| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/200/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

1. Ustalić zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić kryteria przyznawania punktów stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić punktację dotyczącą zamiany lokali na lokal wolny stanowiacą Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Traci moc Uchwała nr XLIV/484/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2002 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad i kryteriów wynajmu lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/200/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 2011 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

1. Zasady określają tryb zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Tarnowskie Góry oraz kryteria uprawniające do zawarcia umowy najmu w pierwszej kolejności.

2. O zawarcie z Gminą umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie będące członkami wspólnoty samorządowej posiadające niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i osiągające niskie dochody.

3. Ilekroć w zasadach określony jest termin:

a) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,

b) dochód – należy przez to rozumieć wszelkie przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone już do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg oraz dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywania, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. W przypadkach innych niż wymienione mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej,

c) członek wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na terenie Gminy Tarnowskie Góry z zamiarem stałego pobytu (centralizującą swoje potrzeby życiowe i prowadzącą na tym terenie gospodarstwo domowe), który winien być udokumentowany zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Przez członka wspólnoty samorządowej nie należy rozumieć osoby osadzonej w areszcie na terenie Gminy Tarnowskie Góry, której centralizacja potrzeb życiowych oraz zamieszkiwanie przed osadzeniem były poza Gminą Tarnowskie Góry,

d) najniższa emerytura – kwota najniższej emerytury ogłaszana na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

e) wartość odtworzeniowa – kwota podana w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego i miasta Katowice,

f) stawka bazowa czynszu – kwota czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez dodatków i ulg) ustalona przez Burmistrza Miasta,

g) aktualizacja wniosku – polega na dwukrotnym w ciągu roku kalendarzowym uaktualnianiu danych zawartych we wniosku. Obowiązkowo uaktualnianie dotyczy dochodu. Termin aktualizacji: do 31 maja oraz do 30 listopada.

Rozdział II.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

1. Zainteresowane osoby (wnioskodawcy) będący członkami wspólnoty samorządowej składają kompletny wniosek, który po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu do realizacji umieszcza się na jednej z poniższych list:

- Lista A – lista osób o niskich dochodach posiadających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, starających się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego,

- Lista B – lista osób, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego na postawie prawomocnego wyroku sądowego,

- Lista C – lista osób, którym przysługują lokale zamienne,

- Lista D – lista obecnych najemców mieszkaniowego zasobu Gminy starających się o zamianę na inny lokal.

2. Wnioski nieuaktualnione przez okres jednego półrocza umieszcza się na Liście E.

3. Listę A podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w celu umożliwienia społecznej kontroli. Listę A umieszcza się na tablicy ogłoszeń w terminach: 2 stycznia oraz 1 lipca.

4. Zastrzeżenia dotyczące zapisów w listach złożone przez Wnioskodawcę w ciągu 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości rozpatruje Burmistrz Miasta.

5. Wnioskodawca w złożonym wniosku wymienia wszystkie osoby, z którymi zamierza wspólnie zamieszkać oraz dołącza dokumenty potwierdzające:

1) dochód osięgnięty przez wszystkie osoby ujęte we wniosku w okresie 6-ciu miesięcy przed terminem złożenia wniosku,

2) iż wnioskodawca jest członkiem wspólnoty samorządowej,

3) inne okoliczności mające wpływ na uzyskanie lokalu.

6. Brak uaktualnienia powoduje pozostawienie wniosku bez jego rozpatrywania w następnym półroczu przy ubieganiu się o najem lokalu, natomiast brak uaktualnienia wniosku w kolejnych dwóch półroczach powoduje likwidację wniosku.

7. Wnioski i dokumenty składane są w języku polskim.

Rozdział III.
Najem lokali przez osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego

1. Osoby posiadające uprawnienie do najmu lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego rejestrowane są na Liście B.

2. Lokal socjalny przydziela Burmistrz Miasta uwzględniając m.in:

1) datę uprawomocnienia wyroku sądowego,

2) wysokość odszkodowania płaconego przez Gminę za niedostarczenie lokalu socjalnego,

3) powierzchnię użytkową lokalu socjalnego jaka winna być zagwarantowana na zrealizowanie wyroku sądowego.

3. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na okres:

1) jednego roku,

2) półroczny, w przypadku osiąganych przez wszystkie osoby ujęte we wniosku dochodu określonego w Rozdziale VI pkt 1.

4. W przypadku, gdy występuje zbieżność tytułów uprawniających do ubiegania się o najem lokalu z zasobów Gminy, a jeden z tych tytułów stanowi prawomocne orzeczenie sądu nakazujące Gminie dostarczenie lokalu socjalnego, sprawę rozpatruje się wyłącznie na postawie orzeczenia sądu.

Rozdział IV.
Najem lokali zamiennych

1. Gmina zapewnia najem lokalu zamiennego najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w przypadku:

1) przeznaczenia budynku do rozbiórki, modernizacji lub do remontu kapitalnego,

2) przeznaczenia budynku do wykwaterowania ze względu na sprzedaż, prowadzone inwestycje, itp.

3) uznania dotychczasowego lokalu za lokal niemieszkalny,

4) określonym w art. 10 ust. 4 ustawy,

5) zajmowania części lokalu wspólnego, w sytuacji opróżnienia pozostałej części tego lokalu.

2. Miasto zapewnia najem lokalu zamiennego najemcom lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w przypadku posiadania uprawnień wynikających z ustawy lub orzeczenia sądowego.

3. W przypadku, gdy najemca występuje o najem lokalu zamiennego o powierzchni użytkowej większej niż dotychczas zajmowany lokal, Gmina może wskazać taki lokal pod warunkiem wykonania remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń finansowych w stosunku do Gminy z tytułu przeprowadzania remontu.

4. Wnioskodawcy ubiegający się o lokal zamienny po złożeniu kompletnego wniosku, zarejestrowani są na Liście C.

Rozdział V.
Warunki dokonywania zamiany przez najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

1. Wnioskodawcy będący najemcami lokali w mieszkaniowym zasobie gminy mogą ubiegać się o zamianę na lokal w tym zasobie w przypadku:

1) gdy zamieniany lokal jest lokalem wolnym,

2) wzajemnej zamiany pomiędzy sobą na zasadzie porozumienia stron.

2. Wnioskodawcy składają kompletne wnioski o zamianę. Wnioski osób ubiegających się o zamianę na lokal wolny są rejestrowani na Liście D.

3. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zamianę lokalu pod następującymi warunkami:

1) nie są najemcami lokali socjalnych przez okres co najmniej 1 roku przed datą złożenia wniosku,

2) nie zalegają z zapłatą czynszu i opłat za najem dotychczasowego lokalu. W przypadku najemców posiadających zaległości zamiana jest możliwa jedynie na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub o obniżonym standardzie,

3) nienaruszania porządku domowego,

4) zaakceptowania stanu technicznego lokalu zamienianego,

5) posiadania wniosku, który wymaga aktualizacji przed datą przeglądu lokalu,

6) zdania dotychczasowego lokalu w stanie nadającym się do zamieszkania,

7) w przypadku zamiany na lokal wolny pkt  VIII. 4 stosuje się odpowiednio. Punktację podaną w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku zamiany jak w pkt  1.1 niniejszego Rozdziału, gdy zdany lokal nie nadaje się do zamieszkania, kosztami remontu zostaje obciążona osoba zdająca lokal.

5. W przypadku zamiany jak w pkt  1.2 niniejszego Rozdziału, koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany w całości obciążają przyszłych najemców, bez prawa zwrotu od Gminy poniesionych nakładów.

6. Najemcy lokali w innych zasobach mogą dokonywać zamiany z najemcami mieszkaniowego zasobu gminy pod warunkiem:

1) wyrażenia zgody przez właścicieli obydwu zasobów,

2) niekorzystania z dodatku mieszkaniowego,

3) niezalegania z płatnością za czynsz i opłaty niezależne,

4) nienaruszania porządku domowego,

5) pkt 5 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

1. O zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, gdy średni dochód na jednego członka rodziny w okresie 6-ciu ostatnich miesięcy nie przekroczył 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Jeśli średni dochód na jednego członka rodziny w okresie 6-ciu ostatnich miesięcy nie przekroczył 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym może zostać zawarta tylko umowa najmu socjalnego lokalu mieszkalnego.

3. Najemcy lokalu mogą wnioskować do Burmistrza Miasta o obniżenie stawki bazowej czynszu w przypadku, gdy jej wysokość za zajmowany lokal będzie wynosić co najmniej 3% wartości odtworzeniowej obowiązującej w dniu złożenia takowego wniosku.

4. Najemcy udziela się obniżki stawki bazowej czynszu, gdy średni miesięczny dochód na jedną osobę z 6-ciu pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

- zawiera się w granicy od 75% do 90% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego – ulga wynosi do 15%,

- zawiera się w granicy od 50% do 70% najniższej emerytury dla gospodarstwa wieloosobowego – ulga wynosi do 20%.

5. Obniżka stawki bazowej obowiązuje od dnia jej przyznania przez okres 12-stu miesięcy.

Rozdział VII.
Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

Poprawa warunków zamieszkiwania polega na dostosowaniu lokalu do potrzeb i możliwości najemców realizowana jest w sytuacji:

1) zbyt małej powierzchni mieszkalnej w stosunku do potrzeb,

2) nie przystosowania lokalu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Rozdział VIII.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

1. Pierwszeństwo w najmie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy mają wnioskodawcy, którzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych z uwagi na niskie dochody lub trudną sytuację rodzinną albo też zły stan zdrowia.

2. Wnioskodawcy posiadający złożony, zaktualizowany wniosek wpisywani są na Listę A. Wnioski, w których dochód przekracza wielkość określoną w Rozdziale VI pkt 1 pozostają bez rozpatrzenia.

3. Każdy wnioskodawca posiada przypisaną ilość punktów uzyskaną na podstawie kryteriów uwzględniających:

- sytuację rodzinną,

- sposób dotychczasowego zamieszkiwania,

- stan zdrowia,

- inne uwarunkowania.

Punktację podano w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Procedura wyboru najemcy:

1) informacja o lokalu wolnym przeznaczonym do najmu na okres nieoznaczony lub lokalu socjalnego podana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2) informacja zawiera m.in.:

- adres lokalu,

- dane techniczne lokalu,

- kwotę czynszu,

- datę udostępnienia lokalu do przeglądu.

3) Wnioskodawcy, którzy dokonali przeglądu lokalu i są zainteresowani jego najmem, tego samego lub następnego dnia po dacie przeglądu, zapisują się w Urzędzie Miejskim na udostępnioną w tym celu listę.

4) Umowa najmu lokalu zostanie podpisana z wnioskodawcą, który spełnił powyższe warunki i uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z Tabelą Nr 1. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców tej samej liczby punktów o kolejności decyduje Burmistrz Miasta uwzględniając w szczególności: termin złożenia wniosku, sytuację rodzinną, w tym liczbę dzieci, dotychczasowe warunki zamieszkania, itp.

5. Jako lokale socjalne wskazywane są przede wszystkim lokale o obniżonej wartości użytkowej nadające się do zamieszkania.

6. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony, co najwyżej na okres 1 roku.

7. Najemcom lokali socjalnych, których dochód przekroczył wielkość określoną w Rozdziale VI pkt 2 można zaproponować zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony wraz ze zmianą dotychczasowego czynszu, po uprzednim wyłączeniu lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Rozdział IX.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

1. Jeżeli najemca opuścił lokal, to osoby bliskie dotychczas z nim zamieszkujące, które pozostały w lokalu mogą otrzymać ofertę najmu zajmowanego lokalu lub innego lokalu bez konieczności składania wniosku.

2. Warunkiem otrzymania oferty najmu jest:

1) rozwiązanie za wypowiedzeniem przez Gminę umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

2) łączne spełnienie przez osoby bliskie pozostające w lokalu następujących warunków:

- wspólne zamieszkiwanie z najemcą przez okres co najmniej 5 lat,

- regularne opłacanie czynszu i innych opłat,

- niezakłócanie porządku domowego,

- brak tytułu do innego lokalu,

- spełnienie kryterium dochodowego określonego w Rozdziale VI,

- spłacenie ewentualnego zadłużenia lokalu.

3) Niespełnienie powyższych warunków skutkuje zdaniem lokalu.

3. Osoby, które pozostały w lokalu po zgonie najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu Cywilnego winny lokal zdać.

Rozdział X.
Kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

Przyjmuje się następującą zasadę najmu lokali wolnych o powierzchni przekraczającej 80 m2:

1) najem jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w trybie określonym w Rozdziale XII lub najem za zapłatą czynszu wolnego uzyskanego w przetargu – licytacji stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. W przypadku licytacji:

a) regulamin przetargu określa Burmistrz Miasta,

b) stawka wyjściowa do licytacji jest co najmniej równa stawce bazowej czynszu.

2) najem na rzecz wnioskodawców, którzy posiadają uprawnienia do lokalu zamiennego lub w trybie niniejszych zasad.

Rozdział XI.
Zasady najmu lokali związanych ze stosunkiem pracy

1. Umowy najmu w lokalach mieszkaniowych znajdujących się w budynkach wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XLIV/483/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2002 r. mogą być wynajmowane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy. Umowę najmu zawiera kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, w zarządzie której pozostaje budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny.

Rozdział XII.
Zasady oddawania w najem lokali do remontu

1. Lokale, które wymagają remontu mogą być przyznawane jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Poniesiony koszt remontu nie podlega zwrotowi przez Gminę.

2. O otrzymanie mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają aktualny wniosek o najem lokalu (Lista A),

2) dochód określony w Rozdziale VI pkt  1,

3) posiadają co najmniej 2-letni okres oczekiwania na lokal,

4) procedurę wyboru najemcy określoną w Rozdziale VIII pkt 4 stosuje się odpowiednio.

3. Informacja, o której mowa w Rozdziale VIII pkt  4.2 jest uzupełniona o zakres i wartość kosztorysową remontu.

4. Umowa najmu lokalu jest podpisana po wykonaniu remontu lokalu. Na okres prac remontowych jest zawarta umowa o remont lokalu.

5. Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu określonego terminami jego wykonania.

6. Otrzymanie lokalu do remontu oraz zawarcie umowy o remont lokalu powoduje, iż wniosek o najem lokalu uważa się za zrealizowany.

7. Warunki wykonania remontu:

1) zakres remontu ustala Urząd Miejski,

2) Gmina nie zwraca poniesionych kosztów remontu, dotyczy to także remontu niezakończonego

3) terminy wykonania remontu:

- dwa miesiące od daty zwarcia umowy o remont,

- istnieje możliwość przedłużenia terminu nie więcej niż do 5 miesięcy w przypadku stwierdzenia po 2 miesiącach znacznego zaawansowania prac,

- dalsze przedłużenie okresów w/w jest możliwe tylko w przypadkach uzasadnionych, np. wymagających decyzji organów Architektury i Budownictwa, Konserwatora Zabytków, itp.

8. Niewykonanie remontu w uzgodnionym terminie powoduje rozwiązanie umowy o remont i zwrot lokalu bez zwrotu przez Gminę poniesionych nakładów.

9. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest wykonanie ustalonego zakresu remontu oraz jego odbioru przez upoważnionego inspektora Urzędu Miejskiego.

Rozdział XIII.
Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez zgody właściciela.

2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z najemcą, z którym umowę rozwiązano ze względu na występujące zadłużenie lokalu, o ile zostało spłacone zadłużenie podstawowe wraz z odsetkami.

3. Wynajmujący może na wniosek najemcy, wobec którego orzeczona została eksmisja z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wyrazić zgodę na ponowne zawarcie umowy dotychczas zajmowanego lokalu pod warunkiem spłaty zadłużenia z tytułu zajmowania lokalu, kosztów procesu sądowego i egzekucji.

4. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu poza procedurą przydziału z osobą, która opuściła zakład karny, jeśli była najemcą lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy, a poprzednio przekazała ten lokal do dyspozycji Wynajmującego.

Rozdział XIV.
Postanowienia przejściowe

1. Określone w niniejszej Uchwale zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku dla wniosków o najem lokali składanych po raz pierwszy.

2. Najem lokali w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2012 roku odbywa się wg punktacji dotychczas obowiązującej.

3. Właściwy Wydział Urzędu Miejskiego w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2012 roku:

1) pisemnie powiadomi dotychczasowych wnioskodawców o zmianach zasad wprowadzanych niniejszą Uchwałą oraz o obowiązku złożenia aktualizacji na nowym druku wniosku,

2) dokona przeliczenia punktacji wniosków złożonych do 31 grudnia 2011 roku dla osób, które dokonają aktualizacji w 2012 roku.

4. Brak aktualizacji w terminie określonym w pkt. 3 ppkt  2) powoduje jego likwidację.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/200/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 2011 r.

Tabala Nr 1. Kryteria przyznawania punktów.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Uwagi

1

Sytuacja rodzinna wnioskodawców

Przez rodzinę rozumie się także związek konkubencki oraz osobę samotnie wychowujacą dzieci.

- rodzina z dziećmi do lat 18

6

- rodzina z dziećmi powyżej 18 do 21 lat

4

- osoby samotne w wieku:

31 do 40 lat

2

41 do 50 lat

4

51 do 60 lat

6

61 do 70 lat

8

Powyżej 70 lat

10

2

Liczba dzieci lub wychowanków w wieku do 18 lat:

- 1 dziecko

5

- 2 do 3

6

- 4 do 5

7

- 6 do 7

9

-powyżej 7

10

3

Średnia powierzchnia użytkowa dotychczas zajmowana w przeliczeniu na jedną osobę:

1. Obliczana jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu do wszystkich osób zamieszkałych w lokalu 2. W przypadku osobnego zamieszkiwania małżonków uzyskaną punktację za powierzchnię liczy się dla każdego miejsca zamieszkania, a następnie sumuje i dzieli przez dwa. 3. Bezdomność – należy rozumieć zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

- do 5,0 m2 na osobę

8

- od 5,1 m2 do 6 m2 na osobę

7

- od 6,1 m2 do 7 m2 na osobę

6

- od 7,1 m2 do 8 m2 na osobę

5

- od 8,1 m2 do 9 m2 na osobę

4

- od 9,1 m2 do 10 m2 na osobę

2

-powyżej 10 m2

0

- osoby przebywające w zakładzie karnym lub areszcie

0

- bezdomność, zamieszkiwanie w schroniskach, noclegowniach lub mieszkaniach chronionych

10

4

Dotychczasowe warunki zamieszkania

a) oddzielne zamieszkiwanie małżonków:

- do 2 lat

1

- od 2 do 4 lat

2

- powyżej 4 lata

3

b) wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie:

- do 2 lat

1

- od 2 do 4 lat

2

- powyżej 4 lat

3

c) wspólne zamieszkiwanie co najmniej 2 rodzin

2

d) osoby opuszczające dom dziecka lub rodzinę zastępczą

10

1. Dotyczy osób, które poprzednio mieszkały na terenie Tarnowskich Gór. Punkty doliczane są, gdy złożenie wniosku nastąpiło do 2-ch lat po opuszczeniu placówki.

5

Okres wyczekiwania: - za pełny rok na 1 pkt, nie więcej niż 10 pkt.

0-10

1. Pełny rok liczony jest od daty złożenia wniosku, a punkty doliczane są tylko do wniosków zaktualizowanych w miesiącach: czerwiec lub grudzień

6

Sytuacja zdrowotna

1. Dotyczy osób, które poprzednio mieszkały na terenie Tarnowskich Gór. 2 Punktacja dotyczy tylko jednej osoby. 3. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności albo lekarza orzecznika ZUS

- całkowita niezdolność do pracy z brakiem samodzielnej egzystencji

10

- całkowita niezdolność do pracy

8

- niepełnosprawność w stopniu znacznym

6

- niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym

4

- niepełnosprawność w stopniu lekkim

3

- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

6

7

Zamieszkiwanie w Tarnowskich Górach z zamiarem stałego pobytu w okresie:

1. Okres liczony jest do daty złożenia wniosku lub jego aktualizacji 2.Podstawą do naliczenia punktów może być zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Tarnowskich Górach oraz wykazanie innych przesłanek poświadczających, że Tarnowskie Góry są głównym ośrodkiem potrzeb życiowych i działalności.

- do 2 lat

3

- od 2 lat do 5 lat

6

- powyżej 5 lat

9

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/200/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 września 2011 r.

Tabela Nr 2. Punktacja dotycząca Rozdziału V pkt 1.1 niniejszych zasad

Zamiana na lokal o powierzchni użytkowej mniejszej/większej od lokalu dotychczas zamieszkiwanego

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Uwagi

Powierzchnia mniejsza

Powierzchnia większa

1.

Zamieszkiwanie

- w tej samej klatce co lokal wolny

8

8

- W tym samym budynku co lokal wolny

6

6

2.

Orzeczenie o niepełnosprawności:

1. Punktacja dotyczy tylko jednej osoby. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności od lekarza orzecznika ZUS.

a) całkowity lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy i samotnej egzystencji, całkowita niezdolność do pracy, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

8

8

b) lekki stopień niepełnosprawności - częściowa niezdolność do pracy

5

5

3.

Powierzchnia użytkowa zamieszkiwanego lokalu

- od 5 m2 do 7 m2

2

10

- od 7,1 m2 do 10 m2

5

5

- powyżej 10 m2

10

2

4.

Liczba dzieci lub wychowanków do lat 18:

- 1 dziecko

8

4

- od 2 do 3 dzieci

6

6

- powyżej 3 dzieci

4

8

5.

Wspólne zamieszkiwanie co najmniej 2 rodzin

4

4

6.

Okres wyczekiwania :

0 ÷ 10

0 ÷ 10

1.Pełny rok liczony jest od daty złożenia wniosku. Punkty doliczane są tylko do wniosków zaktualizowanych w miesiącach: czerwiec i grudzień.

- za pełny rok 1 pkt nie więcej niż 10 pkt

7.

Zadłużenie lokalu

2

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »