| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c ,d , i   lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 121, art. 212, art.239, art. 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późn.zm.)  

Rada Gminy w   Ujsołach uchwala:  

§   1.   1.   Dochody budżetu w   łącznej kwocie                                               18   489   844,00 zł.   z tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości                                                           12   223   025,28 zł.  

2)   dochody majątkowe w   wysokości                                                           6   266   818,72 zł.  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2.   Wydatki budżetu w   łącznej kwocie                                               19   025   419,00 zł.   z tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości                                                           10   626   584,10 zł.  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości                                                           8   398   834,90 zł.  

3.   Wydatki bieżące obejmują:  

1)   wydatki jednostek budżetowych                                                             7   305   068,13 zł.  

a)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane                               5   366   215,49 zł.  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych                   1   938   852,64 zł.  

2)   dotacje na zadania bieżące                                                                         725   248,00 zł.  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             1   971   724,27 zł.  

4)   wydatki na programy finansowanie z   udziałem środków z   budżetu UE                 110   794,00 zł.  

5)   wypłaty z   tytułu gwarancji i   poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłatyw danym roku budżetowym                                                             393   749,70 zł.  

6)   wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  120   000,00 zł.                

-   zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§   2.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 535   575,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   :  

1)   zaciąganych kredytów w   kwocie: 452   706,00 zł.                                            

2)   zaciągniętej pożyczki w   kwocie 82   869,00 zł.  

2.   Ustala się kwotę przychodów w   wysokości 1   266   269,00 zł. w   tym:  

1)   II transza pożyczki z   WFOŚiGW w   kwocie 82   869,00 zł.  

2)   kredyt na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji w   kwocie  1   183   400,00 zł.  

3.   Ustala się łączną kwotę rozchodów w   wysokości 730   694,00 zł.  

1)   spłata kredytów: 579   300,00 zł.  

2)   spłata pożyczek: 151   394,00 zł.  

-   przychody i   dochody oraz rozchody i   wydatki budżetu gminy zawiera załącznik nr 3   do uchwały.  

§   3.   1.   Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 30   000,00 zł.  

2)   celową dla rad sołeckich w   wysokości 40   000,00 zł. w   tym:  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Ujsołach 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Glince 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Złatnej 10   000,00 zł.  

-   rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w   Soblówce 10   000,00 zł.  

3)   rezerwa na wydatki z   tytułu finansowania zadań własnych gminy z   zakresu zarządzania kryzysowego 26   400,00 zł.  

§   4.   1.   Ustala się wydatki majątkowe w   kwocie 8   398   834,90 zł.  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały.  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Zwalczania Narkomani  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały.  

2)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami.  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

3)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań na podstawie umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 7   do uchwały.  

4)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały.  

§   6.   1.   Wydatki budżetu Gminy obejmują:  

1)   planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 9   do uchwały.  

2)   planowane kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 10 do uchwały.  

§   7.   1.   Wyodrębnia się:  

1)   plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 11 i   11a do uchwały.  

2)   plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 12 do uchwały.  

§   8.   1.   Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych w   łącznej kwocie 40   000,00 zł.  

§   9.   1.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

1)   kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1   000   000,00 zł.  

2)   zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości 1   226   269,00 zł. w   tym:  

-   na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w   wysokości 535   575,00 zł,  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości 730   694,00 zł.  

§   10.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy na 2012 rok  
w wysokości 393   749,70 zł.  

§   11.   1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   Zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1   000   000,00 zł.  

2)   Dokonywania zmian w   planie wydatków bieżących i   majątkowych z   wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.  

3)   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

4)   Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym w   latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykroczą poza rok budżetowy.  

§   12.   1.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

2.   Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w   roku, w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

3.   Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

4.   Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy wskazuje art.255 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2012 rok.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Budżetowe na 2012 rok.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I   PRZYCHODÓW ORAZ  WYDATKÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W   BUDŻECIE GMINY NA ROK 2012.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I   ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2012 R.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań  zleconych gminie ustawami w   2012r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wspólnych realizowanych w   drodze umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem  własnych zadań gmin dofinansowywanych z   dotacji otrzymanych z   budżetu  państwa na 2012r.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane z   budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2012 R.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA  2012  R.  

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11a.pdf

PRZYCHODY I   WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i   wydatków dochodów   jednostek budżetowych na 2012 rok.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »