| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Hania" w miejscowości Bystra

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami1) ) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Hania” w miejscowości Bystra, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie, zwaną dalej „strefą ochronną”.

2. Ujęcie wody podziemnej, o którym mowa w ust. 1 stanowi obudowane źródło. Lokalizację źródła przedstawia załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o której mowa w § 1, stanowią:

1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 0,2946 ha, obejmujący w całości działkę nr 730/2, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni ok. 4,85 ha, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 i nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

§ 4. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin za wyjątkiem nawozów organicznych;

4) stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody;

5) lokalizowania składowisk odpadów;

6) lokalizowania zakładów przemysłowych;

7) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, także rurociągów do ich transportu;

9) mycia pojazdów mechanicznych;

10) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

11) wydobywania kopalin;

12) urządzania parkingów, obozowisk, kąpielisk;

13) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

14) urządzania pryzm kiszonkowych;

15) wykonywania nasypów;

16) lokalizowania nowych ujęć wody;

17) budowy nowych dróg i placów o nawierzchni bitumicznej;

18) wykonywania robót melioracyjnych.

2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

1) wykonywania wykopów ziemnych bez określenia ich skutków na ujęcie wody. Nie dotyczy robót niezbędnych w zakresie konserwacji istniejących instalacji;

2) lokalizowania nowych obiektów budowlanych – budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego, za wyjątkiem obiektów posiadających aktualne pozwolenia na budowę, fundamentowanych na głębokości nie większej niż 1,5 m p.p.t..

3. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody dopuszcza się wykonywanie nowych zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) do czasu wykonania kanalizacji. Po wykonaniu kanalizacji nakazuje się podłączenie wszystkich budynków do istniejącej sieci oraz likwidację istniejących szamb.

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

§ 6. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „HANIA” w Bystrej ustanowioną przez Starostę Bielskiego decyzjami z dnia 01.03.2000 r., znak: ZR-OŚ-6220/01/2000 oraz z dnia 30.10.2000 r. znak ZR – OŚ-6220/02/2000.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

Artur R. Wójcik

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 1/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik nr 1 - Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Bystra

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 1/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Bystra

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 1/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 - Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Hania” w miejscowości Bystra

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 1/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.JPG

Załącznik nr 4 - Plan sytuacyjny terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Bystra

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 1/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.JPG

Załącznik nr 5 - Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Bystra

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »