| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.12.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 5 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński Gminie Strumień realizacji budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
jako strona Powierzająca a Gminą Strumień , reprezentowaną przez:
- Annę Grygierek - Burmistrza Miasta Strumień
jako strona Przyjmująca

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. - Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Powiat Cieszyński oświadcza, że:

1. Wyraża zgodę na przejęcie przez Gminę Strumień do realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - w zakresie:

- budowy chodnika - 136 mb,

- budowy kanalizacji deszczowej - 231 mb,

- odtworzenie rowu odpływowego - 30 mb,

- poszerzenie jezdni - 155 mb,

- pas postojowy dla autobusów - ok. 82 m2,

- zjazdy na drogę dojazdową do kościoła oraz przedszkola - ok. 96 m2

2. Udostępni Gminie Strumień prawo do dysponowania nieruchomością pasa drogowego drogi powiatowej nr 2631 S - w zakresie objetym przedmiotowym zadaniem;

3. Upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych do uczestnictwa w komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

§ 2. Gmina Strumień oświadcza, że:

1. Przejmuje do realizacji zadanie określone w § 1 pkt 1 oraz pełnić będzie obowiązki inwestora dla tego zadania pn.: "Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie";

2. Sfinansuje całość kosztów niezbędnych do realizacji robót wraz z kosztami nadzoru inwestorkiego - w ramach przedmiotowego zadania, ze środków własnych Gminy Strumień oraz Środków Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi;

3. Powiadomi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie o planowanym terminie zakończenia realizacji przedmiotowego zadania, celem wzięcia udziału w odbiorze końcowym;

4. Udzieli wszelkich wyjaśnień na każdorazowe zapytanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie oraz osób trzecich dot. realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania,

5. Zapewni trwałość efektu inwestycji w okresie 7 lat od dnia przyznanej pomocy przez ARIMR.

§ 3. Gmina Strumień oświadcza, że planowana realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011 - 2012.

§ 4. Wszelkie zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotowego zadania powodujące zwiększenie kosztów jego realizacji, pozostają po stronie Gminy Strumień.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 6. Porozumienie zawarto w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Strumień


Anna Grygierek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »