| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012

Na podstawie art. 52 ust 1   i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c.), d) i   lit. i.) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  


Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2012 zwany dalej budżetem w   łącznej kwocie 12.538.340,43zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące: 11.432.725,44 zł;  

2)   dochody majątkowe: 1.105.614,99 zł;  

-   jak w   załączniku nr 1.  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w   łącznej kwocie 12.870.622,16 zł.  

-   jak w   załączniku nr 2, które obejmują:  

1)   wydatki bieżące na łączną kwotę 12.261.897,03 zł, w   tym:  

a)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   kwocie łącznej – 10.057.004,51 zł, z   czego:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 7.051.878,72 zł;  

-   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.005.125,79 zł;  

b)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 738.031,00 zł;  

c)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.401.861,52 zł;  

d)   wydatki bieżące na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie 0,00 zł; z   czego:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;  

-   z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;  

-   z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z   zagranicy – 0,00 zł;  

e)   wypłaty z   tytułu spłaty poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w   roku 2012 – w   kwocie łącznej 0,00 zł;  

f)   wydatki na obsługę długu publicznego 65.000,00 zł;  

-   jak w   załączniku nr 2.1.  

2)   wydatki majątkowe na łączną kwotę 608.725,13 zł; w   tym na:  

a)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 428.725,13 zł, z   czego na : dotacje w   łącznej kwocie 25.000 zł, wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie 54.339,86zł, w   tym:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 54.339,86 zł;  

-   z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) - 0,00zł;  

-   z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z   zagranicy – 0,00 zł;  

b)   wydatki na zakupy i   objęcie akcji i   udziałów 0,00 zł;  

c)   wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 180.000,00 zł;  

-   jak w   załączniku nr 2.2.  

§   3.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   tytułu opłat za korzystanie z   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 88.000,00 zł i   wydatki na realizacje zadań określonych w   Gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 88.000,00 zł.  

2)   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 2.000,00 zł  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

4)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

5)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

6)   dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej w   2012 r. określa załącznik nr 4.  

§   4.  

1.   Deficyt budżetu w   kwocie 332.281,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   tytułu:  

1)   zaciąganych pożyczek w   kwocie 100.585,08 zł,  

2)   zaciąganych kredytów w   kwocie 231.696,65 zł,  

2.   Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.229.726,73 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 897.445,00 zł - jak w   załączniku nr 5.  

§   5.  

Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   kwocie 14.400,00 zł  

2)   celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 27.600,00 zł.  

§   6.  

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z   budżetu Gminy w   roku 2012 jak w   załączniku nr 6.  

§   7.  

Określa się plany:  

1.   Przychodów i   kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w   załączniku nr 7.  

2.   Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w   załączniku  
nr 8.  

§   8.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek:  

1)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w   kwocie 2.500.000,00 zł.  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetowego w   332.281,73 zł.  

§   9.  

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.  

2)   do dokonywania zmian w   budżecie polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między rozdziałami w   ramach działu;  

3)   przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w   planie finansowym i   w planie rachunku dochodów własnych w   ramach rozdziału;  

4)   przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   termin zapłaty upływa w   roku następnym;  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   11.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Mazur

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr 2.1  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr 2.2  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr3  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr4  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr 5  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał.nr 6  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał.nr 7  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał.nr 8  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »