| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. z   2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. z   2011r. Nr 95, poz. 961), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012r. (M.P. z   2011r. Nr 95, poz. 962), art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. z   2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Gierałtowice  
uchwala:  

§   1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice:  

1.   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -   600 zł   ,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie –   750 zł   ,  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton -   950 zł   .                

2.   od samochodu ciężarowego, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

15  

950  

1050  

15  

 

1100  

1650  

3 osie  

12  

23  

1300  

1550  

23  

 

1700  

2150  

4 osie  

12  

 

2900  

3.   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej12 ton -   1300 zł   ;  

4.   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i   rodzaju zawieszenia:  


 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

31  

1200  

1500  

31  

 

1950  

2250  

3 osie  

12  

40  

1750  

2250  

40  

 

2550  

2900  

5.   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   - 500 zł   ;                

6.   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

 

800  

2 osie  

12  

38  

600  

700  

38  

 

1600  

2300  

3 osie  

12  

38  

1000  

1400  

38  

 

1400  

1800  

7.   od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc -   1150 zł   ,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc -   2300 zł   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice XLVII/363/10 z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010r. Nr 267 poz. 4378)  

§   4.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po jej uchwaleniu.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »