| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/183/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej i Rębaczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póżniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art. 20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” przyjętego dnia 26 sierpnia 2010 r uchwałą nr LI/978/10 Rady Miasta Chorzów.

uchwala

zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonej w rejonie ulic Głównej i Rębaczy i przyjmuje ustalenia planu jako akt prawa miejscowego.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów obejmuje obszar o powierzchni ok. 8,6 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic Głównej i Rębaczy.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący graficzną część planu;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium w skali 1:20000;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 40MN1 , 40MN2 oraz 40MN3 ;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 40MW1 ;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczone na rysunku planu symbolami 40M1 , 40M2 , 40M3 , 40M4 , 40M5 ;

4) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem 40U1 ;

5) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 40US1 ;

6) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 40KDD1 , 40KDD2 oraz 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 ;

7) tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i zadrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolem 40ZI1 ;

8) tereny zieleni parkowej oznaczone, na rysunku planu symbolami 40ZP1 , 40ZP2 .

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe, sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych, zawarte w niniejszej uchwale oraz graficzne, przedstawione na rysunku planu.

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Inne niż wymienione w § 2 ust. 4 oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3

Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.

§ 4

1. Dla potrzeb planu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Dla projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych.

§ 5

Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:

1) ustawa – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

2) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z r.2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

3) przepisy szczególne – inne ustawy, rozporządzenia i normy odnoszące się do ustawy Prawo Budowlane;

4) plan – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, stanowiąca przedmiot niniejszej uchwały;

5) obszar – wszystkie tereny objęte niniejszą zmianą planu;

6) teren – część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

7) działka budowlana - nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

8) przeznaczenie podstawowe – ustalona planem funkcja dominująca przypisana do danego terenu lub obiektu w ilości nie mniejszej niż 51 % jego powierzchni całkowitej;

9) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony planem istniejący lub uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób użytkowania części terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;

10) adaptacja obiektu – utrzymanie obiektu z dopuszczeniem jego remontu, modernizacji, przebudowy a także zmiany sposobu użytkowania całości lub jego części w zakresie wynikającym z ustaleń planu;

11) intensywność zabudowy - wyrażony procentem udział powierzchni całkowitej wszystkich obiektów na działce w stosunku do powierzchni tej działki. Przez „powierzchnię całkowitą” należy rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji nadziemnych liczoną po zewnętrznym obrysie ścian i przegród zewnętrznych;

12) zabudowa mieszkaniowa – zabudowa budynkiem lub budynkami mieszkalnymi, o których mowa w § 3 rozporządzenia;

13) zabudowa mieszkaniowa mieszana – zabudowa budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi;

14) usługi - którakolwiek z wymienionych form działalności: handel komisowy (nie dotyczy pojazdów mechanicznych), handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, hotele i restauracje, działalność związana z turystyką, działalność agencji transportowych, poczta i telekomunikacja, pośrednictwo finansowe i ubezpieczenia, obsługa nieruchomości, informatyka, działalność badawczo – rozwojowa, działalność gospodarcza pozostała (np. prawnicza, rachunkowo – księgowa, doradztwo, zarządzanie), administracja publiczna, edukacja, usługi medyczne i pomoc społeczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, działalność usługowa pozostała (np. pranie i czyszczenie, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, itp.); do usług nie zalicza się:

- sprzedaży paliw (stacji paliw),

- handlu odpadami i złomem;

15) usługi publiczne – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usługi turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych podobnych funkcji, w tym także usług biurowych i socjalnych;

16) usługi wbudowane – usługi, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 20 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku;

17) usługi medyczne – ambulatoryjna opieka zdrowotna tj. udzielanie przez świadczeniodawców usług opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. (np. przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium a także medyczne laboratorium diagnostyczne oraz pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji);

18) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, której nie można przekroczyć na poziomie przyziemia obiektu budowlanego;

19) wysokość zabudowy – wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu lub jego części do najwyższej kalenicy lub gzymsu;

20) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni działki w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub do powierzchni terenu objętego danym zamierzeniem inwestycyjnym;

21) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

22) urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietnik)i;

23) działalność nieuciążliwa - przedsięwzięcia nie wymienione w przepisach odrębnych w sprawie określania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wód.

24) pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

§ 6

Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązują - zgodnie z rysunkiem planu – nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie i adaptacji istniejących obiektów wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu i użytych materiałach oraz harmonijnego wpisania w istniejące otoczenie;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójności w ramach planowanej inwestycji;

4) wszelkie prace dokonywane na elewacjach wymagają uzgodnienia z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej.

§ 7

1. Dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej wyznacza się tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w postaci dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40KDD1 , 40KDD2 oraz 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 , na których obowiązuje zapewnienie ogólnej dostępności, w tym dla osób niepełnosprawnych.

2. Inwestycje celu publicznego mogą występować na całym obszarze.

3. Skomunikowanie terenów zgodnie z ustaleniami podanymi w dalszej części uchwały.

§ 8

Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, o ile nie jest to zabronione w dalszej części uchwały oraz przepisami odrębnymi, mogą występować:

1) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

2) ciągi piesze, pieszo – jezdne, ścieżki rowerowe i rowerowo – piesze;

3) zieleń izolacyjna i urządzona;

4) obiekty małej architektury;

5) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

6) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, w tym ochronie przed hałasem.

§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

1) Dopuszcza się budowę, instalację i montaż wolnostojących reklam i tablic informacyjnych w odległości nie mniejszej niż 100 m między nimi;

2) Obowiązuje zakaz budowy i montażu tablic informacyjnych i reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 12 m2 ;

3) Dopuszcza się instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:

a) montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych i detali architektonicznych;

b) wielkość winna być dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych z uwzględnieniem ust. 2;

c) reklamy i szyldy umieszczane na dachach budynków nie mogą deformować bryły budynku;

d) kolorystyka nośnika i ekspozycji reklamowej nie może dysonować z architekturą.

4) Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 10

1. Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Obszar planu nie znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 11

Na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz:

a) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest, bądź może być, wymagane przepisami odrębnymi, za wyjątkiem przedsięwzięć niezbędnych dla obsługi obszaru planu;

b) eksploatacji instalacji i urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości normowanych emisji uciążliwości, w tym hałasu, wibracji, zanieczyszczeń, zapachów, na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;

c) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw o sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;

d) realizacji obiektów i elementów reklamowych, przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej, uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z ustaleń planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy;

e) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych;

f) odprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;

g) lokalizacji stacji paliw (nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem 40U1 );

h) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

2) nakaz:

a) stosowania separatorów oleju i błota przy odprowadzaniu wód opadowych z parkingów;

b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych w ramach przepisów odrębnych;

c) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku określonych w przepisach odrębnych, przy czym tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a tereny oznaczone symbolem MN i symbolem M jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 12

Dla ochrony krajobrazu kulturowego ustala się na całym obszarze:

1) obowiązek:

a) dostosowania nowej zabudowy do uwarunkowań przestrzennych, w tym do gabarytów i typu zabudowy sąsiedniej powstałej w czasie obowiązywania planu;

b) kontynuacji kompozycji przestrzeni, w tym terenów publicznych;

2) zakaz:

a) budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;

b) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm;

c) realizacji obiektów i elementów przekaźnikowych i transmisyjnych uniemożliwiających bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z zapisu planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 13

Na obszarze objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej;

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

3) dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 14

1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach byłego obszaru górniczego „Chorzów II” i „Chorzów III” nieistniejącego już zakładu górniczego KWK „Barbara –Chorzów” w Chorzowie. Eksploatacja pokładów od 401 do 620 zakończona w 1993 r.;

2. W oparciu o niemieckie mapy archiwalne z roku ~1910 nie wyklucza się możliwości występowania płytkich zrobów porudnych jak i wyrobisk mających połączenie z powierzchnią.

3. Informacji o warunkach górniczo-geologicznych dla terenów zlikwidowanej kopalni udziela Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31.

Rozdział 6
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 15

1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) włączenie obszaru do dróg publicznych od strony ulicy Głównej i Rębaczy poprzez układ dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 40KDD1 , 40KDD2 ;

2) dopuszcza się realizacje dróg dojazdowych i wewnętrznych;

3) budowę, przebudowę i modernizację układu komunikacyjnego w sposób zapewniający właściwą obsługę terenów i nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników;

4) włączenie terenów do dróg publicznych należy realizować zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

2. Stałe miejsca postojowe i parkingowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się mieścić w granicach tego zamierzenia, w ilości zapewniającej potrzeby mieszkańców, ewentualnego personelu i klientów.

3. Należy uzyskać:

1) nie mniej niż 1,5 miejsca garażowego lub parkingowego na każde mieszkanie;

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej usług;

3) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni sprzedaży.

§ 16

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) wzdłuż ul. Rębaczy biegnie sieć wodociągowa Ø 300 (stal), wzdłuż ulicy Głównej wodociąg Ø 50 ÷ Ø 160. Przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji Ø 250 przebiegającej wzdłuż ul. Rębaczy. Przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

4) Dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych: podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia przebiegających przez południową część obszaru. Przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. Orientacyjny przebieg sieci gazowych pokazano na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1.

5) Zaopatrzenia w ciepło z własnego źródła z wykorzystaniem paliw proekologicznych;

6) Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa po przebudowie przebiegających przez obszar: linii kablowej SN 6 kV oraz linii i sieci napowietrznych nN, a także w oparciu o budowę nowych sieci oraz stacji transformatorowych. Przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. Przebudowa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na bieżąco w wyniku zawartych umów przyłączeniowych.

7) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. W rejonie istniejących sieci obowiązuje zachowanie stref ochronnych zgodnie z przepisami szczególnymi, które każdorazowo podlegają szczegółowym uzgodnieniom lokalizacji obiektu z właścicielami infrastruktury technicznej.

3. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1), jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) przyłącza sieci do budynków prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej lokalizować wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej jako wolnostojące przy zachowaniu ustaleń wynikających z § 12;

5) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej.

Rozdział 7
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 17

1. Nie wyznacza się stref wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się możliwość podziału i scalania nieruchomości jeżeli podział następuje w celu:

1) realizacji przeznaczenia określonego planem;

2) regulacji stanu władania gruntem;

3) poprawy geometrii działek;

4) wydzielenia terenu ulic, dojazdów, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej.

3. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do istniejącego układu drogowego.

4. Każdy podział terenu powinien uwzględniać dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 8
PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 18

Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40MN1 , 40MN2 oraz symbolem 40MN3 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) budowa garaży jako uzupełnienie istniejącej zabudowy z ograniczeniami wynikającymi z § 12 pkt 2) lit. a);

3) Ustala się zakazy:

a) budowy garaży wolnostojących w ilości mniejszej niż dwa w jednym zespole;

b) lokalizowania usług wymagających zatrudnienia więcej niż 2 osób lub wymagających ruchu pojazdów dostawczych, ciężarowych, autobusów lub maszyn budowlanych;

c) lokalizowania tablic informacyjnych i elementów reklamowych;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w § 3 rozporządzenia;

b) wysokość budynków mieszkalnych do 8,5 m;

c) przy rozbudowie i nadbudowie budynków – zachowanie istniejącego na terenie charakteru zabudowy;

d) dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 0o do 38o , przy czym należy przyjąć jednakowe spadki i jednakową kolorystykę dla całego terenu;

e) garaże wbudowane w budynek mieszkalny; dopuszcza się garaże w zabudowie bliźniaczej lub łańcuchowej. W przypadku dobudowy garaży do budynków mieszkalnych obowiązuje zakaz ich lokalizacji w granicy działki za wyjątkiem sytuacji, kiedy będą tworzyły zabudowę bliźniaczą lub łańcuchową;

f) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;

g) dla terenu oznaczonego symbolem 40MN2 nieprzekraczalna, istniejąca linia zabudowy – oznaczona na rysunku planu (10 m od istniejącej, zewnętrznej krawędzi ulicy Głównej);

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50 %;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 40%;

c) intensywność zabudowy – max 0,7;

d) wielkość i rozmiary nowych działek:

- dla zabudowy szeregowej 150 – 250 m2 ;

- dla zabudowy bliźniaczej 220 – 500 m2 ;

- dla zabudowy wolnostojącej 350 – 800 m2 ;

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 i § 8;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, § 11 i § 12;

g) dla terenu oznaczonego symbolem 40MN2 obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy – oznaczona na rysunku planu;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej – należy realizować zgodnie z § 15 ust. 2 i ust. 3;

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 11 i § 16.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40M1 , 40M2 , 40M3 , 40M4 oraz 40M5 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej);

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) adaptacja parterów budynków na nieuciążliwe drobne usługi wbudowane;

b) na działkach zabudowy jednorodzinnej budowa garaży w formie bliźniaczej lub jako obiekty dobudowane do budynków mieszkalnych;

3) Ustala się zakazy:

a) budowy garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż dwa w jednym zespole;

b) na działkach zabudowy jednorodzinnej lokalizowania usług wymagających zatrudnienia więcej niż 2 osób lub wymagających ruchu pojazdów dostawczych, ciężarowych, autobusów lub maszyn budowlanych;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) nieprzekraczalna istniejąca linia zabudowy – oznaczona na rysunku planu: 10 m od istniejącej, zewnętrznej krawędzi ulicy Głównej;

b) dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych wysokość od 5,5 do 8,5 m;

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość od 8,5 do 13,0 m;

d) przy rozbudowie i nadbudowie budynków – zachowanie istniejącego charakteru zabudowy;

e) dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 0o do 38o , przy czym należy przyjąć jednakowe spadki zgodnie z zabudową sąsiednią;

f) osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 pkt 2);

g) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 %;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 40%;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek dla budownictwa jednorodzinnego jak w § 18, ust. 1. pkt 5) lit. d);

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 i § 8;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, § 11 i §12;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej – należy realizować zgodnie z § 15 ust. 2 i ust. 3;

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 11 i § 16.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 40MW1 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) nieuciążliwe usługi wymienione w § 5 pkt 14), 15) i 17);

b) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków;

c) budowa garaży w zorganizowanej formie, w tym garaży wielopoziomowych (pod- i nadziemnych), wyłącznie jako towarzyszących funkcji podstawowej terenu z ograniczeniami wynikającymi z § 12 pkt 2) lit a);

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice lokalu, w obrębie którego funkcja taka jest przewidywana;

b) lokalizowania funkcji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i postojowych w ilości określonej w § 15 ust. 3;

c) budowy tymczasowych obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane a także garaży wolnostojących w ilościach mniejszych niż trzy w jednym zespole;

d) instalacji szyldów i tablic informacyjnych w sposób niezgodny z § 9;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy – oznaczona na rysunku planu: 10 m od istniejącej, zewnętrznej krawędzi ulicy Głównej;

b) wysokość budynków mieszkalnych do 14 m;

c) dachy płaskie;

d) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25 %;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 60 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się;

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 i § 8;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §11 i §12;

g) nie ma zastosowania § 6 pkt 4)

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) miejsca postojowe i garażowe – wyłącznie jako towarzyszące funkcji podstawowej – należy realizować zgodnie z § 15 ust 2, ust 3;

b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16;

c) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11;

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 40U1 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) stacja paliw;

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizowania funkcji, dla których nie można na terenie zagwarantować niezbędnej ilości miejsc parkingowych i postojowych określonej w § 15 ust. 3;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość budynków do 8 m;

b) dachy dostosowane do nowej zabudowy występującej na terenach sąsiednich;

c) nawiązywanie do istniejącej – nowej zabudowy i zachowanie spójności planowanej inwestycji na danym terenie;

d) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max 70 % pow. terenu;

c) intensywność zabudowy – nie określa się;

d) wielkość i rozmiary działek – nie określa się.

e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 i § 8;

f) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10, §10, i §12;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16;

b) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11.

5. Dla terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 40US1 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny usług sportu – boisko sportowe;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekt kubaturowy towarzyszący przeznaczeniu podstawowemu;

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizowania obiektów kubaturowych, dla których nie można na terenie zagwarantować niezbędnej ilości miejsc parkingowych i postojowych określonej w § 15 ust. 3;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość nowej zabudowy - jedna kondygnacja, nie wyżej jednak niż 4,5 m;

b) nawiązywanie do istniejącej – nowej zabudowy sąsiedniej i zachowanie spójności planowanej inwestycji na obszarze objętym planem;

c) utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40 %;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 20 % pow. terenu;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16;

b) ogrzewanie zgodnie z wymogami § 11.

6. Dla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 40KDD1 , 40KDD2 oraz symbolami 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny komunikacji drogowej – drogi o charakterze dróg dojazdowych i wewnętrznych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne: po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody zarządcy drogi ustala się możliwość:

a) realizacji ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;

b) realizację miejsc postojowych;

c) realizację nowego skomunikowania działek przyległych;

d) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu;

f) lokalizacji wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej;

g) lokalizacji kabin telefonicznych;

h) realizacji zieleni izolacyjnej i elementów małej architektury.

3) Ustala się zakazy:

a) realizacji naziemnych i nadziemnych urządzeń i obiektów kubaturowych za wyjątkiem wymienionych w pkt-cie 2) lit d), lit f) oraz lit g);

b) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) każdorazowa konieczność uzyskania od zarządcy drogi publicznej wytycznych i uzgodnień dotyczących parametrów drogi, warunków włączenia do drogi publicznej i technologii wykonania;

b) każdorazowa konieczność uzyskania warunków odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych;

5) W zakresie zagospodarowania terenu:

a) dla terenów drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KDD1 oraz 40KDD2 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;

b) dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 , ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

7. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 40ZI1 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni izolacyjnej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) kontynuacja funkcji określonej w ust. 5, pkt 1) lit a);

b) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych.

8. Dla terenów zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolem 40ZP1 oraz 40ZP2 , ustala się następujące przeznaczenie szczegółowe:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni o charakterze parkowym, ogólnodostępnym;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) realizacja ciągów pieszych i pieszo – rowerowych;

b) realizacja obiektów służących do pielęgnacji i konserwacji zieleni;

3) Ustala się zakazy:

a) instalacji reklam, tablic informacyjnych i szyldów.

Rozdział 9
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 19

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się istniejący sposób użytkowania terenów i obiektów.

Rozdział 10
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 20

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40MN1 , 40MN2 oraz symbolem 40MN3 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40M1 , 40M2 , 40M3 , 40M4 , 40M5 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40U1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

4) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40US1 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

5) dla terenów oznaczonych na planie symbolami 40KDD1 , 40KDD2 oraz 40KDW1 , 40KDW2 , 40KDW3 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

6) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40ZI1 ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

7) dla terenów oznaczonych na planie symbolem 40ZP1 , 40ZP2 ,ustala się stawkę 0 % (słownie: zero procent);

Rozdział 11
USTALENIA KOŃCOWE

§ 21

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach obszaru.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Chorzów.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/183/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/183/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/183/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHORZÓW DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY CHORZÓW POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC GŁÓWNEJ I RĘBACZY

L.p

Data wpływu

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

Treść

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uwagi

Wniosek uwzględniony

Wniosek nieuwzględniony

1

2

3

4

5

6

7

8

W czasie wyłożenia i po dyskusji publicznej nie wniesiono uwag do projektu planu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/183/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej i Rębaczy

W zmianie fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej i Rębaczy nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie określa się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »