| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Jeleśnia
stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia

uchwala

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia dla obszaru określonego w § 1 ust. 2 uchwały


Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zmianie podlega Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia uchwalony uchwałą Nr XXVII/241/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 19 lipca 2005 r.

2. Przedmiotem zmiany planu, zwanej dalej „planem” jest obszar oznaczony na rysunku planu nr 1, obejmujący działki nr 4915 i 4914/2.

3. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień uchwały Nr XXXV/288/2010 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia.

§ 2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały;

2) części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanego na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2 880 pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

6) zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) zasad podziału nieruchomości objętych planem;

8) stawek procentowych, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pozostałe elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zabytki i dobra kultury współczesnej oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, nie występują w obszarach objętych planem.

3. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikujące tereny.

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu nr 1 w skali 1 : 2 880 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;

2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeleśnia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeleśnia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

2. Treść podkładu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu.

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunki wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały;

3) terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej;

6) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce liczona po zewnętrznym obrysie murów;

7) działce budowlanej - rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych lub ustaleń niniejszej uchwały;

8) uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;

9) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych.

2. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.

3. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne, powszechnie obowiązujące akty prawne i te, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym planie, interpretować należy zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych aktach, według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu.

4. Jeżeli w ustaleniach planu wskazano konieczność uwzględnienia określonych aktów prawnych - w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zastępujących dotychczasowe, należy stosować ich przepisy zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem „B1zMP” ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkalno - pensjonatowa w tym:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki garażowe,

b) budynki mieszkalno - pensjonatowe,

c) urządzenia komunikacji wewnętrznej, w tym place i parkingi,

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona i obiekty małej architektury;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko - jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, dopuszcza się na zasadach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

c) na całym obszarze objętym planem przyjmuje się uwarunkowania ustalone dla otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego - ustanowionego w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

d) prowadzenie wyłącznie takiej działalności gospodarczej i usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych poziomów poza terenem, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny,

e) zakaz odprowadzania ścieków w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

f) nakaz gromadzenia i odbioru odpadów w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z obowiązującym w gminie „Planem gospodarki odpadami” - w tym obowiązek wstępnej segregacji na terenie nieruchomości,

g) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza,

h) nakaz ochrony akustycznej terenu, który zalicza się zgodnie z przepisami określającymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku do „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej”,

i) w związku z ochroną ujęcia wody z rzeki Koszarawy w Świnnej nakaz stosowania ograniczeń w użytkowaniu terenów wynikających z decyzji Wojewody Bielskiego, znak OŚ-I-6210/102/96 z dnia 3 stycznia 1997 roku,

j) nakaz kompleksowej ochrony wód podziemnych objętych zasięgiem czwartorzędowego GZWP Nr 445 Zbiornik Warstw Magura (Babia Góra);

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki budowlanej,

c) wysokość liczona od poziomu terenu do kalenicy (mierzona przy głównym wejściu do budynku) powinna wynosić:

- dla budynków mieszkalnych - do 10 metrów,

- dla budynków gospodarczych i garaży - do 6 metrów,

d) wymagana forma dachu budynków:

- dla budynków mieszkalnych - dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 350 - 500 , z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.,

- dla budynków gospodarczych i garaży - dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu połaci 150 - 450 , z wysuniętymi okapami; w przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno - konstrukcyjnymi dopuszcza się dachy jednospadowe,

e) kształtowanie zabudowy:

- rzut budynków - wydłużony prostokątny, nawiązujący do tradycyjnych form zabudowy,

- ściany budynków - z podkreślonym cokołem,

- kolorystyka materiałów wykończeniowych: ciemna, z zastosowaniem odcieni brązu lub szarości, podkreślająca cokół budynku,

- detal architektoniczny - nawiązujący do tradycji snycerskiej regionu,

- wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniżej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20 m;

4) zasady podziału nieruchomości objętych planem, w tym:

a) możliwość podziału nieruchomości zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi w planie,

b) możliwość podziału terenu na działki budowlane przy zastosowaniu minimalnej powierzchni 1000m2, szerokości frontu działek - nie określa się;

5) zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:

a) obsługa komunikacyjna poprzez istniejące drogi wewnętrzne, zapewniające dostęp do dróg publicznych - gminnych,

b) obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych (m.p.) według wskaźników:

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m.p./budynek,

- w zabudowie mieszkalno - pensjonatowej -1 m.p./5 miejsc noclegowych, jednak nie mniej niż 3 m.p.;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

a) zaopatrzenie w wodę - indywidualne z lokalnych ujęć, studni lub wodociągów zagrodowych,

b) odprowadzanie ścieków:

- docelowo do projektowanego gminnego systemu kanalizacji sanitarnej,

- do czasu realizacji systemu dopuszcza się wykorzystanie zbiorników bezodpływowych z nakazem wywozu ścieków do istniejących oczyszczalni komunalnych lub realizację własnej wysokosprawnej oczyszczalni biologiczno - chemicznej,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i parkingów, wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie z przepisami Prawa wodnego,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia po ich rozbudowie - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń elektroenergetycznych,

d) zaopatrzenie w gaz ziemny - docelowo z projektowanej sieci gazociągów średniociśnieniowych po ich realizacji w obszarze gminy Jeleśnia - według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń gazowniczych,

e) gospodarka odpadami - zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla gminy Jeleśnia” zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Gminy Jeleśnia,

f) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne z zastosowaniem atestowanych urządzeń grzewczych oraz paliw zapewniających zachowanie dopuszczalnych standardów jakości powietrza;

7) na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości w wysokości 20% od wzrostu wartości.

§ 7. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem „B2zRp” z przeznaczeniem podstawowym - tereny rolnicze .

2. Dla terenu ustala się:

1) przeznaczenie uzupełniające - zieleń śródpolna i leśna, ścieżki, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz budowy nowych budynków;

b) utrzymanie rolniczego wykorzystania gruntów;

c) zakaz usuwania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

d) nakaz ochrony rozłogu;

e) dopuszcza się prowadzenie ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól

f) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem „B3zKDd” z przeznaczeniem - pod część pasa drogowego drogi publicznej dojazdowej klasy D .

2. Dla terenu ustala się:

1) utrzymanie, przebudowę i rozbudowę urządzeń drogowych dla uzyskania parametrów technicznych drogi klasy dojazdowej o docelowej szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających;

2) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i pasów zieleni izolacyjnej.

§ 9. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy Jeleśnia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/62/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.JPG

- Rysunek planu nr 1 w skali 1 : 2 880 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/62/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeleśnia
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Gminy Jeleśnia, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Jeleśnia, informującym że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia, pod zabudowę mieszkalno - pensjonatową, dla obszaru obejmującego działki 4915, 4914/2 , w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/62/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeleśnia
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), finansowane będą z budżetu Gminy Jeleśnia, z za-strzeżeniem punktu 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 3 ust. 3 punkt 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późniejszymi zmianami).

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 80 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »