| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2011r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2010 rok

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.332.196.295,51 zł

w tym :

- dochody bieżące 1.251.223.227,15 zł

- dochody majątkowe 80.973.068,36 zł

a) dochody zadań własnych 1.261.402.803,20 zł

z czego :

- gminy 1.012.367.667,29 zł

- powiatu 249.035.135,91 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 555.495.973,00 zł

b) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł

- zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości 31.215.006,58 zł

w tym : dochody przekazane:

a) budżetowi państwa 23.488.221,72 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej 505.434,44 zł

w części powiatu 7.221.350,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c,

3) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.417.582.842,08 zł

w tym :

1. wydatki bieżące 1.054.181.191,58 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 852.349.736,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.443.513,53 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 418.906.222,58 zł

b) dotacje na zadania bieżące 93.879.575,76 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.228.388,39 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 7.978.683,81 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.912.451,56 zł

- dotacje na zadania bieżące 105.038,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.696.453,68 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

f) obsługę długu miasta Katowice 7.744.807,51 zł

2. wydatki majątkowe 363.401.650,50 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 317.781.382,50 zł

z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta 31.839.909,55 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 45.620.268,00 zł

a) wydatki zadań własnych 1.346.789.349,77 zł

z czego :

- gminy 1.004.030.470,27 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 1.337.711,18 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 23.009.321,90 zł

- powiatu 342.758.879,50 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a/ wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.345.967,86 zł

b/ realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 16.809.271,46 zł

b) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 70.793.492,31 zł

z czego :

- zadania zlecone gminy 46.572.848,24 zł

- zadania zlecone powiatu 24.134.144,07 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 86.500,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a ,

4) deficyt budżetu w wysokości 85.386.546,57 zł

5) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 511.820.194,31 zł

rozchody w wysokości 11.190.862,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

6) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę 663.525.062,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 ,

7) stan środków na rachunkach bankowych ogółem w wysokości 433.820.036,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

8) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2010 r. kwotę 296.087.014,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

9) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 363.401.650,50 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kwocie 296.297.692,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 67.103.958,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7a ,

10) wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z Funduszu Spójności, z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości 39.818.593,36 zł

w tym:

1/ w ramach wydatków bieżących 7.978.683,81 zł

2/ w ramach wydatków majątkowych 31.839.909,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 ,

11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2010 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 1.604.906,38 zł

- wydatki w kwocie 3.683.679,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 ,

12) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2010 roku w wysokości 97.284.363,19 zł

w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 93.984.614,33 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe 1.353.200,00 zł

- dotacje podmiotowe 81.937.835,41 zł

- dotacje celowe 10.693.578,92 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne 3.299.748,86 zł

z czego:

dotacje celowe 3.299.748,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10,

13) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

- przychody w kwocie 21.374.812,77 zł

- koszty i inne obciążenia w kwocie 21.464.868,75

zgodnie z załącznikiem nr 11 ,

14) dochody własne jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 958.002,61 zł

wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 1.014.441,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 ,

15) zrealizowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w tym:

- przychody w kwocie 1.619.158,60 zł

- wydatki /koszty/w kwocie 2.393.240,68 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

16) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2010 roku w wysokości 7.076.751,70 zł

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2010 roku w wysokości 6.424.233,33 zł

17) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.907.272,86 zł

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.896.019,41 zł

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zalacznik1


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1a.xls

Zalacznik1a


Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1b.xls

Zalacznik1b


Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1c.XLS

Zalacznik1c


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zalacznik2


Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Zalacznik2a


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik3


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.XLS

Zalacznik4


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zalacznik5


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik6


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik7


Załącznik Nr 7a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7a.xls

Zalacznik7a


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik8


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zalacznik9


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zalacznik10


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Zalacznik11


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik12.xls

Zalacznik12


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik13.xls

Zalacznik13

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »