| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/194/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Chorzów postanawia

OGŁOSIĆ

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XI/194/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 92, poz. 2421 z dnia 10 października 2003 r.), zmienionej uchwałą :

1) uchwałą Nr LI/975/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 216 poz. 3152, z dnia 6 października 2010 r.)

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miasta Chorzów z dnia 26.05.2011

Uchwała Nr XI/194/03
Rady Miasta Chorzów
z dnia 4 września 2003 r
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.2 i art.41 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 748 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie nadać statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc statut Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/421/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 21.12.2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik do
uchwały Nr XI/194/03
Rady Miasta Chorzów
z dnia 4 września 2003 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W CHORZOWIE
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką Organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 24 września 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.),

4) Uchwały Nr XXXIII/421/2000 Rady Miejskiej Chorzowa z dnia 21.12.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie,

5) innych właściwych ustaw i przepisów,

6) niniejszego Statutu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

§ 4.

1) Siedziba Ośrodka znajduje się w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113.

2) Ośrodek może używać :

a) skróconą nazwę MORiS,

b) logo MORiS

- wzór nr 1

Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę. Nad literami M O niebieski napis drukowanymi literami - w pierwszym rzędzie MIEJSKI OŚRODEK w drugim rzędzie REKREACJI I SPORTU. Pod literami R i S niebieski napis drukowanymi literami CHORZÓW.

Wzór nr 1 określa załącznik nr 1 do Statutu.

- wzór 2

Na białym tle drukowane niebieskie litery ułożone w kształt kwadratu przecięte podwójną białą linią tworzącą podwójne koło. W górnej części logotypu znajdują się litery M O, w dolnej części logotypu znajdują się litery R S, pomiędzy literami logotypu znajduje się mała czerwona litera i która zamiast kropki posiada dużą czerwoną piłkę.

Wzór nr 2 określa załącznik nr 2 do Statutu.

- Zestawienie barw logotypu MORiS określa załącznik nr 3 do Statutu.

II. Przedmiot działania

§ 5.

1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Chorzowa w zakresie rekreacji i sportu

2) Organizacja oraz współorganizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych

3) Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej

4) Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych

5) Wynajem obiektów sportowych

6) Wynajem sprzętu sportowego, nagłaśniającego, estrady, hali namiotowej

7) Świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta Chorzów

8) Zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów sportowo- rekreacyjnych.

III . Zasady gospodarki finansowej

§ 6.

Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 7.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej " planem finansowym " jednostki budżetowej zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 8.

Odpłatność za świadczone przez Ośrodek usługi ustala się w formie cenników, które zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 9.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania opracowanyprzez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników samorządowychzatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 10.

1) Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.

2) Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3) Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 11.

Szczegółowa organizacja i zasady działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

§ 12.

Nazwy komórek organizacyjnych, podział zadań, ich podporządkowanie oraz zakres czynności,uprawnień i odpowiedzialności pracowników komórek organizacyjnych określa " Regulaminorganizacyjny ", a pozostałych pracowników indywidualne zakresy czynności

IV. Mienie

§ 13.

1) Ośrodek gospodaruje mieniem stanowiącym własność Miasta Chorzów, a przekazanym celem użytkowania w trwały zarząd w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów.

2) Ośrodek zobowiązany jest do nadzorowania majątku z należytą starannością w szczególności do prowadzenia właściwej ewidencji, przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.

§ 14.

Bazę materialną Ośrodka stanowią następujące obiekty sportowo-rekreacyjne :

1) Hala sportowa przy ul. Dąbrowskiego 113

2) Stadion sportowy przy ul. Lompy 10a

3) Sala gimnastyczna przy ul. Odległej 5

4) Korty tenisowe oraz boisko sportowe przy ul. Węglowej- Filarowej

5) Kompleks sportowy przy ul. Granicznej 92

6) Boisko sportowe przy ul. Pokoju 6

7) Boiska sportowe przy placu AKS i ul. Mościckiego

8) Stadion sportowy przy ul. Cichej 6

9) Boiska sportowe KRESY przy ul. Wolności 139

V. Postanowienia końcowe

§ 15.

1) Statut uchwala Rada Miasta.

2) Do zmian Statutu stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

Załącznik Nr 1 do statutu MORiS do Obwieszczenia Nr 1/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1 moris

Załącznik Nr 2 do statutu MORiS do Obwieszczenia Nr 1/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2 do statutu moris

Załącznik Nr 3 do statutu MORiS do Obwieszczenia Nr 1/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 do statutu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »