| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity), oraz po zasięgnięciu opinii Rady Sportu

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane zawodnikom reprezentującym miasto Radzionków, osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych.

2. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, o których mowa w ust. 1, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych.

3. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników i trenerów poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

§ 2. Rada Miasta Radzionków uznaje piłkę nożną oraz siatkówkę za dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla miasta.

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik spełniający jednocześnie następujące warunki:

1) reprezentuje w grach zespołowych lub indywidualnych barwy klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie miasta Radzionków lub jest mieszkańcem Radzionkowa i uprawia indywidualną dyscyplinę sportu;

2) uczestniczy w rozgrywkach dwóch najwyższych ogólnopolskich szczebli rozgrywkowych z wyjątkiem dyscyplin wymienionych w §2 albo zajął miejsce od l do III w mistrzostwach Polski lub zdobył puchar Polski lub posiada znaczące sukcesy międzynarodowe.

2. Stypendium może otrzymać trener spełniający jednocześnie następujące warunki:

1) jest trenerem klubu sportowego, mającego siedzibę na terenie miasta Radzionków;

2) posiada uprawnienia trenerskie;

3) prowadzi szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na okres:

1) od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku kalendarzowym, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika lub trenera w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;

2) od 1 sierpnia do 31 grudnia, w oparciu o wyniki sportowe, uzyskane przez zawodnika lub trenera w l półroczu danego roku.

2. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a zawodnikiem lub trenerem.

3. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

4. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.

§ 5. 1. Wniosek o stypendium w indywidualnych dyscyplinach sportu może złożyć zawodnik lub trener ubiegający się o stypendium, zaś w grach zespołowych stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub sportowy, którego członkiem jest ubiegający się o stypendium zawodnik lub trener.

2. Wniosek o stypendium sportowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Radzionków:

1) do 15 grudnia w przypadku ubiegania się o stypendium na okres, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1;

2) do 15 lipca w przypadku ubiegania się o stypendium na okres, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2.

3. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika lub trenera;

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub trenera do stowarzyszenia lub klubu sportowego, działającego na terenie Radzionkowa w przypadku gier zespołowych, oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania zawodnika w przypadku dyscyplin indywidualnych;

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika lub trenera;

4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia;

5) zobowiązanie do informowania Burmistrza Miasta Radzionków o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;

6) zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku oraz wizerunku na potrzeby promocji miasta;

7) w przypadku gier zespołowych klub składa dodatkowo zbiorową listę zawodników oraz trenerów, dla których wnioskuje o stypendia wraz z informacją obejmującą ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

4. W przypadku gier zespołowych liczba złożonych wniosków na stypendia dla zawodników nie może przekroczyć dwukrotnej liczby graczy jednej drużyny znajdujących się jednocześnie na boisku, wynikającej z przepisów gry w daną dyscyplinę sportową.

5. W przypadku dyscyplin indywidualnych jak i gier zespołowych liczba złożonych wniosków z jednego klubu na stypendia dla trenerów nie może przekroczyć dwóch wniosków.

6. W przypadku złożenia przez klub sportowy wniosków dla większej liczby zawodników oraz trenerów niż wymieniona w §5, ust. 4 i 5, wniosek podlega odrzuceniu w całości.

§ 6. 1. Stypendia przyznaje i ich pozbawia Rada Miasta Radzionków na wniosek stowarzyszenia, klubu lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów sportowych.

2. Komisję stypendialną powołuje Burmistrz Miasta Radzionków.

3. W skład komisji stypendialnej wchodzą:

1) 1 radny Rady Miasta Radzionków, delegowany przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia;

2) 1 osoba z Rady Sportu delegowana przez Radę Sportu;

3) 2 merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Radzionków;

4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Komisja stypendialna zbiera się i rozpatruje wnioski złożone w terminach, o których mowa w §5 ust. 2 niniejszej uchwały.

5. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z wnioskami, ustalają tryb wyłaniania kandydatów do stypendiów.

7. Do zadań komisji stypendialnej należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium;

2) ustalenie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta;

3) ustalenie wysokości stypendiów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w §8;

4) w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na stypendia.

8. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do stypendiów, oraz wysokością proponowanych stypendiów przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta Radzionków, który z kolei przedkłada Radzie Miasta Radzionków projekt uchwały w tej sprawie.

§ 7. 1. Zawodnik lub trener może zostać pozbawiony stypendium sportowego w przypadku:

1) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów – międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego;

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z wymienionych organizacji: międzynarodową organizację sportową, polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub macierzysty klub sportowy;

3) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu;

4) zaprzestania pracy w klubie w przypadku trenerów;

5) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportu;

6) zmiany barw klubowych i członkostwa w klubie sportowym, nie działającym i niezarejestrowanym w mieście Radzionków;

7) zmiany adresu zamieszkania w przypadku zawodników uprawiających indywidualne dyscypliny sportowe;

8) naruszenia przepisów prawa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

§ 8. 1. Wysokość stypendium miesięcznie może wynosić:

1) w dyscyplinach sportowych za osiągnięcia indywidualne dla zawodników przed ukończeniem 18 roku życia i ich trenerów: 250 zł;

2) w dyscyplinach sportowych za osiągnięcia indywidualne dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i ich trenerów: 500 zł;

3) dla zawodników i ich trenerów występujących na dwóch najwyższych ogólnopolskich szczeblach rozgrywkowych z wyjątkiem piłki nożnej i siatkówki: 500 zł.

2. Wysokość stypendium miesięcznie w dyscyplinie piłka nożna wynosi:

1) dla piłkarzy, którzy w odniesieniu do okresu, o którym mowa w §4 ust. 1, pkt 1 rozegrali:

a) co najmniej 28 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2500 zł;

b) co najmniej 20 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

c) co najmniej 10 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1500 zł;

d) co najmniej 32 mecze w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

e) co najmniej 20 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1800 zł;

f) co najmniej 10 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1400 zł;

g) co najmniej 1 mecz w reprezentacji kraju w kategorii seniorów, przebywając na boisku minimum 45 minut: 3000 zł;

h) co najmniej jeden mecz w reprezentacji kraju w pozostałej kategorii, przebywając na boisku minimum 45 minut: 2500 zł;

i) dla pozostałych: 1200 zł.

2) dla piłkarzy, którzy w odniesieniu do okresu, o którym mowa w §4 ust. 1, pkt 2 rozegrali:

a) co najmniej 14 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2500 zł;

b) co najmniej 10 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

c) co najmniej 5 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1500 zł;

d) co najmniej 16 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

e) co najmniej 10 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1800 zł;

f) co najmniej 5 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1400 zł;

g) co najmniej 1 mecz w reprezentacji kraju w kategorii seniorów, przebywając na boisku minimum 45 minut: 3000 zł;

h) co najmniej 1 mecz w reprezentacji kraju w kategorii innej niż seniorów, przebywając na boisku minimum 45 minut: 2500 zł;

i) dla pozostałych: 1200 zł.

3) dla bramkarzy, którzy w odniesieniu do okresu, o którym mowa w §4 ust. 1, pkt 2 rozegrali:

a) co najmniej 14 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2500 zł;

b) co najmniej 10 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

c) co najmniej 5 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1500 zł;

d) co najmniej 16 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

e) co najmniej 10 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1800 zł;

f) co najmniej 5 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1400 zł;

g) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 14 meczach w ekstraklasie: 1800 zł;

h) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 10 meczach w ekstraklasie: 1500 zł;

i) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 5 meczach w ekstraklasie: 1200 zł;

j) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 16 meczach w I lidze: 1600 zł;

k) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 10 meczach w I lidze: 1400 zł;

l) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 5 meczach w I lidze: 1200 zł.

4) dla bramkarzy, którzy w odniesieniu do okresu, o którym mowa w §4 ust. 1, pkt 1 rozegrali:

a) co najmniej 28 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2500 zł;

b) co najmniej 20 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

c) co najmniej 10 meczów w ekstraklasie, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1500 zł;

d) co najmniej 32 mecze w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 2000 zł;

e) co najmniej 20 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1800 zł;

f) co najmniej 10 meczów w I lidze, przebywając minimum 70 minut w każdym z nich na boisku: 1400 zł;

g) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 28 meczach w ekstraklasie: 1800 zł;

h) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 20 meczach w ekstraklasie: 1500 zł;

i) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 10 meczach w ekstraklasie: 1200 zł;

j) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 32 meczach w I lidze: 1600 zł;

k) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 20 meczach w I lidze: 1400 zł;

l) byli bramkarzami rezerwowymi w co najmniej 10 meczach w I lidze: 1200 zł.

5) Dla trenerów występujących w ekstraklasie i I lidze:

a) dla I trenera drużyny występującej w ekstraklasie: 2500 zł;

b) dla II trenera drużyny występującej w ekstraklasie: 2000 zł;

c) dla I trenera drużyny występującej w I lidze: 2000 zł;

d) dla II trenera drużyny występującej w I lidze: 1500 zł.

3. Dla siatkarzy występujących na poziomie:

1) ekstraligi: 1000 zł;

2) I ligi: 500 zł;

3) II ligi: 300 zł;

4) III ligi: 100 zł;

5) dla trenerów drużyny piłki siatkowej stosuje się stawki odpowiednio jak dla zawodników.

4. Dla zawodników w sportach indywidualnych, którzy:

1) zdobyli medal na Igrzyskach Olimpijskich: 1500 zł;

2) zdobyli medal na Mistrzostwach Świata: 1200 zł;

3) zdobyli medal na Mistrzostwach Europy: 1000 zł;

4) zdobyli medal na Mistrzostwach Polski lub Puchar Polski: 800 zł;

5) dla trenerów w sportach indywidualnych stosuje się stawki odpowiednio jak dla zawodników.

§ 9. Wnioski o wypłatę stypendiów dla trenerów w trybie niniejszej uchwały za okres od 1 marca do 31 lipca 2011 roku można składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania tejże uchwały.

§ 10. W przypadku, gdy trener lub zawodnik spełnia różne kryteria kwalifikujące go do określonej kwoty stypendium, wówczas trenerowi lub zawodnikowi przysługuje kwota najwyższa.

§ 11. 1. W uzasadnionych przypadkach Rada Miasta Radzionków może obniżyć stawki stypendiów, proporcjonalnie we wszystkich kategoriach.

2. Suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty, którą Rada Miasta zabezpieczyła w uchwale budżetowej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »