| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim oraz nadania mu Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ust. 2 w związku z art. 8 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 sierpnia 2011 roku jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim , zwany dalej „Żłobkiem”.

§ 2.

Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Wodzisław Śląski na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 3.

Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Wodzisławia.

§ 4.

Żłobkowi nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr IX/76/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 maja 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną miasta Wodzisławia Śląskiego, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 2.

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. Niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Siedziba Żłobka mieści się w Wodzisławiu Śląskim, na os. XXX-lecia 61.

2. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje miasto Wodzisław Śląski.

3. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy: Żłobek Miejski nr 1.

II
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 4.

1. Do zadań Żłobka należy:

1)sprawowanie opieki, wychowanie i edukacja w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa,

2)stymulacja aktywności dziecka, co umożliwi mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi predyspozycjami i możliwościami,

3)promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: higienicznych, zdrowego odżywiania i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego,

4)tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które w skuteczny sposób zabezpiecza potrzeby małego dziecka,

5)współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi,

6)właściwe żywienie i umożliwienie spożywania posiłków przez dzieci przebywające w Żłobku w higienicznych warunkach,

7)zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1 zapewnia Dyrektor Żłobka.

§ 5.

Zakres i sposób wykonywania zadań Żłobka jest następujący:

1)w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,

2)każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

III
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 6.

1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1)zameldowane wraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Wodzisławiu Śląskim,

2)obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracującą matkę albo ojca lub opiekuna prawnego.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane będą na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego woli korzystania z usług Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

IV
OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 7.

1. Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku regulują odrębne przepisy.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

V
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 8.

1. Żłobkiem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektor, kierując Żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.

6. Dyrektor zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.

§ 9.

1. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Żłobka.

§ 10.

1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.

2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.

3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.

§ 11.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1)uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,

2)uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach,

3)wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka dyrektorowi placówki oraz organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.

VI
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12.

1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

§ 13.

1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

§ 15.

Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »