| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ).

Rada Gminy Popów uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2012 roku na terenie Gminy Popów

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł – od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,90 zł – od 1 m ² powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł – od 1 m² powierzchni użytkowej

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł – od 1 m² powierzchni użytkowej

5) od pozostałych budynków lub ich części – 5,35 zł – od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi – 7,36 zł – od 1 m² powierzchni użytkowej

6) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków – 2% ich wartości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł – od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, a także zajętych na zbiorniki wodne-retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł – od 1 ha powierzchni

c) pozostałych – 0,13 zł – od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka podatku wynosi - 0,43 zł - od 1 m² powierzchni.

§ 2. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości świetlice wiejskie, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem statutowym, wodociągi, hydrofornie, ujęcia wody, kanalizację sanitarną, przepompownie i oczyszczalnię ścieków, stanowiące własność gminy.

3) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub części budynków zajęte na potrzeby związane z wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

4) Zwolnienia o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2) Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia tekstu uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Deska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »