| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/148/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za dodatkowe świadczenia na rzecz dziecka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź, przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej realizowane jest bezpłatnie, przez 5 godzin dziennie, w godzinach od 900 do 1400 .

§ 2. 1. Miesięczną opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 ustala się w dwóch formach do wyboru przez rodziców (opiekunów):

1) za 1 godzinę realizacji zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1,50 zł. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,

albo

2) niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, w wysokości 150 zł miesięcznie.

2. Jeżeli godziny otwarcia przedszkola w statucie przewidują okresy półgodzinne, to opłata za te pół godziny wynosi 50% opłaty o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców (języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.)

§ 4. 1. Zniżka do wysokości połowy opłaty, o której mowa w § 2 wnoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) przysługuje:

1) dla trzeciego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola,

2) dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności,

3) dla dziecka z rodziny zastępczej

2. Zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola.

§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odpłatności, o której mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVII//1153/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 114, poz. 1822 z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Dominik Penar

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »