| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 17 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.   U.   z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli, Starosta Wodzisławski Zarządzeniem Nr   25/2011 z   dnia   1 kwietnia 2011 roku utworzył Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku w   składzie:  

1.   Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu - Przewodniczący Komisji  

2.   Mieczysław Kieca – powołany przez Starostę Powiatu;  

3.   Marek Misiura – powołany przez Starostę Powiatu;  

4.   Piotr Oślizło– powołany przez Starostę Powiatu;  

5.   Grzegorz Kamiński – delegowany przez Radę Powiatu;  

6.   Adam Krzyżak – delegowany przez Radę Powiatu;  

7.   Mirosław Pietyra – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji;  

8.   Adrian Kołodziej – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.  

W pracach Komisji uczestniczył także Prokurator Rejonowy Witold Janiec lub jego przedstawiciel – prokurator Ewa Świątkowska – Stec.  

Wskutek śmierci członka Komisji, Mirosława Pietyry, Starosta Wodzisławski na podstawie wskazania Komendanta Powiatowego Policji Zarządzeniem z   dnia 21 września 2011 roku uzupełnił skład Komisji o   Krzysztofa Justyńskiego.  

Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewniało Biuro Rady i   Zarządu Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim.  

W 2011 roku Komisja odbyła pięć posiedzeń podczas których realizowano zadania określone w   planie pracy na 2011 rok przyjętym podczas posiedzenia w   dniu 18 kwietnia 2011 roku. Plan pracy obejmował następujące zagadnienia:  

a)   przygotowanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014;  

b)   stan bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie Powiatu Wodzisławskiego – analiza zagrożeń i   ocena stanu bezpieczeństwa za 2010 r. w   oparciu o   informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji i   Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;  

c)   organizacja konferencji pt. „Powodzie, wichury, burze i   inne zagrożenia naturalne w   Polsce” ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego;  

d)   analiza zagrożeń i   ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego przeprowadzona na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śl., Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Wodzisławiu Śl., Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w   Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora SP ZOZ w   Wodzisławiu Śl. i   Rydułtowach;  

e)   kontynuacja realizacji inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrada A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki;  

f)   zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  

Wszystkie zagadnienia wskazane w   planie pracy zostały przez Komisję zrealizowane.  

Poza realizacją planu pracy stałym punktem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku była analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa w   powiecie, którą przedstawiali Komendant Powiatowy Policji i   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Starosta jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   2011 roku odbył wiele spotkań z   Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w   tematach dotyczących bezpieczeństwa publicznego powiatu. Na bieżąco też informował włodarzy miast i   gmin powiatu podczas Konwentów o   statystykach zdarzeń, w   których interwencję podejmowała straż pożarna.  

Pierwsze posiedzenie Komisja odbyła 18 kwietnia 2011 roku. Przystępując do prac nad projektem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 Komisja postanowiła powołać zespół roboczy w   skład którego weszli przedstawiciele:  

Komendy Powiatowej Policji –  Mirosław Pietyra oraz Adrian Kołodziej,  

Powiatowego Zarządu Dróg – Józef Żywina,  

Wydziału Oświaty – Edyta Glenc,  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Irena Obiegły,  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Rafał Adamczyk,  

Wydziału Komunikacji i   Transportu – Arkadiusz Łuszczak,  

Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i   Zarządzania Kryzysowego – Gabriela Bała.  

Komisja podczas posiedzenia omówiła również program i   zasady organizacji konferencji pt. „Powodzie, wichury, burze i   inne zagrożenia naturalne w   Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego” ustalając m.in. potrzebę zaproszenia przedstawiciela Kompanii Węglowej w   celu zreferowania zagadnień związanych z   występującymi wstrząsami i   tąpnięciami na terenach górniczych naszego  powiatu.  

Konferencja ta została zorganizowana wspólnie z   Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w   Wodzisławiu Śląskim w   dniu 19 maja 2011 r. a   uczestnikami tego gremium było środowisko oświatowe oraz przedstawiciele władz lokalnych. Prelegentami tej konferencji natomiast byli przedstawiciele: Instytutu Meteorologii i   Gospodarki Wodnej w   Krakowie, Kompanii Węglowej S.A. w   Katowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Wodzisławiu Śląskim oraz doradcy metodyczni. Konferencja stała się wspólną platformą do działań całej społeczności Powiatu dla podniesienia świadomości związanej z   odpowiednim przygotowaniem i   zachowaniem ludności w   obliczu katastrof i   innych zagrożeń naturalnych.  

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 23 maja 2011 roku i   w całości zostało poświęcone analizie zagrożeń oraz ocenie stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   powiecie wodzisławskim za 2010 rok, a   także przygotowaniu projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości.  

Analizy zagrożeń i   oceny bezpieczeństwa Komisja dokonała po zapoznaniu się z:  

1)   Informacją o   stanie bezpieczeństwa pożarowego w   powiecie wodzisławskim za 2010 rok   – przedstawioną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w   Wodzisławiu Śląskim, ,

2)   Informacją Komendanta Powiatowego Policji w   Wodzisławiu Śląskim o   stanie bezpieczeństwa i   porządku w   Powiecie Wodzisławskim w   2010 roku   , ,

3)   Informacją o   stanie przestępczości i   jej zwalczaniu w   2010 roku   – przedstawioną przez Prokuratora Rejonowego w   Wodzisławiu Śląskim, ,

4)   Informacją o   stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w   Powiecie    Wodzisławskim za 2010 rok   – przedstawioną przez Starostę Powiatu, ,

wydając pozytywną opinię w   zakresie przedstawionych informacji a   tym samym ocenę zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   Powiecie Wodzisławskim za 2010 rok.  

W części posiedzenia dotyczącej projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 Komisja stwierdziła, że konieczna jest kontynuacja prac nad przygotowanym przez zespół roboczy projektem dokumentu. Komisja uznała za celowe aby program zawierał  możliwie szeroki katalog zagadnień związanych z   bezpieczeństwem na terenie powiatu proponując równocześnie jego realizację metodą małych kroków, ale w   sposób skuteczny poprzez wybór konkretnych pojedynczych zadań.  

Podczas trzeciego posiedzenia Komisji, które odbyło się 6   czerwca 2011 roku członkowie skupili się na opracowaniu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014.  

Zapoznano się z   opiniami gmin w   sprawie stanu bezpieczeństwa i   porządku na ich terenie, co pozwoliło na zdiagnozowanie najważniejszych problemów i   ujęcie ich w   Programie. Przyjęte priorytety dotyczyły w   głównej mierze bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania, przemocy w   rodzinie, bezpieczeństwa w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych, zagrożeń wynikających z   sytuacji kryzysowych oraz bezpieczeństwa w   środkach komunikacji i   ruchu drogowym. Ideą powyższego Programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, w   tym ograniczenie przestępczości oraz innych patologii społecznych.  

Opracowany przez Komisję Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 został przyjęty uchwałą nr VIII/99/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w   dniu 30 czerwca 2011 roku.  

Ponadto Komisja upoważniła Starostę do wystąpienia w   jej imieniu do włodarzy miast i   gmin Powiatu Wodzisławskiego o   niezwłoczne podjęcie skutecznych działań mających na celu efektywne wdrożenie priorytetów programu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży podczas letniego wypoczynku.  

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w   dniu 22 sierpnia 2011 roku i   zostało poświęcone analizie stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

Komisja po zapoznaniu się z:  

1)   Oceną stanu sanitarno – higienicznego powiatu wodzisławskiego za rok 2010”   – przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śląskim, ,

2)   Sprawozdaniem z   realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w   Wodzisławiu Śląskim w   roku 2010”,   które sporządził Powiatowy Lekarz Weterynarii, ,

a także z   informacjami zaprezentowanymi przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim i   Rydułtowach, jak również Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w   Wodzisławiu Śląskim dotyczącymi funkcjonowania placówek medycznych oraz ich możliwości leczniczych w   świetle występujących i   przewidywanych zagrożeń chorobowych oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisławskiego jako dobry.  

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się w   dniu 21 listopada 2011 roku i   obejmowało następujące zagadnienia:  

1.   Realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli w   zakresie bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania oraz w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.  

2.   Kontynuacja realizacji inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki.  

3.   Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  

4.   Propozycje do planu pracy Komisji na 2012 r.  

Komisja omówiła dotychczasową realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 – 2014 w   zakresie bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   miejscu zamieszkania oraz w   placówkach oświatowych i   opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w   2011 roku w   oparciu o   pisemną informację otrzymaną od włodarzy miast: Rydułtowy i   Wodzisławia Śląskiego oraz gmin: Godów, Gorzyce, Marklowice i   Mszana. W   celu zapewnienia dzieciom i   młodzieży bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w   2011 roku gminy koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa w   miejscach publicznych i   placówkach oświatowych, ale równocześnie  przeprowadzały  systematyczne kontrole punków handlowych pod kątem dostępu do alkoholu dla nieletnich, jak również kontrole akwenów wodnych. Ponadto zorganizowano szereg  imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i   półkolonii nad zapewnieniem bezpieczeństwa których czuwały wyspecjalizowane służby. Miejska i   Powiatowa Biblioteka Publiczna w   Wodzisławiu Śląskim zorganizowała w   ramach letniego wypoczynku dla kilkuset dzieci i   młodzieży zajęcia z   cyklu „Wakacje jak z   bajki”, „Muzyczne Podróże” oraz „W 10 dni dookoła Polski, czyli książka otwiera świat”  prowadzone przez wykwalifikowanych bibliotekarzy.  

Dodatkowo Komisja zapoznała się ze statystykami dotyczącymi działań podejmowanych przez Straż Miejską i   Policję podczas letniej akcji „bezpieczne wakacje”. Zgodnie z   nimi Policja zorganizowała 6   spotkań z   młodzieżą i   rodzicami oraz  przeprowadziła 111 kontroli miejsc wypoczynku, 83 kontrole miejsc rozrywki, ustalając między innymi 8   nieletnich odurzonych narkotykami i   12 nieletnich nietrzeźwych. Ponadto stwierdzono popełnienie jednego przestępstwa z   ustawy o   zapobieganiu narkomanii, zanotowano 3   ucieczki nieletnich z   domu oraz 5   przypadków pozostawienia małoletnich bez opieki (dwukrotnie dotyczyło to pijanych opiekunów). Podczas wakacji na terenie Powiatu doszło także do 2   utonięć. Strażnicy miejscy w   Wodzisławiu Śl. dokonali 266 kontroli placówek oświatowych i   ich regionów, placów zabaw oraz kąpielisk stwierdzając szereg nieprawidłowości w   wyniku których 40 osób ukarano karą grzywny, przeciwko 1   osobie skierowano wniosek do Sądu Rejonowego, a   wobec osób nietrzeźwych gorszących swoim zachowaniem inne osoby podjęto 21 interwencji.  

Komisja również zapoznała się z   realizacją inwestycji o   charakterze ponadlokalnym – autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Z   informacji pisemnej Dyrektora Oddziału GDDKiA w   Katowicach wynika, że zaawansowanie robót jak i   zaangażowanie przez wykonawcę znacznych zasobów ludzkich i   sprzętowych pozwala zakładać, iż budowa autostrady zostanie ukończona w   terminie, a   stan zaawansowania robót na odcinku Świerklany – Gorzyczki wynosi aktualnie ok. 75%.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji przy udziale przedstawiciela Biura Nadzoru Kontraktu – Lafrentz – Polska sp. z   o.o. podejmowane były kwestie związane z   remontami dróg dojazdowych do autostrady A1, jak również nazewnictwem węzłów i   zjazdów z   autostrady.  

Następnie Komisja zapoznała się z   projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu i   wydała pozytywną opinię.  

Realizując ostatni punkt programu posiedzenia omówiono propozycje do planu pracy Komisji na 2012 rok.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »