| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.11.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Strumienia

zawarte pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Cieszynie, w imieniu którego występują:
- Czesław Gluza - Starosta Cieszyński,
- Jerzy Pilch - Wicestarosta,
jako strona Powierzająca
a GMINĄ STRUMIEŃ, którą reprezentuje:
- Anna Grygierek - Burmistrz Strumienia,
jako strona Przyjmująca

Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o:
- art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

§ 1.

1. Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Strumień przyjmuje zarządzanie drogami powiatowymi w obrębie miasta Strumienia, w szczególności w zakresie:

1) utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

2) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu,

3) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

4) koordynacji robót w pasie drogowym,

5) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

6) wydawania zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

7) prowadzenia ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom (za wyjątkiem założenia ewidencji),

8) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

10) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

11) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

12) wprowadzania ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

13) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego,

14) utrzymywania zieleni przydrożnej w tym sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów,

15) gospodarowania nieruchomościami zajętymi pod drogi powiatowe za wyjątkiem zbywania i nabywania w tym dysponowania gruntem na cele budowlane,

16) wydawania zgody na odstępstwo od lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 8 m w terenie zabudowanym i 20 m poza terenem zabudowanym od drogi powiatowej,

17) ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej dróg kategorii powiatowej i obiektów mostowych zgodnie z wykazami z załączników nr 1 i 2 do porozumienia,

18) prowadzenia remontów w zakresie nowych nawierzchni, inwestycji oraz innych zadań na drogach po zawarciu każdorazowo odrębnego aneksu do niniejszego porozumienia.

2. W ramach prowadzenia spraw objętych niniejszym porozumieniem decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Strumienia lub osoba przez niego upoważniona.

§ 2.

1. Wykaz powierzonych do zarządzania dróg powiatowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wykaz obiektów mostowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 3.

1. W celu wykonywania zadań objętych porozumieniem Zarząd Powiatu przekaże dotację celową na dany rok budżetowy - składającą się z II części:

I część - podstawowa (o której mowa w ust. 2-8),

II część - dodatkowa (o której mowa w § 5).

2. Dotacja celowa (podstawowa) będzie corocznie waloryzowana przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, określonego w projekcie budżetu państwa.

3. W roku 2011 dotacja celowa wynosi 134.393 zł (133.565 zł + 828 zł - ubezpieczenie OC).

4. Informacja o projektowanej kwocie dotacji na następny rok będzie przekazywana przez stronę Powierzającą w terminie do 5 listopada każdego roku. W przypadku zmiany planowanej kwoty, informacja o ostatecznej wysokości dotacji będzie przekazana przez stronę Powierzającą po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu.

5. Dotacja celowa na realizację zadań objętych porozumieniem będzie przekazywana w 12 równych ratach do budżetu Gminy, do 10-go każdego następnego miesiąca.

6. Zwłoka w przekazaniu dotacji celowej w wyznaczonym terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych.

7. Nie przekazanie dotacji celowej, przez okres kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Przyjmującego do wypowiedzenia porozumienia w trybie natychmiastowym.

8. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za dany rok, pozostała kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 –go stycznia następnego roku.

§ 4.

1. Dodatkowo Powiat Cieszyński powierza Gminie Strumień realizację zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg pn. "Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 2661 S ul. Cieszyńska"

2. Zadanie określone w §4 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego w wysokości do 50.000,00 zł, stroną prowadzącą prace będzie Gmina Strumień, a zakres prac przewiduje odtworzenie oraz udrożnienie rowu wzdłuż ul. Cieszyńskiej wraz z karczowaniem roślinności rosnącej w rowie, udrożnienie oraz remont przepustów.

3. Planowany okres realizacji zadania - 20.12.2011r.

4. W przypadku gdy wartość robót przekroczy 50.000,00 zł, udział Powiatu Cieszyńskiego pozostaje bez zmian.

5. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §4 ust. 1 nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Strumień, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku o wypłatę wraz z fakturami oraz protokołem odbioru.

6. Rozliczenie całości zadania Gmina Strumień przekaże w terminie do 20 grudnia 2011r. załączając kserokopie opisanych faktur i rachunków.

§ 5.

1. Opłaty pobierane przez Stronę Przyjmującą z tytułu powierzonego na mocy niniejszego porozumienia zarządzania drogami powiatowymi, w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

- opłaty, opłaty dodatkowe oraz kary za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,

- opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,

- opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych,

stanowią dochód własny budżetu powiatu (opłaty netto bez podatku VAT).

2. Opłaty będą gromadzone przez Stronę Przyjmującą na wyodrębnionym nieoprocentowanym rachunku bankowym i przekazywane na rachunek budżetu powiatu w miesięcznych ratach do 5 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia. Wpływy za grudzień będą przekazane do 30 grudnia każdego roku.

3. Strona Przyjmująca sporządzi i przekaże do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego:

- miesięczne sprawozdania RB–27S w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- kwartalne sprawozdania RB -27S, RB-N, RB-Z do 10 następnego miesiąca po upływie każdego kwartału,

- roczne sprawozdania RB -27S, RB-N, RB-Z do 31 stycznia po upływie roku.

4. Strona Przyjmująca jest zobowiązana i upoważniona na podstawie niniejszego porozumienia do prowadzenia windykacji należności w pełnym zakresie

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie, w terminie do 28 lutego każdego roku, roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3 i § 5.

6. Wzór formularza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6.

1. Opłaty, o których mowa w § 4, Strona Powierzająca będzie przekazywać w formie dotacji dodatkowej, stronie Przyjmującej wraz z dotacją celową do 10 dnia każdego miesiąca.

2. W terminie do 5 listopada każdego roku Strona Przyjmująca przekaże informację o prognozowanej wielkości wpływów z opłat na następny rok budżetowy.

3. Prognoza wpływów stanowi podstawę do zaplanowania wysokości dotacji dodatkowej przez strony porozumienia na następny rok budżetowy.

4. Wysokość dotacji dodatkowej przekazywanej przez stronę Powierzającą będzie weryfikowana w trakcie roku budżetowego w zależności od wysokości otrzymywnych opłat.

5. Na rok 2011 r. dotację dodatkową ustalono w wys. 5.000 zł.

§ 7.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 lipca 2011r. na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 6 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązania na koniec roku kalendarzowego.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz rozwiązanie porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansach publicznych.

3. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Gminy Strumień.

§ 9.

W dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie WO.0118-5-1/05 z dnia 30 czerwca 2005r.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zarządu Powiatu, dwa egzemplarze dla Gminy Strumień oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.11.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 1 lipca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.11.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 1 lipca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr WO.031.11.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 1 lipca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »