| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9   lit. „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art.   212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.   258 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości   37.513.094,51 zł   w tym:  

-   dochody bieżące   33.505.667,25 zł  

-   dochody majątkowe   4.007.427,26 zł  

-   jak z   Tabeli Nr 1   do uchwały.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   pkt. 1   obejmuje:  

a)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości   1.890.024 zł   jak w   Tabeli Nr 3.  

b)   - dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości   1.100 zł,  

-   dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z   organami administracji rządowej w   wysokości   1.000 zł,  

c)   dochody z   tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie   230.000   zł.  

§ 2.  

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości   40.047.556,15 zł   jak w   Tabeli Nr 2.  

2.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości   50.000 zł   oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości   100.000 zł.  

3.   Z wydatków, o   których mowa w   pkt. 1   przeznacza się na:  

a)   wydatki bieżące kwotę   31.224.819,30 zł   z tego na:  

-   wydatki jednostek budżetowych   24.831.895,84 zł   , w   tym:  

-   --- wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń   16.389.492,00 zł  

-   --- wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań   8.442.403,84    

-   dotacje na zadania bieżące   2.223.108,03 zł   jak w   Załączniku Nr 1, w   tym:  

-   --- dotacje dla instytucji kultury   1.933.258,03 zł   jak w   Tabeli Nr 7  

-   --- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w   wysokości   261.050 zł  

-   --- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości   28.800 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych   3.171.524,00 zł  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowaw art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   598.291,43 zł  

-   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   400.000 zł  

-   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym   0 zł  

b)   wydatki majątkowe kwotę   8.822.736,85 zł,   z tego na:  

-   inwestycje i   zakupy inwestycyjne   8.822.736,85 zł,   w tym:  

-   --- programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i   3   3.962.491,29    

-   zakup i   objęcie akcji i   udziałów   0 zł  

-   wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   0 zł  

4.   Ustala się plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w   wysokości   1.890.024 zł   jak w   Tabeli Nr 4.  

5.   Ustala się wydatki w   kwocie   230.000 zł   , w   tym:  

-   168.612 zł   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w   rozdziale 85154),  

-   9.500 zł   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w   rozdziale 85153) oraz  

-   51.888 zł   na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i   Rodziny - filia w   Siewierzu (wydatki w   rozdziale 85203).  

§ 3.  

Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w   kwocie   400.000 zł   na budowę wodociągu w   Karsowie i   w Siewierzu oraz na prace geologiczne ujęcia wody w   Siewierzu.  

§ 4.  

1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w   kwocie   2.534.461,64 zł.  

2.   Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z   tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z   rozliczeń pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   2.534.461,64 zł.  

§ 5.  

1.   Ustala się przychody Gminy w   kwocie   5.228.592,64 zł,   w tym:  

-   3.228.592,64 zł – z   tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z   rozliczeń pożyczek z   lat ubiegłych  

-   2.000.000,00 zł – z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym.  

2.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   2.694.131 zł   z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów. Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy w   kwocie   2.694.131 zł.  

§ 6.  

Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2  
i 3   ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań Gminy jak w   Tabeli Nr 5.  

§ 7.  

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2012 w   wysokości   3.457.000 zł   i plan wydatków w   wysokości   3.387.000 zł   jak w   Załączniku Nr 2.  

§ 8.  

1.   Ustala się plan dochodów z   opłat i   kar, o   których mowa w   art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w   wysokości   90.500 zł   .  

2.   Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej jak w   Tabeli Nr 6.  

§ 9.  

Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wspólnych realizowanychw drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w   Tabeli Nr 8.  

§ 10.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych w   2012 roku na:  

-   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty   1 000 000 zł  

-   finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty   2.000.000 zł  

§ 11.  

1.   Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w   tym roku.  

2.   Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.  

3.   Ze środków publicznych będących w   dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.  

4.   Pracownikom, którzy w   związku z   czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,  

2.   zaciągania kredytów i   pożyczek:  

-   na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł  

3.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§ 13.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 14.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca   Rady   Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2012 roku  

 

Rozdział  

Nazwa  

Wydatki bieżące  

Wydatki majątkowe  

Rodzaj dotacji  

Sektor finansów  

40002  

Dostarczanie wody  

-  

400.000,00  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  

tak  

75411  

Komendy powiatowe PSP  

-  

20.000,00  

dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

80104  

Przedszkola  

27.000,00  

-  

dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

80104  

Przedszkola  

40.000,00  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

nie  

85220  

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i   ośrodki interwencji kryzysowej  

1.800,00  

-  

dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

90002  

Gospodarka odpadami  

20.000,00  

 

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

nie  

90005  

Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

-  

30.000,00  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

nie  

90095  

Pozostała działalność  

3.500,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice, kluby  

1.313.258,03  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

tak  

92116  

Biblioteki  

620.000,00  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

tak  

92195  

Pozostała działalność  

42.550,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

92605  

Zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sportu  

155.000,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

Razem  

2.223.108,03  

450.000,00  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan przychodów i   wydatków zakładu budżetowego na rok 2012  

 

Lp.  

Nazwa jednostki organizacyjnej  

Stan środków obrotowych na początek roku  

Przychody  

w tym: dotacje  
z budżetu gminy  

Suma (3+4)  

Wydatki  

Wpłaty do budżetu  

Stan środków obrotowych na koniec roku  

Suma (7+8+9)  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  1.  

 


I. Zakłady budżetowe  
Zakład Usług Wodnych  
i Kanalizacyjnych w   Siewierzu  

 
180.000  
 
3.457.000  


 
-  


 
3.637.000  

 
3.387.000  


 
-  


 
250.000  

 
3.637.000  

 

 

Razem  

180.000  

3.457.000  

-  

3.637.000  

3.387.000  

-  

250.000  

3.637.000  

 


Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012  


Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012  


Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

Plan dochodów na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  


Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%204.pdf

Plan wydatków na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  


Tabela Nr 5   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych  

 

Poz.  

Nazwa projektu  

Jednostka realizująca projekt  

Dział  
Rozdział  

Wydatki  
w 2012 roku  

1.  

Przegląd orkiestr dętych z   terenu LGD „Brynica to nie granica”  

UMiG Siewierz  

750  
75075  

23.453,66 zł  

2.  

Projekty partnerskie Comenius: Practical chemistry at home  

Zespół Szkolno - Przedszkolnyw Żelisławicach  

801  
80101  

23.120,00 zł  

3.  

Projekty partnerskie Comenius: Moving!!! For quality of live  

Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Żelisławicach  

801  
80110  


17.250,00 zł  
 

4.  

Klucz do upowszechniania edukacji przedszkolnej w   Siewierzu  

UMiG Siewierz,  
Szkoły  

801  
80103  
80104  

495.300,50 zł  

5.  

Projekty partnerskie Comenius Regio  

UMiG Siewierz  

801  
80195  

39.167,27 zł  

6.  

Budowa infrastruktury teletechnicznej dla stworzenia   Społeczeństwa informacyjnego  
w Gminie Siewierz  

UMiG Siewierz  

600  
60095  

2.238.886,56 zł  

7.  

Remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w   budynku Remizy OSP Gołuchowice wraz z   zakupem niezbędnego wyposażenia  

UMiG Siewierz  

700  
70005  

35.000,00 zł  

8.  

Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w   Brudzowicach – etap II  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

266.913,23 zł  

9.  

Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja w   Żelisławicach  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

1.005.761,68 zł  

10.  

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Kuźnicy Warężyńskiej  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

415.929,82 zł  

 


Tabela Nr 6   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan finansowy dochodów, o   których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i   wydatków na ochronę środowiska i   gospodarki wodnej na rok 2012  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Opis  

Kwota  

DOCHODY  

900  

90019  

0570  

Grzywny i   mandaty i   inne kary pieniężne od osób fizycznych  

20.000,00  

 

 

0580  

Grzywny i   mandaty i   inne kary pieniężne od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

10.500,00  

 

 

0690  

Wpływy z   różnych opłat  

60.000,00  

RAZEM  

90.500,00  

WYDATKI  

900  

90002  

2830  

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych  

20.000,00  

 

 

4300  

Wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogaba-rytowych i   elektrycznych oraz usuwanie azbestu  

22.000,00  

 

90003  

4300  

Likwidacja dzikich wysypisk  

15.000,00  

 

90004  

4210  

Zakup sadzonek  

7.000,00  

 

 

4300  

Urządzenie i   utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia  

16.000,00  

 

90005  

6230  

Dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych  

7.000,00  

 

 

2820  

Dotacja dla stowarzyszenia propagująca zachowania ekologiczne  

3.500,00  

RAZEM  

90.500,00  

 


Tabela Nr 7   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Podział dotacji dla instytucji kultury  

 

Lp.  

Nazwa jednostki organizacyjnej  

Forma organizacyjno – prawna  

Kwota dotacji (w   zł)  

1.  
2.  

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna  
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  

Instytucja kultury  
Instytucja kultury  

620.000,00  
1.313.258,03  

 

Razem  

 

1.933.258,03  

 


Tabela Nr 8   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

 

Dz.  

Rozdz.  

§  

Wyszczególnienie  

Plan Dochodów  
(w zł)  

Plan Wydatków  
(w zł)  

710  

 

 

Działalność usługowa  

1.000,00  

1.000,00  

 

71035  

 

Cmentarze  

1.000,00  

1.000,00  

 

 

2020  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  

1.000,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

1.000,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

1.100,00  

1.100,00  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

1.100,00  

1.100,00  

 

 

2320  

Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

1.100,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

1.100,00  

 

 

 

 


2.100,00  


2.100,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »