| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-38(8)/2011/1329/IX/CW, OKA-4210-39(8)/2011/1329/X/CW Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki

z dnia 12 sierpnia 2011r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Będzin S.A. s siedzibą w Będzinie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r., Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789) oraz na podstawie art. 104 i na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622),

po rozpatrzeniu wniosków zawartych w piśmie z dnia 6 lipca 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego - Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"),

orzekam:

1. zatwierdzam taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania,

2. zmieniam moją decyzję z dnia 4 grudnia 2009r., Nr OKA-4210-77(7)/2009/1329/IX/CW zatwierdzającą taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa, poprzez skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej ww. decyzją i współczynnika korekcyjnego Xr określonego w ww. decyzji do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia do stosowania taryfy dla ciepła zatwierdzonej niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła, w dniu 6 lipca 2011 r. zostały wszczęte postępowania administracyjne "o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła i zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła".
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym". Ceny skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen, zdefiniowany w § 13 rozporządzenia taryfowego.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie "o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła", na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że zaszły nieprzewidziane, znaczące i niezależne od Przedsiębiorstwa okoliczności umożliwiające zmianę decyzji na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (znaczny spadek mocy zamówionej przez odbiorców). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo (w tym przypadku decyzja z dnia 4 grudnia 2009r., Nr OKA-4210-77(7)/2009/1329/IX/CW), może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Z powyższego wynika, że przy rozpatrywaniu wniosku Przedsiębiorstwa należy mieć na względzie, czy za zmianą takiej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Analiza skutków ekonomicznych wnioskowanej zmiany decyzji wskazuje, że za zmianą przemawia słuszny interes Przedsiębiorstwa.

Okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła i współczynnika korekcyjnego Xr określonego w punkcie 2 sentencji decyzji oraz okres obowiązywania przedłożonej do zatwierdzenia taryfy dla ciepła określony w punkcie 1 sentencji decyzji, został ustalony przy uwzględnieniu przepisów art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne i §13 ust 8 rozporządzenia taryfowego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek MiśkiewiczOtrzymują:

1)Elektrociepłownia Będzin S.A.

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-38(8)/2011/1329/IX/CW, OKA-4210-39(8)/2011/1329/X/CW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »