| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2011 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Rędziny

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

- pomiędzy:Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Borówka a

- Gminą Kłomnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kłomnice Adama Zająca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Paruzel-Tkacz o treści następującej :

§ 1. 1) Na podstawie :

a) art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.),

b) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

c) art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

d) uchwały Nr 21/IV/2011Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu,

e) uchwały Nr VI/17/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

- Gmina Rędziny powierza Gminie Kłomnice wykonanie zadania własnego gminy, polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt.

2) Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie w imieniu Gminy Kłomnice realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie, będące jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice, które zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, ich przewiezieniem do schroniska oraz utrzymaniem zwierząt.

3) Każda interwencja w sprawie wyłapania zwierzęcia zostanie podjęta w dni robocze w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

4) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną oznaczone w sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa.

5) Każdorazowo fakt wyłapania zwierzęcia zostanie potwierdzony w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi, w której przeprowadzono interwencję.

§ 2. 1) Z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia Gmina Rędziny przekaże w każdym roku kalendarzowym dotację celową Gminie Kłomnice w kwocie:

- 40 500,00zł. - w 2011 roku

- 54 000,00zł. - w 2012 roku

- 54 000,00zł. - w 2013 roku

- 13 500,00zł. - w 2014 roku

2) Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt schwytania do 30 sztuk zwierząt rocznie oraz ich transport do schroniska. Kwota obejmuje także koszt pobytu schwytanych zwierząt w schronisku oraz opiekę weterynaryjną przez okres jednego roku od wyłapania.

3) Gmina Rędziny zobowiązuje się do dokonywania miesięcznych wpłat dotacji na rachunek Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001, w ratach w wysokości 4 500,00 złotych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku.

4) Kwota dotacji celowej może ulec zmianie w kolejnych latach obowiązywania porozumienia tj. po uwzględnieniu zmiany kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia przy czym nie może być niższa od kwoty ustalonej w ust. 1.

5) Wszelkie inne usługi, tj. wykraczające poza zakres ustalony w § 1 porozumienia, świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie na rzecz Gminy Rędziny będą rozliczane na podstawie aktualnego cennika usług.

§ 3. Porozumienie obejmuje okres od 01.04.2011roku do 31.03.2014 roku.

§ 4. Strony ustalają, że wszelkie szczegóły dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji zawarte zostaną w odrębnej umowie zawartej w trybie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Rędziny


mgr inż. Waldemar Chmielarz

Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »