| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie nadania Statutu "Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Statut „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice o brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/104/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Statut „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. „Zespól opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice zwany dalej „Zespołem” jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Świętochłowicach przy ulicy Czajora 3

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

a) Żłobek przy ulicy Czajora 3,

b) 3 Kluby dziecięce:

- Klub Dziecięcy Nr 1 przy ulicy Harcerskiej 6

- Klub Dziecięcy Nr 2 przy ulicy Sudeckiej 1,

- Klub Dziecięcy Nr 3 przy ulicy K. Miarki 1.

§ 3. Zespół działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759),

6. kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r., Nr 98, poz. 759 z późn. zm.)

7. niniejszego Statutu,

8. innych aktów prawa.

§ 4. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy o zasięgu lokalnym, dla dzieci z Świętochłowic.

§ 5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. Zespół realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. koordynowanie bieżącej pracy żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu,

2. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobki i kluby dziecięce wchodzące w skład Zespołu,

3. obsługa administracyjna i finansowa żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu,

4. gospodarowanie powierzonym mieniem,

5. podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność Zespołu,

6. podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu i jakości sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3,

7. dokonywanie analiz i ocen zapotrzebowania na świadczenie usług w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizacji zadań Zespołu.

§ 8. Do zadań żłobka należy w szczególności:

1. opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

2. stymulowanie rozwoju dzieci,

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych warunkach,

4. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne,

5. możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci,

6. wspomaganie rodziny w wychowaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w żłobku oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji.

§ 9. Do zadań klubów dziecięcych należy w szczególności:

1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.

Rozdział 3.
Zarządzanie Zespołem

§ 10. 1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor, który:

1) zarządza oraz ustala organizacje wewnętrzna i reprezentuje Zespół na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Zespołu,

3) tworzy warunki do realizacji zadań poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonym w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) organizuje w sposób właściwy prace Zespołu.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole.

4. Dyrektor Zespołu działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor Zespołu uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu kieruje Zastępca Dyrektora Zespołu lub uprawniony przez niego pracownik.

§ 11. Tryb pracy zespołu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.

§ 12. 1. Zespół zatrudnia pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 13. 1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1) zamieszkałe oraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Świętochłowicach,

2) w pierwszej kolejności obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracujących matkę albo ojca, albo opiekuna prawnego.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjecie do Żłobka i mogą ubiegać się o przyjecie do Klubu Dziecięcego.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjecie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział 5.
Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 14. 1. Korzystanie ze świadczeń Zespołu jest odpłatne.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Zespole, zwrotowi podlega opłata za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej

§ 15. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 17. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Łączenie, przekształcanie i likwidacji Zespołu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 19. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »