| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 30 marca 2011r.

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.), art.4 ust.1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010 r.w sprawie określenia sposobów konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2.

Zespół oraz jego członków powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Lubomia z uwzględnieniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Policji

- Oświaty

- Ochrony Zdrowia

- Organizacji pozarządowych

- Kuratorzy sądowi

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w punkcie 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Z wymienionymi podmiotami Wójt Gminy Lubomia zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

§ 4.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb:

– pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

– funkcjonariusze Komisariatu Policji,

– pracownicy medyczni Ośrodków Zdrowia,

– pedagodzy, psycholodzy szkolni,

– członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– kuratorzy sądowi,

– specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5.

Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubomia.

§ 6.

Zespół może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystapieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 7.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego (Grup Roboczych – w przypadku ich utworzenia) należy w szczególności:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

3. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

4. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

5. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty".

6. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

7. Planowanie i realizacja w oparciu o diagnozę potrzeb kompleksowych działań pomocowych dla całej rodziny dotkniętej zjawiskiem przemocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy.

8. Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania.

9. Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów.

10. Analiza i ocena prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przygotowywanie informacji w tym zakresie na posiedzenia Zespołu.

§ 8.

Prace w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 9.

1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje aż do odwołania przez Wójta, złożenia rezygnacji lub ustania członkowstwa w inny sposób.

2. Wszyscy członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, a także po ustaniu członkostwa, składając stosowne oświadczenie przed przystąpieniem do wykonywania swoich czynności.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 10.

1. Na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków wybierany jest Przewodniczący Zespołu i Sekretarz.

2. Przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami opracowując plany pracy i procedury postępowania w sprawach Zespołu, odpowiadając za jego prawidłową działalność.

3. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

a) reprezentuje Zespół przed organami Gminy i na zewnątrz,

b) przygotowuje i ustala tematykę oraz porządek posiedzeń,

c) zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom,

d) nadzoruje pracę Grup Roboczych.

4. Sekretarz Zespołu w szczególności:

a) wykonuje zadania Przewodniczącego w przypadku jego nieoobecności,

b) odpowiada za sporządzenie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji,

c) przygotowuje dokumentację spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu,

d) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Zespołu w szczególności:

a) uczestniczą w jego pracach poprzez udział w posiedzeniach,

b) wykorzystują swoją wiedzę przekazując informacje o podjętych działaniach jednostek, które reprezentują, w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań,

c) biorąc udział w innych formach jego działań wynikających z prowadzonych zadań.

§ 11.

1. Zespół na posiedzeniach rozpatruje sprawy w zakresie swojej działalności, z własnej inicjatywy lub na wniosek strony.

2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani: członkowie Grup roboczych, z głosem doradczym w celu złożenia informacji, wyjaśnień lub opinii.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się pisemny protokół, który odzwierciedla przebieg posiedzenia, w tym zgłaszane zagadnienia, przebieg dyskusji, podejmowane wnioski oraz treść podjętych uchwał.

4. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący dołączając do niego listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu.

5. Uchwały Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jego członków.

6. Członkowie Zespołu związani są jego uchwałami niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu nad tymi uchwałami.

§ 12.

Po zakończonym roku kalendarzowym Zespół sporządza sprawozdanie ze swojej działalności za ten okres i przedkłada Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. W celu uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu jego członkowie korzystają ze zwolnień w pracy

§ 14.

1. Nieusprawiedliwione nieobecności członka Zespołu w jego pracach mogą skutkować wnioskowaniem o odwołanie go ze składu Zespołu.

2. Z wnioskiem o odwołanie członka ze składu Zespołu występuje Przewodniczący.

3. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania członka ze składu Zespołu podejmuje Wójt Gminy Lubomia.

§ 15.

Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »