| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 169/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z wyjątkiem :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub służących do celów innych niż publiczne w rozumieniu art.6 ww. ustawy ;

- przekazanych w posiadanie zależne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej;

2. budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami;

3. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

4. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

5. budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową;

6. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie gminne wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 nr 175, poz. 1362 ze zm.);

7. budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku i sportu dotyczące mienia gminnego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 114/XV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »