| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/59/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku -Prawo Wodne (tj Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala :

§ 1.

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Miasta Ustroń dotację celową zwaną dalej dotacją.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania.

3. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji o której mowa w ust.1 jest zaplanowanie wydatku w budżecie Miasta ,a następnie zawarcie umowy.

§ 2.

1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 ust.1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

5. Burmistrz Miasta Ustroń może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta Ustroń wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3.

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Ustroń po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

2. Burmistrz Miasta Ustroń zawiadamia wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie spisania umowy.

§ 4.

1. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

e) wielkość rozliczanej dotacji,

f) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

g) termin i miejsce realizacji zadania,

h) harmonogram zrealizowanego zadania,

i) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

j) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do sprawozdania należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 5.

1. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku

2. 2. W przypadku gdy okres realizacji zadania jest krótszy niż rok budżetowy niewykorzystana dotacja lub jej część podlega zwrotowi w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Od kwoty dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1 i 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej ,począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust.1 i 2 .

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XLVII/533/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym datacji z budżetu Miasta Ustroń i sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji celowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z realizacji zadania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »