| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 stycznia 2012r.

Uchwała budżetowa na 2012 rok Rady Gminy Chybie

Na podstawie art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art.,235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 29.824.031,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 21.710.804,49 zł

2. dochody majątkowe: 8.113.227,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 37.288.906,49 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.945.153,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.024.572,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.905.753,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.118.819,00zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.370.060,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.954.286,00 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 579.735,49 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 579.735,49 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 16.500,00 zł

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.343.753,00 zł, w tym

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.343.753,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 16.071.753,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16.071.753,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.464.875,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.529.848,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.935.027,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.735.792,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.270.917,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2012 w łącznej kwocie 4.529.848,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego, w tym:

a) pożyczki na rynku krajowym – 3.495.980,00 zł

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.033.868,00 zł

4. upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 540.000,00 zł;

- z czego:

1) rezerwę na wydatki oświatowe – 390.000,00zł

2) rezerwę na zakupy inwestycyjne ( wkład własny gminy w pozyskanie środków na zakup średniego samochody pożarniczego) – 100.000,00 zł

3) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z tabelami nr 6 i 7, stanowiącymi załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z tabelami nr 8 i 9, stanowiącymi załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z tabelami nr 10 i 11, stanowiącymi załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z tabelami nr 12 i 13, stanowiącymi załączniki nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

1) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 756.060,00 zł

2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy

a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 589.500,00 zł

b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 24.500,00 zł

- jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.529.848,00 zł

2. ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na łączną kwotę 87.738,00 zł - jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł

2) upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2012 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie i termin zapłaty upływa do 2014 roku – na łączną kwotę 500 000 zł

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzeń i składki od nich naliczanej – w granicach rozdziału wydatków

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień o których mowa w ust. 3

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 wydatki bieżące

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5 rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6 dochody program p.alkoholowy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7 wydatki program p.alkoholowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8 dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

zał. nr 9 wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

zał. nr 10 dochody zadania zlecone własne

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

zał. nr 11 wydatki zadania zlecone własne

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

zał. nr 12 dochody porozumienia

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

zał. nr 13 wydatki porozumienia

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

zał. nr 14 dotacje

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

zał. nr 15 fundusz sołecki

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr nr XIII/92/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Zalacznik16.pdf

zał. nr 16 dochody własne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »