| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/II/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1  
  i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   w części   dotyczącej   § 2   ust. 2   i § 4   uchwały   NrXVI/241/11Rady Miasta Chorzów z   dnia 22 grudnia 2011 roku z   w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i   wysokościwynagrodzenia za inkaso –  
z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  
(tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   art. 9   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.) poprzez postanowienie o   wyznaczeniu Straży Miejskiej nie będącej wyodrębnioną jednostką organizacyjną, inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów i   ustaleniu dla tak określonego inkasenta wynagrodzenia.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/241/11Rady Miasta Chorzów z   dnia 22 grudnia 2011 roku z   w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej  
i wysokościwynagrodzenia za inkaso, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu  
30 grudnia 2011 roku. W   dniu 12 stycznia 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 9/I/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Chorzów. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miasta Chorzów w   § 2   ust. 2   określiła ,,że inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów poza targowiskami określonymi w   ust. 1   jest Straż Miejska”, natomiast w   § 4   tej uchwały postanowiła, że ,,dla inkasenta określonego w   § 2   ust. 2   dokonującego poboru opłaty targowej poza targowiskami ustala się wynagrodzenie z   tytułu inkasa w   wysokości 10% pobranej i   wpłaconej w   terminie kwoty dziennej opłaty targowej”.  

Zgodnie z   art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  
(tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) rada gminy, w   drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa oraz określić inkasentów i   wysokość wynagrodzenia za inkaso. Oceniając zgodność badanej uchwały z   prawem należy wskazać jednak również na regulację zawartą w   art. 9   ustawy z   dnia  
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.). Z   przepisu tego wynika jednoznacznie, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i   wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.  

Straż Miejska w   Chorzowie nie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, lecz znajduje się  
w strukturze Urzędu Miasta w   Chorzowie i   dlatego nie może być inkasentem w   rozumieniu powołanego wyżej  
art. 9   ustawy Ordynacja podatkowa.  

W ocenie Kolegium Izby określenie (w § 2   ust. 2   uchwały Rady Miasta Chorzów) Straży Miejskiej jako inkasenta opłaty targowej oraz ustalenie (w § 4   uchwały) wynagrodzenia z   tytułu inkasa dla Straży Miejskiej narusza, w   sposób istotny, powołany wyżej art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   art. 9   ustawy z   dnia 29 sierpnia1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.).  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku  
z art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z   późn. zm.) stwierdziło nieważność w   ww. części badanej uchwały Rady Miasta Chorzów z   dnia  
22 grudnia 2011 r. w   sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i   wysokościwynagrodzenia za inkaso  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Chorzów przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »