| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Zespołem, zostaje powołany w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań zmierzających do zmniejszenia przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń.

§ 2. 1. Powołanie składu Zespołu odbywa się z inicjatywy Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy występuje o wytypowanie kandydatów na członków Zespołu.

3. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

4. Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

5. Powołany członek Zespołu otrzymuje pisemne zawiadomienie o powołaniu na członka Zespołu.

§ 3. 1. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu:

a) z urzędu,

b) na jego wniosek,

c) na wniosek pracodawcy, którego reprezentuje w Zespole,

d) na wniosek przewodniczącego Zespołu.

2. Odwołanie członka Zespołu odbywa się przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.

3. W celu uzupełnienia składu Zespołu Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia odwołania poprzedniego członka zwraca się z wnioskiem o wytypowanie nowej kandydatury przedstawiciela podmiotu.

4. Powołanie nowego członka odbywa się poprzez wydanie stosownego zarządzenia przez Wójta Gminy.

§ 4. 1. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący:

a) z własnej inicjatywy,

b) wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Przystajń, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem Zespołu,

2. W przypadku wniosku złożonego przez członków Zespołu przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń.

§ 5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 6. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 21 od dnia powołania.

§ 8. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego Zespołu oraz zastępcę przewodniczącego. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 9. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

a) inicjuje, organizuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu,

b) ustala przedmiotowy porządek posiedzeń Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) w razie potrzeby powołuje i inicjuje posiedzenia grup roboczych,

e) w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go jego zastępca lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego.

§ 10. 1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego zastępca oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności.

2. Zespół wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jego działania w formie odpowiedniego zapisu w protokole. Opinie Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Zespołu przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 11. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni.

§ 12. Zespół będzie realizował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przystajń. Realizacja programu polegać będzie w szczególności na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujących swym zakresem teren Gminy Przystajń lub działających na rzecz mieszkańców Gminy Przystajń.

§ 13. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinnie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą.

§ 14. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »