| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/II/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1  
  i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   w części   dotyczącej   § 2   ust. 2   i § 4   uchwały   NrXVI/241/11Rady Miasta Chorzów z   dnia 22 grudnia 2011 roku z   w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i   wysokościwynagrodzenia za inkaso –  
z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  
(tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   art. 9   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.) poprzez postanowienie o   wyznaczeniu Straży Miejskiej nie będącej wyodrębnioną jednostką organizacyjną, inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów i   ustaleniu dla tak określonego inkasenta wynagrodzenia.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/241/11Rady Miasta Chorzów z   dnia 22 grudnia 2011 roku z   w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej  
i wysokościwynagrodzenia za inkaso, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu  
30 grudnia 2011 roku. W   dniu 12 stycznia 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 9/I/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Chorzów. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miasta Chorzów w   § 2   ust. 2   określiła ,,że inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów poza targowiskami określonymi w   ust. 1   jest Straż Miejska”, natomiast w   § 4   tej uchwały postanowiła, że ,,dla inkasenta określonego w   § 2   ust. 2   dokonującego poboru opłaty targowej poza targowiskami ustala się wynagrodzenie z   tytułu inkasa w   wysokości 10% pobranej i   wpłaconej w   terminie kwoty dziennej opłaty targowej”.  

Zgodnie z   art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  
(tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) rada gminy, w   drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa oraz określić inkasentów i   wysokość wynagrodzenia za inkaso. Oceniając zgodność badanej uchwały z   prawem należy wskazać jednak również na regulację zawartą w   art. 9   ustawy z   dnia  
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.). Z   przepisu tego wynika jednoznacznie, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i   wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.  

Straż Miejska w   Chorzowie nie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, lecz znajduje się  
w strukturze Urzędu Miasta w   Chorzowie i   dlatego nie może być inkasentem w   rozumieniu powołanego wyżej  
art. 9   ustawy Ordynacja podatkowa.  

W ocenie Kolegium Izby określenie (w § 2   ust. 2   uchwały Rady Miasta Chorzów) Straży Miejskiej jako inkasenta opłaty targowej oraz ustalenie (w § 4   uchwały) wynagrodzenia z   tytułu inkasa dla Straży Miejskiej narusza, w   sposób istotny, powołany wyżej art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   art. 9   ustawy z   dnia 29 sierpnia1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.).  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku  
z art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z   późn. zm.) stwierdziło nieważność w   ww. części badanej uchwały Rady Miasta Chorzów z   dnia  
22 grudnia 2011 r. w   sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w   drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i   wysokościwynagrodzenia za inkaso  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Chorzów przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »