| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Godów

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godów

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku puiblicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Ustalić następujące górne stawki opłat (brutto) za odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości dla pojemników służących do ich gromadzenia:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 20,0 zł. za pojemnik

b) dla pojemników 240 l - 40,0 zł. za pojemnik

c) dla pojemników 1100 l - 80,0 zł. za pojemnik

§ 2. Ustalić górną stawkę opłaty (brutto) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 25,0 zł/m3 ścieków.

§ 3. Ustalić preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w §1, dla pojemników służących do ich gromadzenia:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 18.60 zł. za pojemnik

b) dla pojemników 240 l - 28,0 zł. za pojemnik

c) dla pojemników 1100 l - 63,0 zł. za pojemnik

§ 4. 1. Preferencyjne stawki opłat o których mowa w § 3 stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne.

§ 5. Dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa sie następujace górne stawki opłat:

1)dla odpadów wielkogabarytowych - 370,0 zł/t brutto

2)dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 50,0 zł/t brutto

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »