| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9   lit. „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art.   212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.   258 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości   37.513.094,51 zł   w tym:  

-   dochody bieżące   33.505.667,25 zł  

-   dochody majątkowe   4.007.427,26 zł  

-   jak z   Tabeli Nr 1   do uchwały.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   pkt. 1   obejmuje:  

a)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości   1.890.024 zł   jak w   Tabeli Nr 3.  

b)   - dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości   1.100 zł,  

-   dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z   organami administracji rządowej w   wysokości   1.000 zł,  

c)   dochody z   tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie   230.000   zł.  

§ 2.  

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości   40.047.556,15 zł   jak w   Tabeli Nr 2.  

2.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości   50.000 zł   oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości   100.000 zł.  

3.   Z wydatków, o   których mowa w   pkt. 1   przeznacza się na:  

a)   wydatki bieżące kwotę   31.224.819,30 zł   z tego na:  

-   wydatki jednostek budżetowych   24.831.895,84 zł   , w   tym:  

-   --- wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń   16.389.492,00 zł  

-   --- wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań   8.442.403,84    

-   dotacje na zadania bieżące   2.223.108,03 zł   jak w   Załączniku Nr 1, w   tym:  

-   --- dotacje dla instytucji kultury   1.933.258,03 zł   jak w   Tabeli Nr 7  

-   --- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w   wysokości   261.050 zł  

-   --- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości   28.800 zł  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych   3.171.524,00 zł  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowaw art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   598.291,43 zł  

-   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   400.000 zł  

-   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym   0 zł  

b)   wydatki majątkowe kwotę   8.822.736,85 zł,   z tego na:  

-   inwestycje i   zakupy inwestycyjne   8.822.736,85 zł,   w tym:  

-   --- programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i   3   3.962.491,29    

-   zakup i   objęcie akcji i   udziałów   0 zł  

-   wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   0 zł  

4.   Ustala się plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w   wysokości   1.890.024 zł   jak w   Tabeli Nr 4.  

5.   Ustala się wydatki w   kwocie   230.000 zł   , w   tym:  

-   168.612 zł   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w   rozdziale 85154),  

-   9.500 zł   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w   rozdziale 85153) oraz  

-   51.888 zł   na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i   Rodziny - filia w   Siewierzu (wydatki w   rozdziale 85203).  

§ 3.  

Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w   kwocie   400.000 zł   na budowę wodociągu w   Karsowie i   w Siewierzu oraz na prace geologiczne ujęcia wody w   Siewierzu.  

§ 4.  

1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w   kwocie   2.534.461,64 zł.  

2.   Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z   tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z   rozliczeń pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   2.534.461,64 zł.  

§ 5.  

1.   Ustala się przychody Gminy w   kwocie   5.228.592,64 zł,   w tym:  

-   3.228.592,64 zł – z   tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z   rozliczeń pożyczek z   lat ubiegłych  

-   2.000.000,00 zł – z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym.  

2.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   2.694.131 zł   z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów. Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy w   kwocie   2.694.131 zł.  

§ 6.  

Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2  
i 3   ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań Gminy jak w   Tabeli Nr 5.  

§ 7.  

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2012 w   wysokości   3.457.000 zł   i plan wydatków w   wysokości   3.387.000 zł   jak w   Załączniku Nr 2.  

§ 8.  

1.   Ustala się plan dochodów z   opłat i   kar, o   których mowa w   art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w   wysokości   90.500 zł   .  

2.   Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej jak w   Tabeli Nr 6.  

§ 9.  

Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wspólnych realizowanychw drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w   Tabeli Nr 8.  

§ 10.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych w   2012 roku na:  

-   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty   1 000 000 zł  

-   finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty   2.000.000 zł  

§ 11.  

1.   Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w   tym roku.  

2.   Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.  

3.   Ze środków publicznych będących w   dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.  

4.   Pracownikom, którzy w   związku z   czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.  

§ 12.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,  

2.   zaciągania kredytów i   pożyczek:  

-   na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł  

3.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§ 13.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 14.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca   Rady   Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2012 roku  

 

Rozdział  

Nazwa  

Wydatki bieżące  

Wydatki majątkowe  

Rodzaj dotacji  

Sektor finansów  

40002  

Dostarczanie wody  

-  

400.000,00  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  

tak  

75411  

Komendy powiatowe PSP  

-  

20.000,00  

dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

80104  

Przedszkola  

27.000,00  

-  

dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

80104  

Przedszkola  

40.000,00  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

nie  

85220  

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i   ośrodki interwencji kryzysowej  

1.800,00  

-  

dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  

tak  

90002  

Gospodarka odpadami  

20.000,00  

 

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

nie  

90005  

Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

-  

30.000,00  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

nie  

90095  

Pozostała działalność  

3.500,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice, kluby  

1.313.258,03  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

tak  

92116  

Biblioteki  

620.000,00  

-  

dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

tak  

92195  

Pozostała działalność  

42.550,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

92605  

Zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sportu  

155.000,00  

-  

dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

nie  

Razem  

2.223.108,03  

450.000,00  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan przychodów i   wydatków zakładu budżetowego na rok 2012  

 

Lp.  

Nazwa jednostki organizacyjnej  

Stan środków obrotowych na początek roku  

Przychody  

w tym: dotacje  
z budżetu gminy  

Suma (3+4)  

Wydatki  

Wpłaty do budżetu  

Stan środków obrotowych na koniec roku  

Suma (7+8+9)  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  1.  

 


I. Zakłady budżetowe  
Zakład Usług Wodnych  
i Kanalizacyjnych w   Siewierzu  

 
180.000  
 
3.457.000  


 
-  


 
3.637.000  

 
3.387.000  


 
-  


 
250.000  

 
3.637.000  

 

 

Razem  

180.000  

3.457.000  

-  

3.637.000  

3.387.000  

-  

250.000  

3.637.000  

 


Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012  


Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012  


Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

Plan dochodów na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  


Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela%20Nr%204.pdf

Plan wydatków na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  


Tabela Nr 5   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Planowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych  

 

Poz.  

Nazwa projektu  

Jednostka realizująca projekt  

Dział  
Rozdział  

Wydatki  
w 2012 roku  

1.  

Przegląd orkiestr dętych z   terenu LGD „Brynica to nie granica”  

UMiG Siewierz  

750  
75075  

23.453,66 zł  

2.  

Projekty partnerskie Comenius: Practical chemistry at home  

Zespół Szkolno - Przedszkolnyw Żelisławicach  

801  
80101  

23.120,00 zł  

3.  

Projekty partnerskie Comenius: Moving!!! For quality of live  

Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Żelisławicach  

801  
80110  


17.250,00 zł  
 

4.  

Klucz do upowszechniania edukacji przedszkolnej w   Siewierzu  

UMiG Siewierz,  
Szkoły  

801  
80103  
80104  

495.300,50 zł  

5.  

Projekty partnerskie Comenius Regio  

UMiG Siewierz  

801  
80195  

39.167,27 zł  

6.  

Budowa infrastruktury teletechnicznej dla stworzenia   Społeczeństwa informacyjnego  
w Gminie Siewierz  

UMiG Siewierz  

600  
60095  

2.238.886,56 zł  

7.  

Remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w   budynku Remizy OSP Gołuchowice wraz z   zakupem niezbędnego wyposażenia  

UMiG Siewierz  

700  
70005  

35.000,00 zł  

8.  

Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w   Brudzowicach – etap II  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

266.913,23 zł  

9.  

Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja w   Żelisławicach  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

1.005.761,68 zł  

10.  

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Kuźnicy Warężyńskiej  

UMiG Siewierz  

926  
92601  

415.929,82 zł  

 


Tabela Nr 6   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan finansowy dochodów, o   których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i   wydatków na ochronę środowiska i   gospodarki wodnej na rok 2012  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Opis  

Kwota  

DOCHODY  

900  

90019  

0570  

Grzywny i   mandaty i   inne kary pieniężne od osób fizycznych  

20.000,00  

 

 

0580  

Grzywny i   mandaty i   inne kary pieniężne od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

10.500,00  

 

 

0690  

Wpływy z   różnych opłat  

60.000,00  

RAZEM  

90.500,00  

WYDATKI  

900  

90002  

2830  

Dofinansowanie do zadań ekologicznych dla osób fizycznych  

20.000,00  

 

 

4300  

Wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogaba-rytowych i   elektrycznych oraz usuwanie azbestu  

22.000,00  

 

90003  

4300  

Likwidacja dzikich wysypisk  

15.000,00  

 

90004  

4210  

Zakup sadzonek  

7.000,00  

 

 

4300  

Urządzenie i   utrzymywanie terenów zielonych, nasadzenia  

16.000,00  

 

90005  

6230  

Dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych  

7.000,00  

 

 

2820  

Dotacja dla stowarzyszenia propagująca zachowania ekologiczne  

3.500,00  

RAZEM  

90.500,00  

 


Tabela Nr 7   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Podział dotacji dla instytucji kultury  

 

Lp.  

Nazwa jednostki organizacyjnej  

Forma organizacyjno – prawna  

Kwota dotacji (w   zł)  

1.  
2.  

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna  
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  

Instytucja kultury  
Instytucja kultury  

620.000,00  
1.313.258,03  

 

Razem  

 

1.933.258,03  

 


Tabela Nr 8   do Uchwały Nr XV/124/11    
Rady Miejskiej w   Siewierzu    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

 

Dz.  

Rozdz.  

§  

Wyszczególnienie  

Plan Dochodów  
(w zł)  

Plan Wydatków  
(w zł)  

710  

 

 

Działalność usługowa  

1.000,00  

1.000,00  

 

71035  

 

Cmentarze  

1.000,00  

1.000,00  

 

 

2020  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  

1.000,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

1.000,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

1.100,00  

1.100,00  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

1.100,00  

1.100,00  

 

 

2320  

Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

1.100,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

1.100,00  

 

 

 

 


2.100,00  


2.100,00  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »