| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wielowieś uchwala:
§ 1. W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 w ust. 7 pkt. g) otrzymuje nowe brzmienie „ 7. Zdobywanie dodatkowych środków pozabudżetowych dla potrzeb jednostki.”.
2. W § 7 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Nauczyciele i dyrektorzy poza kryteriami wymienionymi w ust. 6 i 7 winni spełniać także kryterium niekaralności karą dyscyplinarną i braku uznanych za zasadne przez uprawniony Organ skargi na ich działalność zawodową w czasie od przyznania ostatniej nagrody ze specjalnego funduszu nagród do chwili podjęcia decyzji o nagrodzie. W przypadku, gdy wobec nauczyciela lub dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne lub skargowe, deycyzję o przyznaniu nagrody wstrzymuje się do czasu zakończenia takiego postępowania.”.
3. W § 7, ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku do siedziby Organu Prowadzącego.”.
4. W § 7 dotychczasowe ustępy od 8-13 otrzymują nową numerację ust. 9 do ust. 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »