| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późn.zm.), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka, wobec nie wniesienia do projektu planu uwag w trybie art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Gminy uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej,
Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje tereny położone w rejonie ulic Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka – w granicach określonych w załącznikach graficznych, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załączniki nr 1.1-1.8 – rysunki planu nr 1.1-1.8 w skali 1:1000 zawierające wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic terenów objętych planem miejscowym;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) w § 4 zawarte są ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem;

2) w § 5 zawarte są ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się:

1) przepisy dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) zakaz stosowania materiałów pylących do budowy nawierzchni dróg, placów i parkingów;

3) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami:

a) nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętym na terenie gminy planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania porządku i czystości,

b) zakaz składowania odpadów;

4) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

b) zakaz zanieczyszczania wód podziemnych,

c) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zgodnie z pkt 9 lit. d,

d) nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych zgodnie z pkt 9 lit. c;

5) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) nakaz zachowania istniejącej zieleni, z obowiązkiem regularnego stosowania cięć pielęgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni oraz cięć technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia,

b) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów oraz naprawy urządzeń wodnych,

c) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej), obowiązek podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą;

6) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem: zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska – dla terenów oznaczonych symbolami MN, ML i MNL – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),

b) nakaz stosowania kolorystyki dachów w odcieniach ciemnego brązu, grafitu bądź kolorystyki materiałów naturalnych,

c) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych,

d) nakaz stosowania ażurowych ogrodzeń oraz zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

e) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych, związanych z prowadzeniem działalności w obrębie działki, przy zachowaniu następujących warunków:

- urządzenia o jednakowych wymiarach tablic max. 0.7 m2 ,

- umieszczanie w obrębie bram wejściowych i na elewacjach frontowych budynków na wysokości górnej krawędzi drzwi wejściowych do budynku;

8) przepisy dotyczące minimalnych powierzchni działek przeznaczonych do zabudowy, dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i rekreacji indywidualnej – 700 m2 ,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 1200 m2 ,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 300 m2 ;

9) przepisy dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną:

a) obsługa komunikacyjna - dojazd do terenów poprzez istniejące ulice zbiorczą i dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami odpowiednio 02_A-16KDZ, 02_B-2KDD, 02_D-5KDD, 02_A-8KDD, 02_A-10KDD, 02_A-11KDD, 02_A-14KDD oraz inne ciągi komunikacyjne, zlokalizowane poza terenami objętymi planem,

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci lub ze studni gospodarczych,

c) odprowadzenie ścieków komunalnych:

- do kanalizacji ścieków komunalnych, zgodnie z warunkami dysponenta sieci, z zastrzeżeniem niżej wymienionych tiret drugi i trzeci,

- do czasu rozbudowy sieci kanalizacji ścieków komunalnych możliwość odprowadzenia ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków na warunkach administratora oczyszczalni, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu, na warunkach dysponenta sieci,

- dopuszcza się budowę ściekowych pompowni sieciowych oraz oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych ( placów, tarasów, dojść, dojazdów ) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.),

- kanałami deszczowymi, powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków lub do gruntu pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do parametrów określonych w obowiązujących przepisach, na warunkach dysponenta sieci i administratora cieku,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, liniami napowietrznymi lub kablowymi średniego i niskiego napięcia, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

f) zaopatrzenie w gaz: z istniejących gazociągów nisko i średnio prężnych, od których należy wykonać odgałęzienia wraz z podłączeniami do budynków,

g) zaopatrzenie w ciepło: z istniejącej sieci gazowej, sieci elektrycznej lub innych źródeł energii, zgodnie z warunkami dysponentów sieci, z uwzględnieniem pkt 2 lit. a;

10) przepisy dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dla systemów komunikacji: możliwość przebudowy i rozbudowy systemów komunikacji z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 9 lit.a,

b) dla infrastruktury technicznej:

- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z dopuszczeniem ich przebudowy, na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci,

- dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci;

11) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - dla terenów oznaczonych symbolami: 02_A-6MNL, 02_A-7MNL, 02_A-8KDD, 02_A-9MN, 02_A-10KDD, 02_A-11KDD, 02_A-12MN, 02_A-13ML, 02_A-14KDD ze względu na możliwość powstania osuwisk spowodowanych przyczynami sztucznymi dopuszcza się:

a) przekształcenia terenu jedynie w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujący powstawania osuwisk (np. poprzez podcinanie zboczy, tworzenie sztucznych skarp i nasypów, nie umocnionych wykopów itp.)

b) zagospodarowanie poszczególnych działek w sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu,

12) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - dla terenu położonego w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonego graficznie na rysunku planu (wyznaczonego w oparciu o linię zalewu wodą Q1% od Węgierki określoną w „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły”) - zagospodarowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią, w szczególności w ustawie prawo wodne,

13) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

a) dla terenów położonych w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz jego otuliny, ochrona zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ich ustanowienia,

b) dla terenów położonych w obszarze strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej dla ujęcia wody SołaII i SołaIII, ochrona zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2008r (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 174 poz.3198),

c) dla terenów położonych w obszarze strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wody pitnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach z rzeki Soły w Czańcu ochrona zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ŚR-IX-6814/2/2000,

d) zagospodarowanie terenów położonych w strefach technicznych wyznaczonych dla linii elektroenergetycznych, wodociągów, gazociągów oraz kanałów sanitarnych, kanałów deszczowych i sieci i urządzeń z zakresu łączności publicznej, wynikających z obowiązujących przepisów i norm, na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

14) przepisy dotyczące stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu - dla wszystkich terenów objętych planem wysokość stawki procentowej 20%.

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 02_B-1MN, 02_D-3MN, 02_D-4MN, 02_A-9MN, 02_A-12MN, 02_A-15MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca,

a) utrzymanie istniejących budynków, z dopuszczeniem remontów i przebudowy oraz rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem zachowania parametrów określonych w pkt 2,

b) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych wbudowanych i wolno stojących,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg wewnętrznych, ciągów pieszych,

d) w terenie oznaczonym symbolem 02_D-4MN dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności na warunkach określonych w pkt 2 lit.j,

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały,

b) realizacja 1 budynku mieszkalnego na działce budowlanej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości: 5 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych oraz 7 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej ,

d) wysokość budynków mieszkalnych – max. 10 m,

e) wysokość budynków gospodarczych i garaży – max. 5 m,

f) powierzchnia zabudowy - max. 30% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem MN,

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem MN,

h) lokalizacja parkingów i stanowisk garażowych na własnej posesji: min. 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny oraz w przypadku lokali użytkowych dodatkowo min. 1 stanowisko na 30m2 powierzchni użytkowej usług,

i) geometria dachów:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 300 do 450 ,

- dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp., dla budynków gospodarczych i garaży, dopuszcza się dachy inne,

j) realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności, o której mowa w pkt 1 lit. d na następujących warunkach:

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych,

- wysokość budynków mieszkalnych – max. 11 m,

- powierzchnia zabudowy - max. 40% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem MN,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem MN,

- lokalizacja parkingów i stanowisk garażowych: min. 1.5 miejsca na 1 mieszkanie oraz w przypadku lokali użytkowych dodatkowo min. 1 stanowisko na 30m2 powierzchni użytkowej usług.

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 300 do 450 , dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się dachy inne.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 02_A-13ML ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej,

a) utrzymanie  istniejących budynków z dopuszczeniem remontów i przebudowy oraz rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem zachowania parametrów określonych w pkt 2,

b) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych wbudowanych i wolno stojących,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg wewnętrznych, ciągów pieszych;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały,

b) realizacja 1 budynku rekreacji indywidualnej na działce budowlanej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych,

d) wysokość budynków rekreacji indywidualnej – max. 7 m,

e) wysokość budynków gospodarczych i garaży – max. 5 m,

f) powierzchnia zabudowy - max. 20% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem ML,

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem ML,

h) lokalizacja parkingów i stanowisk garażowych na własnej posesji: min. 2 miejsca na 1 budynek rekreacji indywidualnej,

i) geometria dachów:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 300 do 450 ,

- dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp., dla budynków gospodarczych i garaży, dopuszcza się dachy inne.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 02_A-6MNL i 02_A-7MNL ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rekreacji indywidualnej,

a) utrzymanie istniejących budynków z dopuszczeniem remontów i przebudowy oraz rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem zachowania parametrów określonych w pkt 2,

b) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych wbudowanych i wolno stojących,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z ust.1 pkt 2,

b) dla budynków rekreacji indywidualnej zgodnie z ust.2 pkt 2.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 02_D-3U ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, w tym handel, gastronomia, usługi dla ludności

a) obiekty gospodarcze, garaże,

b) zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji, parkingi,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków – max. 12 m,

b) wysokość budynków gospodarczych i garaży – max. 5 m,

c) powierzchnia zabudowy - max. 60% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem U,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej lub części działki położonej w granicach terenu oznaczonego symbolem U,

e) lokalizacja budynków w odległości min. 10 m od krawędzi drogi ul. Żywieckiej,

f) lokalizacja parkingów i stanowisk garażowych:

- dla obiektów handlowych, biur i urzędów - min. 1 miejsce postojowe na 50m2 pow. użytkowej,

- dla barów, restauracji – min. 1 miejsce postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

- dla pozostałych obiektów usługowych – min. 1 miejsce postojowe na 20 użytkowników,

g) geometria dachów – dowolna,

h) zakaz zabudowy pasa terenu o szerokości 4 m przylegającego do skarpy brzegowej potoku - obowiązek zagospodarowania go zielenią.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 02_A-17Z ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zieleń;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :

- zakaz zabudowy,

- dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02_A-16KDZ ustala się:

1) przeznaczenie terenu –– fragment ulicy zbiorczej oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) parametry techniczne, elementy dróg zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 02_B-2KDD, 02_D-5KDD, 02_A-8KDD, 02_A-10KDD, 02_A-11KDD, 02_A-14KDD ustala się:

1) przeznaczenie terenu –– drogi dojazdowe i fragmenty dróg dojazdowych oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,

b) parametry techniczne, elementy dróg zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Filarski

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.1.JPG

Rysunek planu 1.1

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.2.JPG

Rysunek planu 1.2

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.3.JPG

Rysunek planu 1.3

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.4.JPG

Rysunek planu 1.4

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.5.JPG

Rysunek planu 1.5

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.6.JPG

Rysunek planu 1.6

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.7.JPG

Rysunek planu 1.7

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.8.JPG

Rysunek planu 1.8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »