| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:

z tego:

989 303 586

1) dochody bieżące:

820 798 151

2) dochody majątkowe:

168 505 435

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:

z tego:

1 046 524 178

1) wydatki bieżące, w tym:

779 370 571

a) wydatki jednostek budżetowych:

563 891 394

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

369 810 674

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

194 080 720

b) dotacje na zadania bieżące:

98 362 453

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

73 088 018

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

16 476 206

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2012:

2 725 000

f) wydatki na obsługę długu miasta:

24 827 500

2) wydatki majątkowe, z tego:

267 153 607

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

267 153 607

193 266 916

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 57 220 592 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 57 220 592 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 82 393 892 zł

z tego:

1) kredyt EBI w wysokości: 60 000 000 zł

2) wolne środki: 22 393 892 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości: 25 173 300 zł

z tego:

1) spłata kredytów i pożyczek: 25 173 300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

5 150 000

1) ogólną w wysokości:

1 060 000

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1 940 000zł

3) celową na przygotowanie programu termomodernizacji obiektów szkolnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

150 000

4) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000 000

5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw

1 000 000

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 530 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 700 000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 858 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 858 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:

11 185 000

2) wydatki:

11 197 000

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:

13 065 583

2) wydatki:

13 065 583

§ 8. 1.

Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:

98 362 453

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

38 547 335

a) dotacje przedmiotowe:

3 990 000

b) dotacje podmiotowe:

30 913 935

c) dotacje celowe:

3 643 400

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

59 815 118

a) dotacje podmiotowe:

40 973 242

b) dotacje celowe:

18 841 876

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 990 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 25 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 57 220 592 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania kredytów na:

a. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000 zł

b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 57 220 592 zł

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zal 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zal 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zal 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zal 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

zal 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

zal 15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »