| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU uchwala co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Ogrodzieniec zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych realizowaną z dzieckiem

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin zajęć, w których uczestniczy dziecko

3. Liczbę godzin świadczeń, o których mowa w ust.1 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły podstawowej która prowadzi oddziały przedszkolne lub dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, rodziców (opiekunów prawnych):

1. dziecka uczęszczającego do oddziału integracyjnego i posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. trzeciego i kolejnego dziecka tej samej rodziny, korzystającej z usług przedszkoli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz dyrektorom szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec.

§ 5. Traci moc: uchwała nr X/66/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Ogrodzieniec, uchwała nr XVI /167 / 2004 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w Przedszkolu Nr 1 w Ogrodzieńcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ogrodzieniec, uchwała nr XXIII/239/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/167/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w przedszkolu nr 1 w Ogrodzieńcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ogrodzieniec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »