| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Godów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust. 1, ust. 2, ust. 5, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1   i ust. 3, art. 237 ust. 2, art. 239, art. 242 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w   związku z   art. 121 ust. 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów gminy w   wysokości:   30.283.010,00 zł. ,   z tego:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 28.511.179,00 zł.  

2)   dochody majątkowe w   kwocie: 1.771.831,00 zł. zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 1.  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w   wysokości:   30.927.754,96 zł.,   z tego:  

a)   wydatki bieżące w   kwocie: 26.484.646,95 zł.  

b)   wydatki majątkowe w   kwocie: 4.443.108,01 zł. zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 2.  

§   2.   Ustala się deficyt w   wysokości   644.744,96   zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciąganych pożyczek długoterminowych w   kwocie – 644.744,96 zł.  

§   3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   1.855.601,00   zł. z   następujących tytułów:  

1)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie – 355.601,00 zł. spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie - 1.500.000,00 zł.  

§   4.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   2.500.345,96   zł. z   następujących tytułów:  

1)   zaciąganych kredytów długoterminowych w   kwocie – 1.722.749,96 zł. zaciąganych pożyczek długoterminowych w   kwocie – 777.596,00 zł.  

§   5.   Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu sołeckiego w   podziale na sołectwa i   rodzaj zadania zgodnie z   tabelą nr 3   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   6.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 100.000,00 zł.  

2.   Ustala się rezerwę celową – zarządzanie kryzysowe - w   wysokości 52.360,00 zł.  

§   7.   1.   Ustala się:  

a)   dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 182.000,00 zł.  

b)   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w   wysokości 182.000,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 4.  

§   8.   Ustala się dotacje udzielane z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr   1 do niniejszej uchwały.  

§   9.   1.   Przyjąć dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie w   2012 roku zgodnie z   tabelą nr 5   do niniejszej uchwały. Przyjąć dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy w   2012 roku zgodnie z   tabelą nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   10.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i   pożyczek:  

1)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w   kwocie   1.000.000,00   zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   kwocie   644.744,96   zł. na spłatę pożyczek i   kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie   1.855.601,00   zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w   ciągu roku budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

3)   Dokonywania zmian w   planie wydatków w   obrębie działu. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w   planie wydatków jednostki.  

§   12.   Zobowiązać Wójta Gminy do opracowania budżetu gminy Godów na 2012 rok w   szczegółowości do działów, rozdziałów i   paragrafów klasyfikacji budżetowej i   przypisania planowanych wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.  

§   13.   Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1   - Prognozowane dochody budżetu gminy Godów na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   - Planowane wydatki budżetu gminy Godów na 2012 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3   - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu sołeckiego w   roku 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4   - Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań z   zakresu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie Godów na 2012 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych gminy Godów na 2012 rok - dofinansowanie w   formie dotacji celowej  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Gminy Godów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 1   - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »