| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej "Żłobkowi Miejskiemu w Czeladzi"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami poz. 181 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Nadać Żłobkowi Miejskiemu w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. 35 lecia PRL 6 Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik do Uchwały Nr VIII/104/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Statut Gminnej Jednostki Budżetowej „Żłobka Miejskiego w Czeladzi”

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. „Żłobek Miejski w Czeladzi” zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Czeladź, działającą jako jednostka budżetowa.

2. Nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski w Czeladzi.

3. Obszarem działalności Żłobka jest teren Miasta Czeladzi

4. Siedziba Żłobka mieści się w Czeladzi przy ulicy 35-lecia PRL 6.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).

5. Innych właściwych przepisów i aktów prawnych.

6. Niniejszego statutu.

§ 3. 1. Pracą żłobka kieruje dyrektor.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Czeladź na podstawie planu nadzoru uchwalonego przez Radę Miejską.

§ 4. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą statutową w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

II. Cele i zadania.

§ 5. Podstawowym celem Żłobka jest zapewnienie dziecku od ukończenia 20 tygodnia życia do trzeciego roku życia właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

§ 6. Do zadań Żłobka należy :

1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

2) zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce o ich prawidłowy rozwój, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

4) zapewnienie prawidłowego żywienia według obowiązujących norm, dostosowanych do wieku dzieci,

5) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci,

6) rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

III. Warunki przyjmowania.

§ 7. Ustala się następujące warunki przyjmowania dzieci:

1. Pierwszeństwo przyjmowania mają dzieci zamieszkałe na terenie Czeladzi.

2. W przypadku, gdy liczba miejsc jest niewystarczająca, obowiązuje kolejność:

a) Dziecko rodziców pracujących kontynuujące edukację żłobka w danym żłobku,

b) Dziecko rodziców/opiekunów wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji,

c) Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna,

d) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,

e) Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym,

f) Dziecko rodziców pracujących, którego rodzeństwo uczęszcza do danego żłobka,

g) Dziecko z rodziny wielodzietnej,

h) Dziecko, którego rodzice korzystają z pomocy MOPS-u.

§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest zgłosić taką nieobecność najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia. W takim przypadku opłata za wyżywienie ulega obniżeniu proporcjonalnie do okresu nieobecności.

2. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje na koniec danego miesiąca i jest uwzględnione przy ustaleniu opłaty za kolejny miesiąc.

3. Nieobecność dziecka nie ma wpływu na wysokość opłat za pobyt.

§ 9. 1. Opieka nad dzieckiem jest odpłatna .

2. Zasady naliczania oraz ustalanie wysokości odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku ustala Rada Miejska w Czeladzi odrębną uchwałą.

3. Odpłatność wnoszą rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej.

§ 10. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zamieszkałymi w Czeladzi.

2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Żłobek może sprawować opiekę nad dziećmi spoza terenu Czeladzi.

§ 11. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok.

2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku.

3. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku.

4. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów i obsady kadrowej w Żłobku.

§ 12. Organizację wewnętrzną i zasady działania Żłobka określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora żłobka.

IV. Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut Żłobka nadaje Rada Miejska Czeladzi.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »