| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 30 marca 2011r.

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.), art.4 ust.1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010 r.w sprawie określenia sposobów konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2.

Zespół oraz jego członków powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Lubomia z uwzględnieniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Policji

- Oświaty

- Ochrony Zdrowia

- Organizacji pozarządowych

- Kuratorzy sądowi

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w punkcie 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Z wymienionymi podmiotami Wójt Gminy Lubomia zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

§ 4.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb:

– pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

– funkcjonariusze Komisariatu Policji,

– pracownicy medyczni Ośrodków Zdrowia,

– pedagodzy, psycholodzy szkolni,

– członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– kuratorzy sądowi,

– specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5.

Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubomia.

§ 6.

Zespół może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystapieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 7.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego (Grup Roboczych – w przypadku ich utworzenia) należy w szczególności:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

3. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

4. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

5. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty".

6. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

7. Planowanie i realizacja w oparciu o diagnozę potrzeb kompleksowych działań pomocowych dla całej rodziny dotkniętej zjawiskiem przemocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy.

8. Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania.

9. Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów.

10. Analiza i ocena prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przygotowywanie informacji w tym zakresie na posiedzenia Zespołu.

§ 8.

Prace w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 9.

1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje aż do odwołania przez Wójta, złożenia rezygnacji lub ustania członkowstwa w inny sposób.

2. Wszyscy członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, a także po ustaniu członkostwa, składając stosowne oświadczenie przed przystąpieniem do wykonywania swoich czynności.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 10.

1. Na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków wybierany jest Przewodniczący Zespołu i Sekretarz.

2. Przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami opracowując plany pracy i procedury postępowania w sprawach Zespołu, odpowiadając za jego prawidłową działalność.

3. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

a) reprezentuje Zespół przed organami Gminy i na zewnątrz,

b) przygotowuje i ustala tematykę oraz porządek posiedzeń,

c) zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom,

d) nadzoruje pracę Grup Roboczych.

4. Sekretarz Zespołu w szczególności:

a) wykonuje zadania Przewodniczącego w przypadku jego nieoobecności,

b) odpowiada za sporządzenie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji,

c) przygotowuje dokumentację spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu,

d) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Zespołu w szczególności:

a) uczestniczą w jego pracach poprzez udział w posiedzeniach,

b) wykorzystują swoją wiedzę przekazując informacje o podjętych działaniach jednostek, które reprezentują, w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań,

c) biorąc udział w innych formach jego działań wynikających z prowadzonych zadań.

§ 11.

1. Zespół na posiedzeniach rozpatruje sprawy w zakresie swojej działalności, z własnej inicjatywy lub na wniosek strony.

2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani: członkowie Grup roboczych, z głosem doradczym w celu złożenia informacji, wyjaśnień lub opinii.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się pisemny protokół, który odzwierciedla przebieg posiedzenia, w tym zgłaszane zagadnienia, przebieg dyskusji, podejmowane wnioski oraz treść podjętych uchwał.

4. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący dołączając do niego listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu.

5. Uchwały Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jego członków.

6. Członkowie Zespołu związani są jego uchwałami niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu nad tymi uchwałami.

§ 12.

Po zakończonym roku kalendarzowym Zespół sporządza sprawozdanie ze swojej działalności za ten okres i przedkłada Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. W celu uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu jego członkowie korzystają ze zwolnień w pracy

§ 14.

1. Nieusprawiedliwione nieobecności członka Zespołu w jego pracach mogą skutkować wnioskowaniem o odwołanie go ze składu Zespołu.

2. Z wnioskiem o odwołanie członka ze składu Zespołu występuje Przewodniczący.

3. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania członka ze składu Zespołu podejmuje Wójt Gminy Lubomia.

§ 15.

Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »