| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. z   2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. z   2011r. Nr 95, poz. 961), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012r. (M.P. z   2011r. Nr 95, poz. 962), art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. z   2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Gierałtowice  
uchwala:  

§   1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice:  

1.   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -   600 zł   ,  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie –   750 zł   ,  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton -   950 zł   .                

2.   od samochodu ciężarowego, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

15  

950  

1050  

15  

 

1100  

1650  

3 osie  

12  

23  

1300  

1550  

23  

 

1700  

2150  

4 osie  

12  

 

2900  

3.   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej12 ton -   1300 zł   ;  

4.   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i   rodzaju zawieszenia:  


 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

2 osie  

12  

31  

1200  

1500  

31  

 

1950  

2250  

3 osie  

12  

40  

1750  

2250  

40  

 

2550  

2900  

5.   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   - 500 zł   ;                

6.   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1 oś  

12  

 

800  

2 osie  

12  

38  

600  

700  

38  

 

1600  

2300  

3 osie  

12  

38  

1000  

1400  

38  

 

1400  

1800  

7.   od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc -   1150 zł   ,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc -   2300 zł   .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice XLVII/363/10 z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010r. Nr 267 poz. 4378)  

§   4.   Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po jej uchwaleniu.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »