| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Wielowieś uchwala:
§ 1. W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 w ust. 7 pkt. g) otrzymuje nowe brzmienie „ 7. Zdobywanie dodatkowych środków pozabudżetowych dla potrzeb jednostki.”.
2. W § 7 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Nauczyciele i dyrektorzy poza kryteriami wymienionymi w ust. 6 i 7 winni spełniać także kryterium niekaralności karą dyscyplinarną i braku uznanych za zasadne przez uprawniony Organ skargi na ich działalność zawodową w czasie od przyznania ostatniej nagrody ze specjalnego funduszu nagród do chwili podjęcia decyzji o nagrodzie. W przypadku, gdy wobec nauczyciela lub dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne lub skargowe, deycyzję o przyznaniu nagrody wstrzymuje się do czasu zakończenia takiego postępowania.”.
3. W § 7, ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku do siedziby Organu Prowadzącego.”.
4. W § 7 dotychczasowe ustępy od 8-13 otrzymują nową numerację ust. 9 do ust. 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »