| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012

Na podstawie art. 52 ust 1   i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c.), d) i   lit. i.) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  


Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2012 zwany dalej budżetem w   łącznej kwocie 12.538.340,43zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące: 11.432.725,44 zł;  

2)   dochody majątkowe: 1.105.614,99 zł;  

-   jak w   załączniku nr 1.  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w   łącznej kwocie 12.870.622,16 zł.  

-   jak w   załączniku nr 2, które obejmują:  

1)   wydatki bieżące na łączną kwotę 12.261.897,03 zł, w   tym:  

a)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   kwocie łącznej – 10.057.004,51 zł, z   czego:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 7.051.878,72 zł;  

-   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.005.125,79 zł;  

b)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 738.031,00 zł;  

c)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.401.861,52 zł;  

d)   wydatki bieżące na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie 0,00 zł; z   czego:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;  

-   z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;  

-   z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z   zagranicy – 0,00 zł;  

e)   wypłaty z   tytułu spłaty poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w   roku 2012 – w   kwocie łącznej 0,00 zł;  

f)   wydatki na obsługę długu publicznego 65.000,00 zł;  

-   jak w   załączniku nr 2.1.  

2)   wydatki majątkowe na łączną kwotę 608.725,13 zł; w   tym na:  

a)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 428.725,13 zł, z   czego na : dotacje w   łącznej kwocie 25.000 zł, wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie 54.339,86zł, w   tym:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 54.339,86 zł;  

-   z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) - 0,00zł;  

-   z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z   zagranicy – 0,00 zł;  

b)   wydatki na zakupy i   objęcie akcji i   udziałów 0,00 zł;  

c)   wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 180.000,00 zł;  

-   jak w   załączniku nr 2.2.  

§   3.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   tytułu opłat za korzystanie z   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 88.000,00 zł i   wydatki na realizacje zadań określonych w   Gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 88.000,00 zł.  

2)   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 2.000,00 zł  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

4)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

5)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

6)   dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej w   2012 r. określa załącznik nr 4.  

§   4.  

1.   Deficyt budżetu w   kwocie 332.281,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   tytułu:  

1)   zaciąganych pożyczek w   kwocie 100.585,08 zł,  

2)   zaciąganych kredytów w   kwocie 231.696,65 zł,  

2.   Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.229.726,73 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 897.445,00 zł - jak w   załączniku nr 5.  

§   5.  

Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   kwocie 14.400,00 zł  

2)   celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 27.600,00 zł.  

§   6.  

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z   budżetu Gminy w   roku 2012 jak w   załączniku nr 6.  

§   7.  

Określa się plany:  

1.   Przychodów i   kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w   załączniku nr 7.  

2.   Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w   załączniku  
nr 8.  

§   8.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek:  

1)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w   kwocie 2.500.000,00 zł.  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetowego w   332.281,73 zł.  

§   9.  

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.  

2)   do dokonywania zmian w   budżecie polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między rozdziałami w   ramach działu;  

3)   przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w   planie finansowym i   w planie rachunku dochodów własnych w   ramach rozdziału;  

4)   przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   termin zapłaty upływa w   roku następnym;  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   11.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Mazur

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr 2.1  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr 2.2  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr3  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr4  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr 5  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał.nr 6  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał.nr 7  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał.nr 8  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »