| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Zespołem, zostaje powołany w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań zmierzających do zmniejszenia przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń.

§ 2. 1. Powołanie składu Zespołu odbywa się z inicjatywy Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy występuje o wytypowanie kandydatów na członków Zespołu.

3. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

4. Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

5. Powołany członek Zespołu otrzymuje pisemne zawiadomienie o powołaniu na członka Zespołu.

§ 3. 1. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu:

a) z urzędu,

b) na jego wniosek,

c) na wniosek pracodawcy, którego reprezentuje w Zespole,

d) na wniosek przewodniczącego Zespołu.

2. Odwołanie członka Zespołu odbywa się przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.

3. W celu uzupełnienia składu Zespołu Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia odwołania poprzedniego członka zwraca się z wnioskiem o wytypowanie nowej kandydatury przedstawiciela podmiotu.

4. Powołanie nowego członka odbywa się poprzez wydanie stosownego zarządzenia przez Wójta Gminy.

§ 4. 1. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący:

a) z własnej inicjatywy,

b) wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Przystajń, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem Zespołu,

2. W przypadku wniosku złożonego przez członków Zespołu przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń.

§ 5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 6. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 21 od dnia powołania.

§ 8. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego Zespołu oraz zastępcę przewodniczącego. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 9. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

a) inicjuje, organizuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu,

b) ustala przedmiotowy porządek posiedzeń Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) w razie potrzeby powołuje i inicjuje posiedzenia grup roboczych,

e) w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go jego zastępca lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego.

§ 10. 1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego zastępca oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności.

2. Zespół wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jego działania w formie odpowiedniego zapisu w protokole. Opinie Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Zespołu przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 11. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni.

§ 12. Zespół będzie realizował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przystajń. Realizacja programu polegać będzie w szczególności na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujących swym zakresem teren Gminy Przystajń lub działających na rzecz mieszkańców Gminy Przystajń.

§ 13. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinnie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą.

§ 14. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »