| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Panki

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku Rada Gminy Panki uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:

1) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, w szczególności: meble, materace, wózki dziecięce, wanny, itp.;

2) przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Panki;

3) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, do których zaliczamy w szczególności: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone;

4) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne i domowe takie jak: resztki warzyw, owoców i pieczywa, fusy od kawy i herbaty, skorupy jaj i inne resztki jedzenia, za wyjątkiem mięsa i wędlin;

5) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku porządkowania terenów zieleni, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) t. j. parki, ogrody, cmentarze, ogródki, itp. oraz pielęgnacji zieleni t. j.: trawa, gałęzie z drzew i krzewów, usunięte chwasty, zgrabione liście.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powstających w związku z bytowaniem ludzi i prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie we własnych lub wydzierżawionych pojemnikach lub kontenerach, o których mowa w § 7 ust. 1;

2) utrzymywania czystości wokół miejsca, gdzie ustawione są pojemniki, kontenery lub worki na odpady;

3) selektywnego zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych, zgodnie z § 3 ust. 1 regulaminu;

4) wydzielania odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych;

5) niezwłocznego uprzątnięcia terenu w przypadku rozbiórki budynku.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:

1) szkło;

2) tworzywa sztuczne;

3) metalowe odpady opakowaniowe (puszki) i drobny złom;

4) metalowe odpady opakowaniowe i makulatura;

5) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone ulegające biodegradacji;

6) odzież;

7) odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, urządzenia zawierające freony świetlówki, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, tusze, detergenty, opakowania po nawozach chemicznych i środkach ochrony roślin i inne);

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady wielkogabarytowe;

10) odpady z remontów;

11) zużyte opony.

2. Przy wykonaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów dopuszcza się następujące metody jego prowadzenia:

1) zbiórka w pojemnikach, kontenerach lub workach spełniających wymagania określone w § 8 ust. 1 – 5;

2) indywidualne kompostowanie przydomowe w pryzmach, w sposób i miejscu nie powodującym uciążliwości dla otoczenia – odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powstające w domach jednorodzinnych i na działkach;

3) odrębne składowanie odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystanie z nieruchomości i usuwanie ich możliwie jak najszybciej, poprzez:

a) przekazanie przedsiębiorstwu wywozowemu w uzgodnionym w terminie:

b) przekazanie podmiotom prowadzącym zakład utylizacji;

c) samodzielne dostarczenie do punktów zbiórki organizowanych cyklicznie na terenie Gminy Panki;

d) samodzielne dostarczanie do wyspecjalizowanych punktów zbiórki zorganizowanych przez różne podmioty takich odpadów jak: puszki, drobny złom, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania;

e) przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

4) przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę zużytej odzieży na terenie gminy lub samodzielne dostarczenie do specjalnych pojemników na odzież ustawionych na terenie gminy;

5) odrębne składowanie odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 oraz zużytych opon w sposób nie powodujących zagrożenia dla środowiska i zdrowa ludzi i usuwanie ich możliwie jak najszybciej, poprzez:

a) przekazanie do punktu sprzedaży, w którym produkt został zakupiony – odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, urządzenia zawierające freony, świetlówki, zużyte opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, tuszach, nawozach chemicznych i środkach ochrony roślin oraz zużyte opony;

b) samodzielne dostarczenie do wyspecjalizowanych punktów zbiórki zorganizowanych przez różne podmioty lub przekazanie podmiotom prowadzącym zakład utylizacji, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośredniego przy jej granicy należy:

1) pryzmowanie odgarniętego śniegu i lodu na części powierzchni chodnika położonej przy krawędzi jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika; zakazuje się zgarniania śniegu i lodu z chodnika na jezdnię;

2) usuwanie materiału zużytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że będzie się odbywać na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi oraz cieków i zbiorników wodnych.

3. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi w obrębie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie powoduję zanieczyszczenia wód i gleby, a poza terenem nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Stałe odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych do ręcznego, jak i automatycznego opróżniania.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić własność właściciela nieruchomości lub być dzierżawione od przedsiębiorstwa wywozowego.

3. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

§ 8. 1. Do zbierania określonych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego.

2. Pojemniki, kontenery lub worki służące do selektywnej zbiorki odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj odpadu) oraz muszą być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

3. Przy selektywnym gromadzeniu odpadów:

1) można korzystać z pojemników ustawionych na terenie gminy:

a) pojemniki zielone - na szkło,

b) pojemniki metalowe - na tworzywa sztuczne,

c) pojemniki na zużytą odzież,

2) na terenie nieruchomości można wykorzystywać worki foliowe:

a) białe- na szkło,

b) żółte- na tworzywa sztuczne,

c) niebieskie- na papier i karton,

d) różowe na drobny złom,

e) czarne- na odpady ulegające biodegradacji.

4. Odpady komunalne wielkogabarytowe i zużyte opony należy gromadzić w kontenerach dostosowanych do tego rodzaju odpadów lub w miejscach wyznaczonych przez administratora terenu, odpowiednio oznakowanych, ogrodzonych i utwardzonych, umożliwiających dojazd pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego.

5. Odpady powstałe w wyniku remontu lub modernizacji należy gromadzić w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie.

6. Pojemniki (kontenery) lub odpowiednie worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązany jest dostarczyć przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Liczba i minimalna pojemność kontenerów oraz pojemników na odpady komunalne zmieszane, stanowiących wyposażenie nieruchomości musi zapewnić zbieranie w nich wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych powstających na terenie nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami i musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości, liczby osób przebywających okresowo na nieruchomości oraz ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, względnie w obiektach użyteczności publicznej lub podmiotach prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, firmy, itp.).

2. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na danej nieruchomości przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów komunalnych:

1) 25 litrów- dla każdej z osób zamieszkałych na nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość;

2) 10 litrów- na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i innych miejscach pracy, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż komunalne;

3) 25 litrów- na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej niż 120 l na lokal czy punkt gastronomiczny, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;

4) 2 litry- na każdego ucznia, przedszkolaka i pracownika placówki oświatowej;

5) 20 litrów- na każde 10 m² powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal.

3. Pojemność ustalona w ust. 2 pkt 1 nie dotyczy osób zamieszkałych w budynkach wielolokalowych. W przypadku tym pojemność kontenerów i pojemników na odpady komunalne i częstotliwość ich wywozu powinna wynikać z faktycznych potrzeb i powinna być uregulowana odpowiednią umową zarządcy nieruchomości z przedsiębiorstwem wywozowym.

4. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej zobowiązane są do zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, a także do ustawienia koszy na odpady przy wejściu do lokalu na potrzeby klientów oraz opróżniania tych urządzeń z częstotliwością dostosowaną do potrzeb. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż dwóch sąsiadujących przedsiębiorców.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.

1) nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik, kontener lub worek do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości i normatywnej ilości odpadów określonej w § 9 ust. 2 przy uwzględnieniu wymaganej w § 12 ust. 2 minimalnej częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości;

2) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (w tym punkty małej gastronomii, kioski, sklepy) oraz obiekty użyteczności publicznej należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik lub kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników;

3) urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych – tereny użytku publicznego np. sklepy, parkingi, parki, zieleńce, place zabaw, tereny użytku publicznego, wzdłuż dróg publicznych i chodników, na przystankach komunikacji publicznej itp. w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego oraz liczby potencjalnych ich użytkowników. Pojemność pojedynczego kosza ulicznego nie powinna być mniejsza niż 30 l.

2. Pojemniki, kontenery i worki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorstwa wywozowego, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.

3. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności:

1) Powinny być estetyczne i wyposażone w szczelną pokrywę, zabezpieczającą przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;

2) Powinny być okresowo oczyszczane i dezynfekowane.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 11. 1. Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w taki sposób, aby jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w tygodniu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno – sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnieni pojemników (kontenerów) lub wpływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne niesegregowane- co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych w pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego- co najmniej 1 raz w miesiącu;

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i zużyte opony- usuwane w terminach wynikających z zawartej z przedsiębiorstwem wywozowym umowy lub w terminach organizowanej zbiórki w systemie objazdowym, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku;

4) odpady z remontów- nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera lub zakończenia prac remontowych;

5) odpady niebezpieczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7- nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zapełnienia pojemnika;

6) nieczystości ciekłe- z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody określonej według wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego nadmiernego przepełnienia;

7) z nieruchomości, na których organizowano imprezę masową- niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

8) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz cmentarzy należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy (kontenerów) w taki sposób, alby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 13. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów ustala się na następującym poziomie:

1) do dnia 31.12.2013 roku nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

2) do dnia 31.12.2020 roku nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. 1. Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków i budowli może być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu.

2. Unieszkodliwianie odpadów z azbestu może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:

1) sprawowania stałego nadzoru i właściwej opieki nad zwierzętami, aby nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia;

2. Właścicieli psów w szczególności zobowiązuje się do:

1) sprawowania stałego nadzoru nad zwierzętami;

2) utrzymywania psów na terenie nieruchomości na uwięzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.); właściciel psa może zwolnić zwierzę z uwięzi na terenie swojej nieruchomości jedynie w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich: teren powinien być oznaczony tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

3) wyprowadzania zwierząt na uwięzi, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub inny sposób zagrażających otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu.

3. Zezwala się na zwolnienie psa z uwięzi, jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies ma kaganiec i właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

4. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego stanu sanitarnego, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów. Wskazane jest przy tym zamieszczenie stosownego zapisu w regulaminie porządku domowego zatwierdzonego przez zarządcę lub właściciela budynku.

5. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt domowych należy do:

1) właściciela padłego zwierzęcia;

2) właściciela nieruchomości w przypadku, gdy zwierzę padło na jego nieruchomości i było bezdomne;

3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczych

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w odpowiednio przystosowanych obiektach zagrodowych, położonych w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków oświatowych, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów organów administracji.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, zwalczania much i gryzoniów;

2) gromadzenie i usuwanie powstających w wyniku hodowli odpadów i nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) prowadzenia hodowli w sposób niepowodujący uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasów dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony, itp.

§ 17. Ule z pszczołami powinny być ustawione, w odległości co najmniej 15 m od budynków mieszkalnych oraz 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości i ciągów pieszych. W przypadku, gdy umieszczenie ula w w/w odległości jest niemożliwe, pomiędzy wylotem ula, a sąsiadującą nieruchomością, należy umieścić przeszkodę (parkan) o wysokości przynajmniej 3m.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Wyznacza się cały teren gminy jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach pracy, obiektach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, przy czym zaleca się stosowanie się dwóch różnych rodzajów trutek w ciągu roku.

2. Deratyzacja winna być przeprowadzona dwa razy w roku, w następujących terminach:

1) w miesiącu kwietniu;

2) w miesiącu październiku.

3. Deratyzacją należy zakończyć zebraniem padłych gryzoni i pozostałej trutki, które należy przekazać do utylizacji.

4. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji również w innych terminach uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/183/2006 Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymywania porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy Panki.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu – www.bip.panki.akcessnet.net.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »