| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 233/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty, w przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W pozostałych przypadkach okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. ”

2. W § 4 po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „8. Udzielenie ulgi w przypadku należności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki udzielenia ulgi wymienione w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.”

3. W § 6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organy lub osoby uprawnione wskazane w § 7 niniejszej uchwały mogą na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, udzielać ulg określonych w niniejszej uchwale, które:

a) nie stanowią pomocy publicznej,

b) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.”

4. W § 6 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 lit. b) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 59 poz. 404 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311).”

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »