z logopedą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:

a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,

c) dojazdu do szkoły, kolegium,

d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,

e) innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, kolegium,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik GOPS uzna, iż zachodzą warunki określone w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1) Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w GOPS w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29.

2) Stypendia szkolne będą wypłacane w wysokości ustalonej w decyzji.

3) Podstawą refundacji wydatków wymienionych w § 5 pkt 1,2 i 3 regulaminu stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku: rachunki i faktury imienne, dowody wpłaty wystawione na wnioskodawcę, a w przypadku zakupu używanych podręczników szkolnych refundacja następować bedzie na podstawie oświadczeń sprzedającego i kupującego.

§ 7. 1) Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2) Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności:

a) całkowitą lub częściową utratę mienia przez rodzinę ucznia, słuchacza wskutek: m.in. powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,

b) wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej osoby,

c) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, słuchacza.

3) Formę i wysokość zasiłku szkolnego ustala Kierownik GOPS z zastrzeżeniem art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4) Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w GOPS w Goleszowie, ul Cieszyńska 29.

§ 8. Świadczenia pieniężne z tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wypłacane są:

a) w drodze przelewu na rachunek bankowy,

b) gotówką w kasie GOPS w Goleszowie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »