| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust. 2 pkt.4, art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591wraz z późniejszymi zmianami/,
w związku z art. 40 ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych/ Dz. U. z 2007r. Nr19, poz. 115 wraz z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie miasta Myszkowa na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
a dotyczące :

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na cele określone w §1 pkt.1 i 4 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie jezdni do 50% szerokości: 4,50zł;

2) za zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni: 8,00zł;

3) za zajęcie chodnika, placu, zatoki autobusowej i postojowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo jezdnego, pasów dzielących:. 2,50zł;

4) zajęcie chodnika bez naruszenia nawierzchni przez umieszczenie rusztowania lub wygrodzenia miejsca budowy: 2,00zł;

5) za zajęcie pobocza, zieleńca, rowu, pozostałych elementów pasa drogowego: 1,50zł;

6) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej: 3,00zł;

7) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności do korzystania z wydzielonego miejsca parkingowego /koperta/: 0,60zł;

8) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności do korzystania z: przestawnych stanowisk handlowych, usługowych, ogródków letnich, przestawnych stanowisk okolicznościowych i promocyjnych: 1,20zł;

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, na cele określone w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego pod rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem postanowień ust.2:

1) na obiekcie mostowym: 200,00zł;

2) poza obiektem mostowym: 35,00zł;

2. Dla umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego pod rzut poziomy kanalizacji w wysokości: 5,00zł;

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, na cele określone w §1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat
za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu:

1) obiekt handlowy lub usługowy oraz inne obiekty: 0,50zł;

2) reklamy: 0, 50zł;

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXII/217/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »