| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:

z tego:

989 303 586

1) dochody bieżące:

820 798 151

2) dochody majątkowe:

168 505 435

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:

z tego:

1 046 524 178

1) wydatki bieżące, w tym:

779 370 571

a) wydatki jednostek budżetowych:

563 891 394

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

369 810 674

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

194 080 720

b) dotacje na zadania bieżące:

98 362 453

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

73 088 018

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

16 476 206

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2012:

2 725 000

f) wydatki na obsługę długu miasta:

24 827 500

2) wydatki majątkowe, z tego:

267 153 607

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

267 153 607

193 266 916

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 57 220 592 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 57 220 592 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 82 393 892 zł

z tego:

1) kredyt EBI w wysokości: 60 000 000 zł

2) wolne środki: 22 393 892 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości: 25 173 300 zł

z tego:

1) spłata kredytów i pożyczek: 25 173 300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

5 150 000

1) ogólną w wysokości:

1 060 000

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1 940 000zł

3) celową na przygotowanie programu termomodernizacji obiektów szkolnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

150 000

4) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000 000

5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw

1 000 000

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 530 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 700 000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 858 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 858 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:

11 185 000

2) wydatki:

11 197 000

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:

13 065 583

2) wydatki:

13 065 583

§ 8. 1.

Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:

98 362 453

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

38 547 335

a) dotacje przedmiotowe:

3 990 000

b) dotacje podmiotowe:

30 913 935

c) dotacje celowe:

3 643 400

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

59 815 118

a) dotacje podmiotowe:

40 973 242

b) dotacje celowe:

18 841 876

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 990 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 25 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 57 220 592 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania kredytów na:

a. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000 zł

b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 57 220 592 zł

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zal 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zal 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zal 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zal 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

zal 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

zal 15

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »