| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 125/XII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Koszęcin.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857);

2) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Koszęcin, który jako osoba fizyczna uprawia określoną dyscyplinę sportu;

3) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do czwartego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski albo od pierwszego do czwartego miejsca w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), Paraolimpiadach oraz Olimpiadach Specjalnych;

4) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, albo od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach, albo Olimpiadach Specjalnych.

§ 3. 1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej nagrody i wyróżnienia nie stanowią podstawy roszczeń zawodników, ani zobowiązań Gminy Koszęcin do ich przyznania bądź wypłaty tym osobom.

2. Przyznawanie nagrody i udzielanie wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do kompetencji Wójta Gminy Koszęcin.

Rozdział 2.
Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 4. 1. Nagroda i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe stanowią wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję Gminy Koszęcin na arenie międzynarodowej i krajowej.

2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Koszęcin, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym. Wyróżnienie stanowić może statuetka, puchar, medal, dyplom, list gratulacyjny i przyznawane jest zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

3. Jeżeli odrębne przepisy nakazują odprowadzanie daniny publicznej (podatku) od przyznanej bądź wypłacanej nagrody albo wyróżnienia, nagrodę bądź wyróżnienie wypłaca się po potrąceniu podatku

§ 5. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1) w danym roku kalendarzowym osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

§ 6. 1. Wójt Gminy Koszęcin przyznaje nagrodę i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek:

a) stowarzyszeń i klubów sportowych,

b) Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Koszęcin,

c) zawodnika lub w przypadku zawodnika niepełnoletniego rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Ustala się wzory wniosków:

a) o przyznanie nagrody indywidualnej/wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

b) o przyznanie nagrody zbiorowej/wyróżnienia w grach zespołowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały

3. Wnioski określone w ust. 2 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wysokie wyniki sportowe.

4. Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 7 dni pod względem kompletności wymaganych danych. W wypadku braku lub nieścisłości danych we wniosku, merytoryczna komórka Urzędu Gminy wnosi o ich uzupełnienie.

5. Wszystkie kompletne wnioski z danego roku kalendarzowego podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Wójta Gminy Koszęcin.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Koszęcin w formie zarządzenia.

7. Informacja o nagrodach przyznanych przez Wójta Gminy zostanie podana do publicznej wiadomości do trzech miesięcy od terminu ostatecznego przyjmowania wniosków, poprzez podanie na oficjalnej stronie Urzędu Gminy.

§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Gminy Koszęcin.

2. Podstawą ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 1.000,00 zł, zwana dalej „podstawą”.

3. Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznana w wysokości do trzykrotności podstawy

4. Wysokość nagrody ustala Wójt Gminy Koszęcin, uwzględniając rodzaj zawodów, osiągnięte wyniki sportowe oraz ilość uczestniczących zawodników lub drużyn.

5. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w dyscyplinach zespołowych, przyznaje się nagrodę zbiorową dla drużyny, w wysokości do 50 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników określoną przepisami danej dyscypliny sportowej.

6. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.

7. Formę wyróżnienia ustala Wójt Gminy Koszęcin, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych, osiągnięte wyniki sportowe oraz ilość uczestniczących drużyn.

8. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie, za rok w którym osiągnął wynik sportowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 405/XLI/2009 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125 /XII/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 125 /XII/2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125 /XII/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 125 /XII/2011

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »