| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/179/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 179 665 999 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 158 471 874 zł

- dochody majątkowe w wysokości 21 194 125 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 195 322 896 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 155 468 122 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 39 854 774 zł

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 3.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetowy miasta w wysokości 15 656 897 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Zaciągniętego kredytu komercyjnego – 10 000 000 zł

- Zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 2 200 000 zł

- Nadwyżki budżetowej – 3 456 897 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27 234 095 zł

z tytułu :

- Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji proekologicznych 2 200 000 zł

- Kredytu na realizację inwestycji 10 000 000 zł

- Wolnych środków 11 000 000 zł

- Nadwyżki z lat ubiegłych 4 034 095 zł

zgodnie z Tabelą nr 4, załączoną do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 282 095 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 1 000 000 zł

- wykup papierów wartościowych w kwocie 8 600 000 zł

- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 977 198 zł

zgodnie z Tabelą nr 4, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.200.000 zł,

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.282.095 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 309 595 zł

z tego :

- rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w wysokości 557 273 zł

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 467 392 zł

- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w wysokości 284 930 zł

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 950 000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 2 400 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 25 526 052 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody w kwocie 5 469 505 zł

- wydatki w kwocie 5 469 505 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków w ramach prowadzonego rachunku dochodów jednostki.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Seremak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »