| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MN.0232.15.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kłobuck; Gminy Miasta Częstochowy i Gminy Kłobuck

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Kłobuck dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasto Częstochowa przez Gminę Kłobuck wykonywania zadania własnego gminy, dotyczącego utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na podstawie art. 74 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.16a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 192/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kłobuck w przedmiocie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Uchwały Nr 107/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności poprzez:

- budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- podejmowanie działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów poprzez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych i fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

- koordynowanie działań w celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do zagospodarowania i odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Porozumienie zawierane jest w związku z realizacją inwestycji w obszarze infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów przez podmiot wewnętrzny Miasta Częstochowy, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie, współfinansowanych ze środków europejskich, a w tym w ramach Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” nr POIS.02.01.00-00-002/08 w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

§ 1.

Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina Kłobuck powierza a Gmina Częstochowa przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy Kłobuck określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2.

1. W imieniu Gminy Miasto Częstochowa zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez spółkę komunalną: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000051670, której Akta Rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział KRS, NIP 573-22-44-750, REGON 150370893, kapitał zakładowy 25.859.500,00 złotych w całości opłacony.

2. Docelowym miejscem wykonywania zadania, o którym mowa w § 1, będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów i Składowisko odpadów ul. Konwaliowa 1 w Sobuczynie dalej zwane Instalacją Regionalną w Sobuczynie.

3. Do Instalacji Regionalnej w Sobuczynie przyjmowane będą wszystkie odpady komunalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) oraz posiadanymi decyzjami administracyjnymi, tj:

1) 20 01 01 Papier i tektura,

2) 20 01 02 Szkło,

3) 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

4) 20 01 10 Odzież,

5) 20 01 11 Tekstylia,

6) 20 01 38 Drewno inne wymienione niż w 20 01 37,

7) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,

8) 20 01 40 Metale,

9) 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

10) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

11) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,

12) 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji,

13) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

14) 20 03 02 Odpady z targowisk,

15) 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,

16) 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

17) 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

18) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

19) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

20) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,

21) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

22) 15 01 03 Opakowania z drewna,

23) 15 01 04 Opakowania z metali,

24) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,

25) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,

26) 15 01 07 Opakowania ze szkła,

27) 15 01 09 Opakowania z tekstyliów.

§ 3.

Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta w szczególności na:

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

3) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

4) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

5) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 – przyjętym Uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” wraz z późniejszymi aktualizacjami,

6) Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego – przyjętym Uchwałą nr III/37/3/2009 Sejmiku Województwa Sląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. z późniejszymi aktualizacjami,

7) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z dnia 2 marca 2010 r. (MRR/H/24(2)03/2010).

§ 4.

Gmina Miasto Częstochowa zobowiązana jest do:

1) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w § 2 ust. 3 niniejszego porozumienia, dostarczonych do Instalacji Regionalnej w Sobuczynie,

2) dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia wysokości pobieranych opłat za unieszkodliwianie i składowanie odpadów w oparciu o aktualne dane dotyczące:

a) przychodów z tytułu realizacji usług publicznych,

b) kosztów realizacji zobowiązania świadczenia usług publicznych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi normami prawa w przedmiocie rachunkowości i przejrzystości finansowej,

c) uzyskanych przysporzeń ze środków publicznych.

§ 5.

Gmina Kłobuck zobowiązuje się realizować wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami, a w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2012 r.

§ 7.

Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Miasta Częstochowy.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 10.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji i jeden dla spółki: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Mirosław Soborak

Burmistrz Kłobucka


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »