| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Godów

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godów

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku puiblicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Ustalić następujące górne stawki opłat (brutto) za odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości dla pojemników służących do ich gromadzenia:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 20,0 zł. za pojemnik

b) dla pojemników 240 l - 40,0 zł. za pojemnik

c) dla pojemników 1100 l - 80,0 zł. za pojemnik

§ 2. Ustalić górną stawkę opłaty (brutto) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 25,0 zł/m3 ścieków.

§ 3. Ustalić preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w §1, dla pojemników służących do ich gromadzenia:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 18.60 zł. za pojemnik

b) dla pojemników 240 l - 28,0 zł. za pojemnik

c) dla pojemników 1100 l - 63,0 zł. za pojemnik

§ 4. 1. Preferencyjne stawki opłat o których mowa w § 3 stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne.

§ 5. Dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa sie następujace górne stawki opłat:

1)dla odpadów wielkogabarytowych - 370,0 zł/t brutto

2)dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 50,0 zł/t brutto

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »