| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.332.196.295,51 zł

w tym :

- dochody bieżące 1.251.223.227,15 zł

- dochody majątkowe 80.973.068,36 zł

a) dochody zadań własnych 1.261.402.803,20 zł

z czego :

- gminy 1.012.367.667,29 zł

- powiatu 249.035.135,91 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 555.495.973,00 zł

b) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł

- zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości 31.215.006,58 zł

w tym : dochody przekazane:

a) budżetowi państwa 23.488.221,72 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej 505.434,44 zł

w części powiatu 7.221.350,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c,

3) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.417.582.842,08 zł

w tym :

1. wydatki bieżące 1.054.181.191,58 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 852.349.736,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.443.513,53 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 418.906.222,58 zł

b) dotacje na zadania bieżące 93.879.575,76 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.228.388,39 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 7.978.683,81 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.912.451,56 zł

- dotacje na zadania bieżące 105.038,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.453,68 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

f) obsługę długu miasta Katowice 7.744.807,51 zł

2. wydatki majątkowe 363.401.650,50 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 317.781.382,50 zł

z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 31.839.909,55 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 45.620.268,00 zł

a) wydatki zadań własnych 1.346.789.349,77 zł

z czego :

- gminy 1.004.030.470,27 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 1.337.711,18 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 23.009.321,90 zł

- powiatu 342.758.879,50 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.345.967,86 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 16.809.271,46 zł

b) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł

- zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a ,

4) deficyt budżetu w wysokości 85.386.546,57 zł

5) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 511.820.194,31 zł

rozchody w wysokości 11.190.862,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

6) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę 663.525.062,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 ,

7) stan środków na rachunkach bankowych ogółem w wysokości 433.820.036,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

8) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę 296.087.014,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

9) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 363.401.650,50 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kwocie 296.297.692,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 67.103.958,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7a ,

10) wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z Funduszu Spójności, z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości 39.818.593,36 zł

w tym:

1/ w ramach wydatków bieżących 7.978.683,81 zł

2/ w ramach wydatków majątkowych 31.839.909,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 ,

11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2010 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 1.604.906,38 zł

- wydatki w kwocie 3.683.679,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 ,

12) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2010 roku w wysokości 97.284.363,19 zł

w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 93.984.614,33 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe 1.353.200,00 zł

- dotacje podmiotowe 81.937.835,41 zł

- dotacje celowe 10.693.578,92 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne 3.299.748,86 zł

z czego:

dotacje celowe 3.299.748,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10,

13) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

- przychody w kwocie 21.374.812,77 zł

- koszty i inne obciążenia w kwocie 21.464.868,75

zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

14) dochody własne jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 958.002,61 zł

wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 1.014.441,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 ,

15) zrealizowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w tym:

- przychody w kwocie 1.619.158,60 zł

- wydatki /koszty/w kwocie 2.393.240,68 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

16) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2010 roku w wysokości 7.076.751,70 zł

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2010 roku w wysokości 6.424.233,33 zł

17) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.907.272,86 zł

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.896.019,41 zł

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zalacznik1


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1a.xls

Zalacznik1a


Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1b.xls

Zalacznik1b


Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1c.XLS

Zalacznik1c


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zalacznik2


Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Zalacznik2a


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik3


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.XLS

Zalacznik4


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zalacznik5


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik6


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik7


Załącznik Nr 7a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7a.xls

Zalacznik7a


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik8


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalacznik9


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zalacznik10


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Zalacznik11


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik12.xls

Zalacznik12


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik13.xls

Zalacznik13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »