| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr X/82/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 14 lipca 2011r.

w sprawie regulaminu ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku art. 31 i art. 35 ust. 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) - na wniosek Wójta Gminy Pilchowice, po konsultacjach z Radą Sportu oraz konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 poz. 3269 z dnia 23.09.2010).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

Regulamin ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr Nr X/82/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 14 lipca 2011 r.

REGULAMIN ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 1.

1. Nagrodę lub wyróżnienie Wójta Gminy Pilchowice za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w danym roku kalendarzowym może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Pilchowice.

2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:

a) nagrody pieniężne,

b) nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł.

c) wyróżnienia w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek lub listów gratulacyjnych.

3. Nagrodę może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych:

a) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich,

b) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od IV do VI na Igrzyskach Olimpijskich, od I do III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

c) Nagroda III stopnia za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy oraz Mistrzostwach Polski,

d) Nagroda IV stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.

4. Nagrody pieniężne w dyscyplinach sportowych ustala się w następujących wysokościach:

a) Nagroda I stopnia: 1 500 - 5 000 zł.,

b) Nagroda II stopnia: 750- 2 500 zł.,

c) Nagroda III stopnia: 300 -2 000 zł.,

d) Nagroda IV stopnia: 100 -1 500 zł.

5. Przez daną dyscyplinę sportu rozumie się dyscyplinę sportową wpisaną na listę Polskiego Związku Sportowego.

§ 2.

1. Wójt może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie trenerom i innym osobom, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagroda pieniężna dla trenera lub i innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może być przyznana w wysokości od 500 do 1 000 zł.

3. Zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub wyróżnienie wyłącznie za jedno (najwyższe) osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym lub za całokształt działalności na rzecz mieszkańców Gminy Pilchowice.

§ 3.

1. Wójt Gminy może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) komisji Rady Gminy Pilchowice właściwej do spraw sportu;

b) zarządu klubu lub stowarzyszenia sportowego;

c) dyrektorów placówek oświatowych;

2. Wnioski w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym wynik sportowy został osiągnięty.

3. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy, a w szczególności:

a) zaświadczenie ze związku sportowego,

b) wyciąg z protokołu zawodów,

c) komunikat z zawodów.

§ 4.

1. Po przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są raz w roku do końca I półrocza i dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

3. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »