| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 17 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.   U.   z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli, Starosta Wodzisławski Zarządzeniem Nr   25/2011 z   dnia   1 kwietnia 2011 roku utworzył Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku w   składzie:  

1.   Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu - Przewodniczący Komisji  

2.   Mieczysław Kieca – powołany przez Starostę Powiatu;  

3.   Marek Misiura – powołany przez Starostę Powiatu;  

4.   Piotr Oślizło– powołany przez Starostę Powiatu;  

5.   Grzegorz Kamiński – delegowany przez Radę Powiatu;  

6.   Adam Krzyżak – delegowany przez Radę Powiatu;  

7.   Mirosław Pietyra – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji;  

8.   Adrian Kołodziej – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.  

W pracach Komisji uczestniczył także Prokurator Rejonowy Witold Janiec lub jego przedstawiciel – prokurator Ewa Świątkowska – Stec.  

Wskutek śmierci członka Komisji, Mirosława Pietyry, Starosta Wodzisławski na podstawie wskazania Komendanta Powiatowego Policji Zarządzeniem z   dnia 21 września 2011 roku uzupełnił skład Komisji o   Krzysztofa Justyńskiego.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady i   Zarządu Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim.  

W 2011 roku Komisja odbyła pięć posiedzeń podczas których realizowano zadania określone w   planie pracy na 2011 rok przyjętym podczas posiedzenia w   dniu 18 kwietnia 2011 roku. Plan pracy obejmował następujące zagadnienia:  

a)   przygotowanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014;  

b)   stan bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie Powiatu Wodzisławskiego – analiza zagrożeń i   ocena stanu bezpieczeństwa za 2010 r. w   oparciu o   informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji i   Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;  

c)   organizacja konferencji pt. „Powodzie, wichury, burze i   inne zagrożenia naturalne w   Polsce” ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego;  

d)   analiza zagrożeń i   ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego przeprowadzona na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śl., Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Wodzisławiu Śl., Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w   Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora SP ZOZ w   Wodzisławiu Śl. i   Rydułtowach;  

e)   kontynuacja realizacji inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrada A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki;  

f)   zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  

Wszystkie zagadnienia wskazane w   planie pracy zostały przez Komisję zrealizowane.  

Poza realizacją planu pracy stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w   powiecie, którą przedstawiali Komendant Powiatowy Policji i   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Starosta jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   2011 roku odbył wiele spotkań z   Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w   tematach dotyczących bezpieczeństwa publicznego powiatu. Na bieżąco też informował włodarzy miast i   gmin powiatu podczas Konwentów o   statystykach zdarzeń, w   których interwencję podejmowała straż pożarna.  

Pierwsze posiedzenie Komisja odbyła 18 kwietnia 2011 roku. Przystępując do prac nad projektem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 Komisja postanowiła powołać zespół roboczy w   skład którego weszli przedstawiciele:  

Komendy Powiatowej Policji –  Mirosław Pietyra oraz Adrian Kołodziej,  

Powiatowego Zarządu Dróg – Józef Żywina,  

Wydziału Oświaty – Edyta Glenc,  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Irena Obiegły,  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Rafał Adamczyk,  

Wydziału Komunikacji i   Transportu – Arkadiusz Łuszczak,  

Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i   Zarządzania Kryzysowego – Gabriela Bała.  

Komisja podczas posiedzenia omówiła również program i   zasady organizacji konferencji pt. „Powodzie, wichury, burze i   inne zagrożenia naturalne w   Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego” ustalając m.in. potrzebę zaproszenia przedstawiciela Kompanii Węglowej w   celu zreferowania zagadnień związanych z   występującymi wstrząsami i   tąpnięciami na terenach górniczych naszego  powiatu.  

Konferencja ta została zorganizowana wspólnie z   Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w   Wodzisławiu Śląskim w   dniu 19 maja 2011 r. a   uczestnikami tego gremium było środowisko oświatowe oraz przedstawiciele władz lokalnych. Prelegentami tej konferencji natomiast byli przedstawiciele: Instytutu Meteorologii i   Gospodarki Wodnej w   Krakowie, Kompanii Węglowej S.A. w   Katowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Wodzisławiu Śląskim oraz doradcy metodyczni. Konferencja stała się wspólną platformą do działań całej społeczności Powiatu dla podniesienia świadomości związanej z   odpowiednim przygotowaniem i   zachowaniem ludności w   obliczu katastrof i   innych zagrożeń naturalnych.  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 23 maja 2011 roku i   w całości zostało poświęcone analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   powiecie wodzisławskim za 2010 rok, a   także przygotowaniu projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości.  

Analizy zagrożeń i   oceny bezpieczeństwa Komisja dokonała po zapoznaniu się z:  

1)   Informacją o   stanie bezpieczeństwa pożarowego w   powiecie wodzisławskim za 2010 rok   – przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w   Wodzisławiu Śląskim, ,

2)   Informacją Komendanta Powiatowego Policji w   Wodzisławiu Śląskim o   stanie bezpieczeństwa i   porządku w   Powiecie Wodzisławskim w   2010 roku   , ,

3)   Informacją o   stanie przestępczości i   jej zwalczaniu w   2010 roku   – przedstawioną przez Prokuratora Rejonowego w   Wodzisławiu Śląskim, ,

4)   Informacją o   stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w   Powiecie    Wodzisławskim za 2010 rok   – przedstawioną przez Starostę Powiatu, ,

wydając pozytywną opinię w   zakresie przedstawionych informacji a   tym samym ocenę zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   Powiecie Wodzisławskim za 2010 rok.  

W części posiedzenia dotyczącej projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 Komisja stwierdziła, że konieczna jest kontynuacja prac nad przygotowanym przez zespół roboczy projektem dokumentu. Komisja uznała za celowe aby program zawierał  możliwie szeroki katalog zagadnień związanych z   bezpieczeństwem na terenie powiatu proponując równocześnie jego realizację metodą małych kroków, ale w   sposób skuteczny poprzez wybór konkretnych pojedynczych zadań.  

Podczas trzeciego posiedzenia Komisji, które odbyło się 6   czerwca 2011 roku członkowie skupili się na opracowaniu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014.  

Zapoznano się z   opiniami gmin w   sprawie stanu bezpieczeństwa i   porządku na ich terenie, co pozwoliło na zdiagnozowanie najważniejszych problemów i   ujęcie ich w   Programie. Przyjęte priorytety dotyczyły w   głównej mierze bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania, przemocy w   rodzinie, bezpieczeństwa w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych, zagrożeń wynikających z   sytuacji kryzysowych oraz bezpieczeństwa w   środkach komunikacji i   ruchu drogowym. Ideą powyższego Programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, w   tym ograniczenie przestępczości oraz innych patologii społecznych.  

Opracowany przez Komisję Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 został przyjęty uchwałą nr VIII/99/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w   dniu 30 czerwca 2011 roku.  

Ponadto Komisja upoważniła Starostę do wystąpienia w   jej imieniu do włodarzy miast i   gmin Powiatu Wodzisławskiego o   niezwłoczne podjęcie skutecznych działań mających na celu efektywne wdrożenie priorytetów programu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży podczas letniego wypoczynku.  

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w   dniu 22 sierpnia 2011 roku i   zostało poświęcone analizie stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja po zapoznaniu się z:  

1)   Oceną stanu sanitarno – higienicznego powiatu wodzisławskiego za rok 2010”   – przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śląskim, ,

2)   Sprawozdaniem z   realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w   Wodzisławiu Śląskim w   roku 2010”,   które sporządził Powiatowy Lekarz Weterynarii, ,

a także z   informacjami zaprezentowanymi przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim i   Rydułtowach, jak również Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w   Wodzisławiu Śląskim dotyczącymi funkcjonowania placówek medycznych oraz ich możliwości leczniczych w   świetle występujących i   przewidywanych zagrożeń chorobowych oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego jako dobry.  

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się w   dniu 21 listopada 2011 roku i   obejmowało następujące zagadnienia:  

1.   Realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli w   zakresie bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania oraz w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.  

2.   Kontynuacja realizacji inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki.  

3.   Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  

4.   Propozycje do planu pracy Komisji na 2012 r.  

Komisja omówiła dotychczasową realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 w   zakresie bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania oraz w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w   2011 roku w   oparciu o   pisemną informację otrzymaną od włodarzy miast: Rydułtowy i   Wodzisławia Śląskiego oraz gmin: Godów, Gorzyce, Marklowice i   Mszana. W   celu zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w   2011 roku gminy koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   placówkach oświatowych, ale równocześnie  przeprowadzały  systematyczne kontrole punków handlowych pod kątem dostępu do alkoholu dla nieletnich, jak również kontrole akwenów wodnych. Ponadto zorganizowano szereg  imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i   półkolonii nad zapewnieniem bezpieczeństwa których czuwały wyspecjalizowane służby. Miejska i   Powiatowa Biblioteka Publiczna w   Wodzisławiu Śląskim zorganizowała w   ramach letniego wypoczynku dla kilkuset dzieci i   młodzieży zajęcia z   cyklu „Wakacje jak z   bajki”, „Muzyczne Podróże” oraz „W 10 dni dookoła Polski, czyli książka otwiera świat”  prowadzone przez wykwalifikowanych bibliotekarzy.  

Dodatkowo Komisja zapoznała się ze statystykami dotyczącymi działań podejmowanych przez Straż Miejską i   Policję podczas letniej akcji „bezpieczne wakacje”. Zgodnie z   nimi Policja zorganizowała 6   spotkań z   młodzieżą i   rodzicami oraz  przeprowadziła 111 kontroli miejsc wypoczynku, 83 kontrole miejsc rozrywki, ustalając między innymi 8   nieletnich odurzonych narkotykami i   12 nieletnich nietrzeźwych. Ponadto stwierdzono popełnienie jednego przestępstwa z   ustawy o   zapobieganiu narkomanii, zanotowano 3   ucieczki nieletnich z   domu oraz 5   przypadków pozostawienia małoletnich bez opieki (dwukrotnie dotyczyło to pijanych opiekunów). Podczas wakacji na terenie Powiatu doszło także do 2   utonięć. Strażnicy miejscy w   Wodzisławiu Śl. dokonali 266 kontroli placówek oświatowych i   ich regionów, placów zabaw oraz kąpielisk stwierdzając szereg nieprawidłowości w   wyniku których 40 osób ukarano karą grzywny, przeciwko 1   osobie skierowano wniosek do Sądu Rejonowego, a   wobec osób nietrzeźwych gorszących swoim zachowaniem inne osoby podjęto 21 interwencji.  

Komisja również zapoznała się z   realizacją inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Z   informacji pisemnej Dyrektora Oddziału GDDKiA w   Katowicach wynika, że zaawansowanie robót jak i   zaangażowanie przez wykonawcę znacznych zasobów ludzkich i   sprzętowych pozwala zakładać, iż budowa autostrady zostanie ukończona w   terminie, a   stan zaawansowania robót na odcinku Świerklany – Gorzyczki wynosi aktualnie ok. 75%.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji przy udziale przedstawiciela Biura Nadzoru Kontraktu – Lafrentz – Polska sp. z   o.o. podejmowane były kwestie związane z   remontami dróg dojazdowych do autostrady A1, jak również nazewnictwem węzłów i   zjazdów z   autostrady.  

Następnie Komisja zapoznała się z   projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu i   wydała pozytywną opinię.  

Realizując ostatni punkt programu posiedzenia omówiono propozycje do planu pracy Komisji na 2012 rok.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »