| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/182/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010r.),

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust. 1 w wysokości :

1) 2 zł - za pierwsze dziecko w rodzinie,

2) 1,70 zł - za drugie dziecko w rodzinie;

2) po §2 dodaje się §2a w brzmieniu :

§2a. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 ust. 2 rodziców (opiekunów prawnych) :

1) trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, jeżeli starsze rodzeństwo korzysta z opieki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Racibórz,

2) dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »