| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m 2 powierzchni ;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni ;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m 2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,38 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,17 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

3. od budowli:

a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice XLVII/364/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 267 poz. 4379)

§ 4. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej uchwaleniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »